คำว่า "สามัคคี" แปลว่า ความพร้อมเพรียง ได้แก่ความพร้อมเพรียงกัน ทางกาย วาจา และใจ พร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่บังเกิดผลเป็นคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม พร้อมเพรียงกันทำงานในหน้าที่ของตน ใครมีหน้าที่อย่างไร ก็ทำอย่างนั้น ตั้งใจทำให้เต็มกำลัง เต็มความสามารถของตนอย่างนี้ เรียกว่าสามัคคี

      หมู่ชนใดก็ดี ถ้ามีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแล้ว หมู่นั้น เมืองนั้น ย่อมคลาดแคล้วจากภัยของศัตรู และตั้งมั่นมีความสุขสมบูรณ์อยู่ได้ หากขาดสามัคคีไม่มีความรักใคร่ ใว้วางใจกัน ปราศจากความปรองดอง เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การดำเนินงามย่อมจะไม่สำเร็จ