การประชุมKM เกษตรชุมพรวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล พะโต๊ะ  หัวข้อการแบ่งกลุ่มเสนอความคิดเห็น 5 ประเด็น กลุ่มจังหวัดมีสมาชิกเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นจำนวน 15 คน มีความคิดเห็นดังนี้

     1.ท่านคาดหวังว่าจะได้อะไรจากการเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ?

-ได้รับความรู้เรื่องการจัดการมังคุด

-มาอำเภอพะโต๊ะได้รับประทานแกงส้มหยวกกล้วย

-ได้รับความรู้ใหม่ๆจากการฝึกอบรม

-ตั้งใจมาร่วมเพื่อรับไปทุกเรื่อง

-ได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริจากเกษตรกร

-ต้องการทราบว่ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือไม่

-ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบที่ผ่านมา

-ต้องการทราบความก้าวหน้าของ KM เกษตรชุมพรไปถึงไหนแล้ว

-จะได้มีความรู้เพิ่มขึ้น

     2.สิ่งที่ได้รับในวันนี้สมความคาดหมายหรือไม่อย่างไร?

-เห็นขั้นตอนการทำงานเป็นทีม

-เห็นความตั้งใจของทีมวิทยากร/ที่ปรึกษา มีความตั้งใจสูง

-เกิดการเปลียนแปลงจากครั้งสุดท้ายไปมาก

-ความรู้ที่ได้ยังไม่รู้จบ

-วิธีการ KM เริ่มชัดเจนขึ้น

-ก้าวหน้าเกินความคาดหมายมาก

-KM เกษตรชุมพรเริ่มขับเคลื่อนแล้ว

-มองเห็นเป้าหมายเริ่มเข้าใจ

-ยังมีจุดด้อยและต้องใช้เวลาในการพัฒนา

     3.การประชุมKM ในวันนี้สิ่งที่ยังขาด/ไม่สมความคาดหมาย?

-ไม่มีของจริงในการเรียนรู้

-ไม่มี Blog เป็นของตนเอง

-รู้ว่าตนตามเพื่อนไม่ทัน

-ตนเองต้องใฝ่หาเรียนรู้อีกมาก

-เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นต้องมาร่วมด้วย

-กระบวนการนี้ยังไม่เข้าใจชัดเจนเนื่องจากขาดการเข้าร่วมหลายครั้ง

     4.การประชุม KM ในวันนี้จะต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไร

-การใช้สื่อโสตฯไม่เหมาะสมกับสถานที่มีแสงสว่างมากเกินมองLCDไม่เห็น

-ทำให้มีการเสนอความคิดเห็น/เล่าเรื่องจากการปฏิบัตจริงเพิ่มให้มาก

      5.สิ่งที่ได้รับในวันนี้ท่านกลับไปจะทำอะไรบ้าง?

-สรุปข้อมูลทำแผนและนำไปใช้ประโยชน์

-ศึกษาวิธีการสมัครสมาชิก gotoknow ด่วน

-เข้าไปในgotoknow เพื่อศึกษา/ค้นคว้า/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กว้างขวางเพิ่มขึ้น

                                       --------------------------