เพลงเดือนเพ็ญ

----   ----    ---ท    ---ท    ----    -ร-ล    -ทลช    -ลชม

----    -ช-ร    -ท-ร    -ม-ช    -ล-ท    -ร-ล    -ท-ม    -ร-ท

----    ----    ----    ---ร    ----    -ท-ล    -ช-ล    ---ม

----    -ช-ร    -ท-ร    -ม-ช    -ล-ท    -ร-ล    -ช-ม    -ร-ช