เสร็จภารกิจเยี่ยม สพป.พิษณุโลก เขต ๒ ก็เดินทางต่อไปเยี่ยม สพม.๓๙(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ได้เห็นอาคารอันโอ่อ่า ของสำนักงานที่ได้รับการปรับปรุงตกแต่ง ทาสีจนใหม่เอี่ยม ไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นอาคารเก่ามาตกแต่งใหม่ ซึ่งอาคารตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
    ผมและคณะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ผอ.ดร.สมเกียรติ บุญรอด และชาว สพม. ที่ผมมีความคุ้นเคยกันมาก่อนในฐานะที่เป็นชาวมัธยมศึกษาด้วยกัน ซึ่งล้วนแต่เป็นน้องๆที่น่ารักของผมทั้งสิ้น  รู้สึกยินดีที่ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของน้องๆใน สพม.ที่ต่างมีตำแหน่ง วิทยฐานะ และคุณวุฒิที่สูงขึ้น
     
     การติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ฯครั้งนี้จึงเป็นบรรยากาศของการมาเยี่ยมเยียน พูดคุยไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างพี่อย่างน้องเสียมากกว่า 
     จากการบอกเล่าของชาว สพม.ทำให้ทราบว่า สพม.๓๙ มีศักยภาพและความพร้อมค่อนข้างมาก  โดยมีความพร้อมทั้งด้านจำนวนและคุณภาพของบุคลากรทุกกลุ่มงานที่ต่างมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานสูงแทบทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีความพร้อมทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการทำงาน  รวมทั้งความสามารถในการประสานงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทุกแห่งในพื้นที่ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนเข้ามาให้การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่ สพม.อย่างต่อเนื่อง
      จุดเด่นอีกประการหนึ่งคือการทำงานอย่างบูรณาการของบุคลากร  ที่มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ วางแผน ดำเนินการและปรับปรุงพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
       หลังจากเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของ สพม.แล้ว ทาง สพม.ก็พาพวกเราไปเยี่ยมชมผลงานของศูนย์อาเซียนศึกษาในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดยท่าน ผอ. รอง ผอ. หัวหน้าศูนย์ฯ และครูประจำศูนย์ฯได้พาเราไปชมผลงานการจัดศูนย์อาเซียนในฐานะ Sister School ที่มีการตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์อาเซียนศึกษา มีห้องเฉพาะที่กว้างขวางจัดเป็นสัดส่วน มีป้ายศูนย์อาเซียนศึกษา มีวัสดุและสื่อบริการของศูนย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด
      
      จากการรายงานของหัวหน้าศูนย์ฯ(ซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์อีริคด้วย)และได้ดูผลงานประกอบพบว่า ศูนย์ฯมีความพร้อมและสามรถดำเนินงานได้บรรลุตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทุกข้อ ทั้งครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษโดยเชื่อมโยงศักยภาพของศูนย์อีริคได้อย่างดี ส่วนภาษาอาเซียน ๑ ภาษาคือภาษาฟิลิปปินส์ ก็มีครูชาวฟิลิปปินส์มาร่วมในโครงการของศูนย์ด้วย  นอกจากนี้ศูนย์ฯยังมีโรงเรียนเครือข่าย(มัธยมศึกษา)ศูนย์อาเซียนศึกษาอีก ๙ โรงเรียน
       
      จากนั้นเราได้มีโอกาสชื่นชมผลงานของโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา อำเภอบางระกำ ซึ่งฟังชื่อเผินๆเหมือนโรงเรียนสอนเด็กด้อยโอกาส แต่เมื่อรับฟังจากการรายงานจึงทราบว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ดี เป็นที่นิยมของชุมชนโรงเรียนหนึ่ง จนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันรุ่น ๓ ที่มีผลงานไม่ธรรมดาเลย  จุดเด่นที่เป็นข้อได้เปรียบคือมีครูที่มีความรู้ความสามารถและมีจิตวิญญาณความเป็นครู ทุ่มเทเสียสละจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีการใช้เทคโนโลยี แสวงหา และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
        ผู้บริหารและครูรายงานด้วยความมั่นใจว่า "เราพร้อมเสมอที่จะพัฒนาสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝันให้ได้" นี่คือโรงเรียนดีมีคุณภาพระดับอำเภอที่น่าชื่นชมอีกโรงเรียนหนึ่ง