คนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงนั้นก็จะทำให้สุขภาพจิตแข็งแรงด้วย