ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภายในสถานศึกษา

ตัวอย่างที่นำมาเสนอมิได้มีความสมบูรณ์ หากใช้ความรู้ที่ท่านมีก็สามารถนำไปปรับใช้ในสถานศึกษาของท่านได้

 

คำสั่ง

โรงเรียนดารุลมูญาฮีดีนวิทยา

ที่  28 / 255 3

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในปีการศึกษา  2553

------------------------------------------------

        ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 49 ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ทำการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และมาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคำร้องขอของ สมศ.นั้น  ซึ่งในปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นไป โรงเรียนต้องเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3   จึงต้องดำเนินการประเมินภายในตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 48 โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้เดิม ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานด้านการเรียนการสอนและมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 18 มาตรฐาน

         เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมรองรับกับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด   และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้จัดทำผลการประเมินส่งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อจัดทำเป็นรายงานการประเมินตนเอง  และในขณะเดียวกันให้คณะกรรมที่แต่งตั้งรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานได้จัดรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิงอันเป็นที่มาของผลการประเมินให้สามารถนำใช้เมื่อถึงคราวรับการประเมินภายนอกรอบ 3 สมบูรณ์ครบถ้วนได้ในทันที    จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและหน้าที่ดังต่อไปนี้

    1.  คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ นิเทศ กำกับติดตามและอำนวยความสะดวก เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์  ซึ่งประกอบด้วย

      1.1  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาสถานศึกษา     ที่ปรึกษา

           1.2 นานนภดล       ชูพูล                         ที่ปรึกษา

           1.3  นายธนา         นนทพุทธ                   ที่ปรึกษา                    

           1.4  นายยะมีน      แหละตี     ประธานกรรมการ                          

           1.5  นายสุไหลหมาน  แหละตี    รองประธานกรรมการ               

           1.6  นายอิศเรศ  สาระสุจริต         กรรมการ           

           1.7  นางวิภารัตน์  สุวรรณวงค์      กรรมการ

           1.8  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม                      กรรมการ

           1.10 นางฮาลีหม๊ะ   เซะ                     กรรมการและเลขานุการ

  2.  คณะกรรมการดำเนินงาน    มีหน้าที่ประเมินการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จำนวน 18 มาตรฐาน  และเก็บรวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการประเมินภายนอก  คณะกรรมการจำแนกตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้

                                มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

    2.1 มาตรฐานที่ 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  ประกอบด้วย

       2.1.1  นางสาวนูรมา  ลีกา                     ประธานกรรมการ

       2.1.2 นางสาวนูรฮายาตี  เจ๊ะโกะ            กรรมการ

       2.1.3 นางวิภารัตน์  สุวรรณวงค์              กรรมการและเลขานุการ

             2.2 มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

        2.2.1  นางสาวอรอนงค์  วงษ์ใหญ่            ประธานกรรมการ

        2.2.2  นางวิภารัตน์  สุวรรณวงค์              กรรมการ

       2.2.3  นางสาวนูรฮายาตี  เจ๊ะโกะ              กรรมการและเลขานุการ

             2.3 มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ประกอบด้วย

              2.3.1 นายอิศเรศ  สาระสุจริต             ประธานกรรมการ

              2.3.2 นางสาวสุกานดา  มั่งเรืองสกุล    กรรมการ

              2.3.3 นางสาววิมล  วงษ์ใหญ่               กรรมการและเลขานุการ

             2.4 มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  ประกอบด้วย

              2.4.1 นายอิศเรศ  สาระสุจริต         ประธานกรรมการ

              2.4.2 นายอุสมาน  สามะอาลี          กรรมการ

              2.4.3 นายธนพล  หะสาเมาะ            กรรมการและเลขานุการ

              2.5 มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  ประกอบด้วย

              2.5.1 นายอิศเรศ  สาระสุจริต          ประธานกรรมการ

              2.5.2 นายธนพล  หะสาเมาะ            กรรมการ

              2.5.3 นายอุสมาน  สามะอาลี           กรรมการและเลขานุการ

              2.6 มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

              2.6.1 นายพัชรเอก   จงวัฒนาพานิชย์ ประธานกรรมการ

              2.6.2 นาย เจษฏารัตน์  สังข์ศิลป์ชัย    กรรมการ

              2.6.3 นางสาววาสนา  สมาน               กรรมการและเลขานุการ

      2.7 มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  ประกอบด้วย

     2.7.1 นางสาวนูรมา  ลีกา                ประธานกรรมการ

     2.7.2 นางสาววาสนา  สมาน             กรรมการ

     2.7.3 นายเจษฏารัตน์  สังข์ศิลป์ชัย กรรมการและเลขานุการ               

     2.8 มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา  ประกอบด้วย

     2.8.1 นายอนัส  แอหลุย           ประธานกรรมการ

     2.8.2 นางสาวซูไรนา  ปูตะ       กรรมการ

     2.8.3 นางสาวรุสนี  สาและ        กรรมการและเลขานุการ

                               

                                มาตรฐานด้านการเรียนการสอน

      2.9 มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูเพียงพอ ประกอบด้วย

      2.9.1 นางสาวหนูกลิ้น  แผ่เผื่อ     ประธานกรรมการ

       2.9.2 นางสาวรุสนี  สาและ           กรรมการ

       2.9.3 นางสาวซูไรนา  ปูตะ กรรมการและเลขานุการ                 

     2.10  มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประกอบด้วย

     2.10.1 นายพัชรเอก จงวัฒนาพานิชย์   ประธานกรรมการ

     2.10.2 นางสาวคอดีเย๊าะ  ดามะ            กรรมการ          

     2.10.3 นางสาวซารีฟ๊ะ  หนุ๊หลี              กรรมการและเลขานุการ

                     

                               มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

    2.11 มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย

    2.11.1 นายสุไหลหมาน  แหละตี          ประธานกรรมการ

    2.11.2 นางสาวซารีฟ๊ะ  หนุ๊หลี                  กรรมการ

    2.11.3 นางสาวคอดีเย๊าะ  ดามะ กรรมการและเลขานุการ                     

   2.12 มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร ประกอบด้วย

    2.12.1 นายสุไหลหมาน  แหละตี          ประธานกรรมการ

    2.12.2 นางสาวนาดียา  สะมะแอ          กรรมการ

    2.12.3 นางสาววนิตา  โหม่งหมัน กรรมการและเลขานุการ           

    2.13 มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารงานและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ประกอบด้วย

       2.13.1 นายสุไหลหมาน  แหละตี         ประธานกรรมการ

       2.13.2 นางสาววนิตา  โหม่งหมัน        กรรมการ

       2.13.3 นางสาวนาดียา  สะมะแอ         กรรมการและเลขานุการ 

        2.14  มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประกอบด้วย

       2.14.1 นายสุไหลหมาน  แหละตี          ประธานกรรมการ

       2.14.2 นางสาวยูวานะ  ลีกา                 กรรมการ                 

2.14.3 นางสาวข่อลีเย๊าะ  หนุ๊หลี                  กรรมการและเลขานุการ

       2.15  มาตรฐานที่ 15  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย  ประกอบด้วย

      2.15.1 นายอิศเรศ  สาระสุจริต               ประธานกรรมการ

      2.15.2 นางสาวนิมาเรียม  มะสะ              กรรมการ

      2.15.3 นางสาวชุดา  หากมุสา                กรรมการและเลขานุการ    

        2.16  มาตรฐานที่ 16  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  ประกอบด้วย

        2.16.1 นายอิศเรศ  สาระสุจริต              ประธานกรรมการ

        2.16.2  นางสาวชุดา  หากมุสา              กรรมการ

        2.16.3  นางสาวนิมาเรียม  มะสะ            กรรมการและเลขานุการ

                     

                    มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

         2.17  มาตรฐานที่ 17  สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น   ประกอบด้วย

         2.17.1 นายอิศเรศ  สาระสุจริต              ประธานกรรมการ

         2.17.2 นายวิวัฒน์  หล๊ะอะด้ำ                 กรรมการ

         2.17.3 นางสาวยาวียะ  รอแม                 กรรมการและเลขานุการ

         2.18  มาตรฐานที่ 18  สถานศึกษามีการร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน   ประกอบด้วย

         2.18.1 นายสุไหลหมาน  แหละตี            ประธานกรรมการ

         2.18.2 นางสาวยาวียะ  รอแม                กรรมการ

         2.18.3 นายวิวัฒน์  หล๊ะอะด้ำ                กรรมการและเลขานุการ

                  ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ทราบผลการประเมินตามสภาพจริงอันจะสะท้อนภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นรูปธรรมสังคมและชุมชนจะได้รับรู้การบริหารจัดการได้ชัดเจนส่วนอุปสรรค ปัญหา อันรวมถึงจุดที่ต้องพัฒนาจะได้นำผลการประเมินสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไปได้อีกด้วยเช่นกัน

             ทั้งนี้ตั้งแต่       วันที่   1   กรกฏาคม    พ.ศ. 2553  เป็นต้นไป

                     สั่ง   ณ   วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2553

 

 

                                     (นายยะมีน        แหละตี)

                             ผู้อำนวยการโรงเรียนดารุลมูญาฮีดีนวิทยา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยาสามห่อนำมาแจกจ่ายแบ่งปันความเห็น (0)