ไปดูงานที่ศุนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดนครปฐม

ไปดูงานการเรียนรวมและการเรียนร่วมที่โรงเรียนวัดราชสิงขร