วันที่  23  สิงหาคม   2549   ได้เข้ามาสมัครเป็นครั้งแรก  โดยการแนะนำของอาจารย์พิทักษ์   โพธิ์ทอง