การกินอย่างมีศานติสุขก็คือ

การที่เมื่อเรากินอะไรเราก็มีความสุข

โดยไม่มีความทุกข์เป็นผลตามมา

นั่นก็คือ

การกินชนิดที่ไม่เบียดเบียนตนเอง

และไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยพร้อมกันไป