สำหรับการปรับพฤติกรรมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา  ในช่วงแรกๆนั้นก็ทำได้ค่อนข้างลำบากกับการต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองที่ทำมาจนเป็นนิสัย  โดยเฉพาะการกินของตัวเอง ที่ชอบการกินขนมหวานและก็ยังไม่รู้ถึงภาวะเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น  กับสุขภาพของตัวเอง เมื่อเริ่มปรับพฤติกรรม  ก็ได้ค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะทาง net ทำให้ได้ความรู้ขึ้นมา ทราบถึงปัจจัยเสี่ยง ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ผิดๆของเรา จึงทำให้มีแรงส่งเสริมในการที่จะต้องสร้างพฤติกรรมที่ดีขึ้นมา และยังได้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง  รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก็ยิ่งทำให้มีกำลังใจที่จะปฏิบัติให้คงที่เรื่อยๆมา แต่การทำก็มีอุปสรรคบ้างแต่สำคัญที่สุดก็คือจิตใจของเราเอง  หากคำนึงสุขภาพของตนก็จะต้องยับยั้งใจให้ได้ หรือเมื่อทำผิดไปแล้วก็หาวิธีที่จะลบล้างเช่น  ต้องงดกินไปอีกหลายๆวัน ปานก็ต้องคงพฤติกรรมนี้ตลอดไป  ไม่ใช่เพื่อใครก็เพื่อตัวเองค่ะ