หนังสือส่งเสริมการอ่าน

หนังสือส่งเสริมการอ่าน

ชื่อผลงาน     :  รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสัตว์เลี้ยง  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา  :     นางลำพูล  ครุฑเมือง

ตำแหน่ง  :  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

สถานศึกษา    :   โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ปีการศึกษา    :     2552      

 

บทคัดย่อ

                   การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  สร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสัตว์เลี้ยง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  2)  หาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสัตว์เลี้ยง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  และ  3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสัตว์เลี้ยง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม  ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  จำนวน  15  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  1)  หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสัตว์เลี้ยง จำนวน 5 เล่ม 2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  และ 3)  แบบสอบถามความพึงพอใจ  จำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                   ผลการศึกษาพบว่า  1)  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสัตว์เลี้ยง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นโดยผ่านกระบวนการสร้างอย่างมีระบบทั้ง  5  เล่ม  ประกอบด้วย  เล่มที่  1  เรื่อง  ลูกหมาน่ารัก  เล่มที่  2  เรื่อง  แมวเหมียวเที่ยวซนเล่มที่  3  เรื่อง  แม่วัวใจดี  เล่มที่  4  เรื่อง  แม่ไก่สองตัว  เล่มที่  5  เรื่อง  แกละกับแพะเพื่อนเล่น2)  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสัตว์เลี้ยง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1ทั้ง  5  เล่ม  มีประสิทธิภาพเฉลี่ย  84.67/83.11  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  80/80 และ 3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุดสัตว์เลี้ยง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมทางการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#หนังสือส่งเสริมการอ่าน

หมายเลขบันทึก: 462180, เขียน: 22 Sep 2011 @ 20:19 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 23:42 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ดอกไม้: 5, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

สุภาวดี
IP: xxx.172.164.197
เขียนเมื่อ 

ดูผลงานหนังสือส่งเสริมการอ่านแล้วน่าสนใจมาก มีประโยชน์ชอบค่ะ

*** ผลงานน่าสนใจมากค่ะ ดิฉันอยากศึกษางานของคุณคามากค่ะ

puk
IP: xxx.205.3.84
เขียนเมื่อ 

ชอบผลงานของครูลำพูลมากค่ะ มีประโยชน์ต่อนักเรียน