วันนี้เป็นวันที่สองที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์การนำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาคนและพัฒนางานให้กับหน่วยงานราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
บรรยากาศวันแรกด้วยผู้เข้าร่วมอบรมมาจากต่างหน่วยงานทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังรู้สึกยังไม่เป็นกันเอง แต่ด้วยกิจกรรมเล่าเรื่อง กิจกรรมเปิดใจ(กิจกรรมสัมพันธ์) ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้มีความเป็นกันเองมากขึ้น บรรยากาศสบาย ทำให้การเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้จากการทดลองปฏิบัติจริงเป็นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว แก่นความรู้ในการที่จะปฏิบัติราชการที่ดีที่ทุกคนช่วยกันสกัดออกมาได้แก่ การวางแผน* การทำงานเป็นทีม* มีมนุษยสัมพันธ์* ความรับผิดชอบ* การสื่อสาร* การเรียนรู้* ความยุติธรรม การตัดสินใจ แรงจูงใจ การแก้ปํญหา ตนเองรู้สึกว่าหน่วยงานราชการต่างๆ ต่างมี Tacit ที่หลากหลาย มากมายและน่าทึ่งมาก และเกิดความชื่นชมพี่ๆ ที่ให้ความร่วมมือและอยู่ร่วมกิจกรรมกับครบถ้วนทุกท่าน และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ เทคนิค กระบวนการการจัดการความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงการทำงาน ถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมงานและพัฒนาหน่วยงาน....ทางทีมงานและตนเองรู้สึกหายเหนื่อยเนื่องจากเราเชื่อว่าการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในหน่วยงาน จะทำให้คนในองค์กรรู้สึกดีต่อกัน รักกัน Care&Share เกิดความสุข ช่วยพัฒนาศักภาพของคน พัฒนางานและสามารถพัฒนาองค์กร

Img_0496_resize