หน้าที่ของลูกนี้เมื่อกล่าวโดยย่อ มีอยู่ ๗ ข้อคือ

๑. พ่อแม่ได้เลี้ยงเรามาแล้ว ก็เลี้ยงตอบ

๒. ช่วยทำกิจการงานของพ่อแม่

๓. ดำรงวงศ์ตระกูลของพ่อแม่

๔. ประพฤติตนให้เป็นคนสมควรรับทรัพย์ มรดกของพ่อแม่

๕. เมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้ว ก็ทำบุญอุทิศให้ท่าน

๖. มั่นอยู่ในความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่

๗. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ในทางที่ถูกต้องโดยเคร่งครัด

                                                           

                                                                                       วิริยะ