พัฒนาบุคลากร สวจ.ชุมพร

ch-culture
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

         นายเกริกชัย  ชาติไทยไตรรงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร  ปีงบประมาณ ๒๕๔๘   เมื่อวันที่  ๑๙-๒๐  กันยายน  ๒๕๔๘  ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร  โดยจัดอบรม พัฒนา เรื่อง 
          ๑)  งานสารบรรณ (การพิมพ์หนังสือราชการ  การทำบันทึกเสนอ  การจัดทำรายงานการประชุม)   โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายถวัลย์  สนธิอนุเคราะห์  อดีตศึกษาธิการจังหวัด  เป็นวิทยากรให้ความรู้
          ๒)  การจัดทำ PowerPoint 
          ๓)  ความรู้เรื่องมารยาทไทย 
          ๔)  การจัดโต๊ะหมู่บูชาแบบต่าง ๆ 
         
http://gotoknow.org/file/chumphon6/pp1.jpg http://gotoknow.org/file/chumphon6/Picture 075.jpg                 

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
          ๑)  พัฒนาความรู้ของข้าราชการด้านงานสารบรรณ  การเป็นวิทยากรด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ตลอดจนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
          ๒)  ให้บุคลากรทุกคนสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง  และสามารถพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถเผยแพร่สู่บุคคล และชุมชนให้มีความรู้เพิ่มขึ้นด้วย
          รายละเอียดการพัฒนาทักษะงานสารบรรณ จาก...file tuksa.doc คลิกที่... http://gotoknow.org/file/chumphon6/tuksa.doc
และได้ให้ความรู้ในการจัดทำ KM ของหน่วยงาน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Cultureความเห็น (0)