ปกติคนเราก็มีความรู้สึก ยินดี ยินร้าย พอใจ ไม่พอใจ หงุดหงิด เศร้าหมอง เรามักจะเต็มไปด้วยอารมณ์ อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเต็มอยู่ในจิต จึงเปรียบจิตเหมือนภาชนะรับอารมณ์ อารมณ์ก็ล้นภาชนะอยู่อย่างนั้น เป็นอาหารบูดเน่า

เมื่อเราฝึกการหายใจเข้า-ออก อยู่เสมอๆ เราได้ชำระอารมณ์เหล่านี้พอสมควร เริ่มจะเห็นจิตบ้าง คือภาชนะบ้าง แต่ภาชนะยังไม่บริสุทธิ์พอ เราจึงศึกษาจิตต่อไป

-------------------จาก อานาปานสติ  พระอาจารณ์มิตซูโอะ คเวสโก ------