อบรมครูผู้สอนกลุ่มทักษะภาษาไทย

 

          

ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตธนบุรี

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2549

เรื่อง

ทักษะการเขียนหนังสือ สำนวนไทย การเขียนร้อยกรอง เำกม นิทาน

การเขียนเพื่อแสดงวามคิดเห็น การอ่านเพื่อหาสาระและข้อคิด ฯลฯ