รายงานสด ภาระกิจหลังพายุแห่งการพัฒนา

 หลังจากที่มีการประเมินคุณภาพที่หลากหลาย โจทย์ที่น่าคิดคือ หลังจากพายุผ่านไป ใครทำอะไร ใครทำอย่างไร เพื่อการพัฒนา

 ประเด็นนี้เป็น หัวปลา เพื่อการ "แลก เปลี่ยน เรียน รู้ " ของทีมงานชาว "มอดินแดง" สามสิบกว่าท่าน ซึ่งมาจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น งานนโยบายและแผน งานกิจการนักศึกษา นักวิชาการศึกษา

ภาพที่ ๑ คุณเอื้อแห่ง มอดินแดง รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ติดตามให้กำลังใจ และ ดำเนินกิจกรรม BAR ก่อนเริ่มทำงานครับ

ภาพที่ ๒ ทีมงานเข้าร่วม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ซึ่งกันและกันที่ อาคารศูนย์บริการวิชาการ ชั้น ๖ ห้อง SME

ภาพที่ ๓ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ นอกเหนือจากการ "พัฒนาตน ฅน งาน มหาวิทยาลัยหรือองค์กรของเรา" เป้าหมายที่สำคัญที่เรามุ่งมั่น คือ การร่วมพัฒนาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อชาติไทย หัวใจสีเหลืองครับ

JJ