ความจริงมีเรื่องอยากเขียนมากมายทุกวัน แต่ก็อยากจะอ่านด้วย จึงต้องรู้จักแบ่งภาค วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่รู้สึกว่า เรื่องราวใน GotoKnow ช่วยยกระดับจิตใจ ทำให้เราได้รู้ว่าเมืองไทยมีคนเก่ง คนดีที่ทำงานทุ่มเทให้สังคมมากมาย เป็นคนที่ไม่ยึดถือกับวัตถุ สิ่งตอบแทนความดีก็คือความสุขใจ มีผู้ชื่นชมยกย่องในคนคุณธรรม เช่นคุณหมอสมพงษ์ ยูงทอง, ศ.นพ.ธีระ ทองสง, คุณ Handy มีคนคุณภาพที่ทำงานเพื่อท้องถิ่นมากมายหลายท่าน เช่น คุณจตุพร, ครูนงเมืองคอน, คุณออตคุณยุทธ  และยังได้ชื่นชมกับงานพัฒนาในหน่วยงานหลายๆแห่ง เช่น กรมอนามัยโรงเรียน,  

นอกจากนั้นพบว่า กระบวนการ KM ที่เริ่มจาก 5 KR - Recognition - คิดดูว่าเรารู้อะไร, Realisation- ตระหนักว่านั่นคือความรู้, Release- เอามาเล่าแลกเปลี่ยนกัน, Revision- ทำให้มีการทบทวนแลกเปลี่ยนระหว่างกัน, Reuse- ทำให้สามารถนำกลับมาใช้ต่อได้ทั้งแบบโดยตรงและต่อยอด ทำได้ผ่าน GotoKnow ทั้งสิ้น ดังตัวอย่างหนึ่งที่อ่านพบวันนี้ในบันทึกของคุณชาญวิทย์ 

เป็นการยืนยันสิ่งที่ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ พานิชได้เขียนไว้ใน บันทึกของท่าน ที่ติดใจตัวเองมากๆว่า "ความเป็นมนุษย์มีคุณค่าในหลายมิติ ไม่ใช่มีแค่ความรู้ในมิติที่ตื้น  คือความรู้เชิงเทคนิค แต่มีความรู้ในมิติที่ลึกเชิงคุณค่า เชิงจิตวิญญาณ  เชิงความสัมพันธ์" ซึ่งเราจะสามารถสัมผัสได้ถึงความละเอียดอ่อนของจิตวิญญาณจากบันทึกของท่านทั้งหลายที่ยกมาเป็นตัวอย่าง ทำให้เราได้รับอานิสงส์ความสุขใจนี้ไปด้วย เป็นการพักผ่อนที่ดีก่อนนอนในแต่ละวันจริงๆค่ะ