Budsaraporn

สวดมนต์ แพร่เขต 1

การพัฒนาศักยภาพการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยใช้กิจกรรมพี่สอนน้อง

            เจ้าของผลงาน

       นางบุษราภรณ์          วิเศษ  

            ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

       โรงเรียนอนุบาลแพร่  เลขที่  57  หมู่  9  ถนนช่อแฮ  ตำบลนาจักร  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่

            สภาพโดยทั่วไป

       โรงเรียนอนุบาลแพร่  เลขที่  57  หมู่  9  ถนนช่อแฮ  ตำบลนาจักร  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต  1  มีครู  86  คน  นักเรียนจำนวน1,798   คน

  1. 2.      ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

หลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ผู้เรียนต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม โดยได้กำหนดมาตรฐาน สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางของสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมในมาตรฐาน ส 1.1 ตัวชีวัด 1.1 ป.5/6 มุ่งให้ผู้เรียนรู้ และเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนามีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือคือการสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญ คุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา และมาตรฐาน ส 1.2 ตัวชีวัด 1.2 ป.5/3 มุ่งให้ผู้เรียน มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี

นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลแพร่ได้จัดกิจกรรมการสวดสรภัญญะ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน  (โรงเรียนวิถีพุทธ)โดยมีหลักการและเหตุผลจากการเสนอแนะของ สมศ.  ครั้งที่  1  ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน  ที่ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  เจตคติ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม   และค่านิยมที่พึงประสงค์ การจัดกิจกรรมส่งเสริม ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์      ให้เกิดแก่นักเรียนจึงเป็นการสนองให้นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมในด้านคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม  ได้อย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามลักษณะวัฒนธรรมไทย  

 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา บรรลุตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานการศึกษาของสำนักรับรองและประเมินผลการศึกษา   โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม เป็นโครงการที่จะทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัย ที่พึงประสงค์

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงได้จัดกิจกรรมพี่สอนน้องเพื่อพัฒนาศักยภาพการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

และสามรถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป 

3.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

          3.1  เพื่อพัฒนากิจกรรมพี่สอนน้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

3.2 เพื่อพัฒนาการศักยภาพการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

3.3  เพื่อฝึกมารยาทไทยส่งเสริมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5     

 

4.  ขอบเขตการศึกษา

                การวิจัยครั้งนี้มุ่งพัฒนาศักยภาพการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยใช้กิจกรรมพี่สอนน้อง

5. คำจำกัดความที่ใช้ในการศึกษา

            ทำนองสรภัญญะ (/สะระพันยะ/ หรือ /สอระพันยะ/)  หมายถึง  การอ่านบทประพันธ์คำฉันท์ที่มีเนื้อหาบูชาพระรัตนตรัยสำหรับสวดเป็นทำนอง สังโยค สวดเป็นจังหวะหยุดตามรูปประโยคฉันทลักษณ์

            กิจกรรมพี่สอนน้อง หมายถึง กิจกรรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ           และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ใช้เนื้อหาบทสวดจากเอกสารประกอบการไหว้พระสวดมนต์ ประกอบการใช้สื่อแผ่นวีซีดี เรื่องการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาช่วยฝึกสอนการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 

      พี่    หมายถึง    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      ปีการศึกษา 2553

      น้อง หมายถึง   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5     ปีการศึกษา 2553

     มารยาทไทย   หมายถึง  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  การไหว้ระดับที่ 2 ไหว้ผู้ใหญ่  การถวายความเคารพแบบสากล  ชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์

 

 

 

 

 

 

6. วิธีปฏิบัติบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนากิจกรรมพี่สอนน้องเพื่อพัฒนาศักยภาพการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ  และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

            6.1  ขั้นตอนการดำเนินงาน   

                       1. วิเคราะห์ปัญหา

            การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะในเรื่องของ ทำนองไม่ถูกต้อง อักขระ ไม่ชัดเจน สวดไม่เป็นจังหวะไม่หยุดตามรูปประโยคฉันทลักษณ์

                                2. วางแผน/ออกแบบกิจกรรม

  1. ศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียนในการการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ(สวดมนต์ช่วงเช้าทุกวันก่อนเรียนและในช่วงสวดมนต์ประจำสัปดาห์)
  2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  3. วิเคราะห์มาตรฐาน  ตัวชี้วัดกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  4. ศึกษาเทคนิค  วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆเน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม
  5. จัดทำเอกสารประกอบการไหว้พระสวดมนต์และมารยาทงามอย่างไทย และจัดหาสื่อ

ประกอบการเรียนรู้ได้แก่ วีซีดีการสวดหมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยและ มารยาทไทย

  1.  จัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล การสวดหมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยและ มารยาทไทย
  2. คัดเลือกนักเรียน ป.6  ที่สวดผ่านกระบวนการประเมินการสวดทำนอง สังโยค สวดเป็นจังหวะหยุดตา

รูปประโยคฉันทลักษณ์ ถูกต้อง

8. คัดเลือกตัวแทนนักเรียน ป.5  ที่สวดมนต์ช่วงเช้าทุกวันก่อนเรียนและในช่วงสวดมนต์ประจำสัปดาห์

ผ่านกระบวนการประเมินการสวดทำนอง สังโยค สวดเป็นจังหวะหยุดตารูปประโยคฉันทลักษณ์ ถูกต้อง ดีในระดับกลุ่มในชั้นเรียน

9.จัดตารางการฝึกสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะโดยให้พี่ ป. 6 มาดูแลตัวแทน

นักเรียน ป.5 ช่วงเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติและช่วงพักทานอาหารกลางวัน

                       

 

 

 

 

 

 

                       

                        3. ดำเนินการใช้กิจกรรม

                 1. พี่และน้องร่วมกันค้นข้อมูลทางInternet ร่วมกันกับศึกษาเอกสารการไหว้พระสวดมนต์และมารยาทงามอย่างไทย

    2.  พี่และน้องร่วมกันดูและฟังสื่อประกอบการเรียนรู้ได้แก่ วีซีดีการสวดหมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

ทำนองสรภัญญะและ วีซีดีฝึกปฏิบัติมารยาทไทย

    3. ฝึกอ่านและสวดหมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ร่วมกับศึกษาเรียนร่วมเรื่องของมารยาท

ไทย การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ การไหว้ระดับที่ 2 ไหว้ผู้ใหญ่  การถวายความเคารพแบบสากล ชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

  4.  จดบันทึกผลการฝึกและประเมินผลทั้งช่วงเช้า ช่วงกลางวัน

 5. รายงานครูผู้ดูแล (คุณครูบุษราภรณ์  วิเศษ)

 6. ครูและพี่ร่วมกันฟังการสวดหมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  และฝึกปฏิบัติ

มารยาทไทย แล้วร่วมกันประเมินผล

7. พัฒนาปรับปรุงตามการประเมิน

8. น้องนักเรียนชั้น ป. 5 ที่ผ่านกระบวนการฝึกและสอนจากพี่ ป.6  ผ่านการประเมินในขั้นที่ดีมาก

สามารถเป็นผู้นำสวดหมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ในวันเข้าห้องประชุมของกลุ่มชั้น ป. 5 และเป็นผู้นำสวด กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาที่โรงเรียนจัดร่วมกับชุมชน เช่นหล่อเทียนพรรษา  แห่เทียนพรรษา เป็นต้น

             9. ฝึกทุกวันเป็นประจำเพื่อดูแลรุ่นน้องต่อไปและเป็นตัวแทนของโรงเรียนอนุบาลแพร่เข้าร่วมแข่งขันของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่จัดประกวดแข่งขัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนากิจกรรมพี่สอนน้องเพื่อพัฒนาศักยภาพการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ   และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Budsaraporn

คำสำคัญ (Tags)#แพร่เขต 1การสวดมนต์

หมายเลขบันทึก: 461759, เขียน: 20 Sep 2011 @ 16:18 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 16:32 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)