บ้าน...         เป็นเหมือนวิมานโบราณเอ่ย

นี้...            เฉลยมูลเค้าว่าเจ้าของ

เป็น...          คนดีมีบุญได้ครอบครอง

มงคล...        พ้องคนและบ้านประสานกัน

ดล...           สวัสดิ์พิพัฒน์คุณพูนทุกสิ่ง

สุขศรี...        ยิ่งทั้งยศฐาน์ทั่วเขตขัณฑ์

มั่งมี...         ทรัพย์รับปัจเจกอเนกอนันต์

โชคลาภ...     พลันพรั่งพรูอยู่ดีเอย.

                        ไชยญาณ  บุญยศ : ผู้ประพันธ์