แนวคิดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

ได้อัญเชิญ"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งมีอยู่ 3 ระดับ คือ

1. พึ่งตนเอง เป็นการผลิตเพื่อยังชีพ พอเพียงสำหรับตนเอง ครอบครัว

2. พึ่งพาอาศัย พอเพียงสำหรับกลุ่มองค์กร ชุมชน ผลิตเพื่อพัฒนาปริมาณและคุณภาพ

3. พึ่งพิงอิงกัน ร่วมมือกับองค์กรภายนอก ระดับความพอเพียงของท้องถิ่น ระบบตลาดทั้งในและต่างประเทศ