ลองกองจังหวัดสตูลหวานมาก น่ากิน ลูกเหลืองโต ช่อยาว แต่ปีนี้ผลผลิตน้อย มีประมาณ 20% เนื่องจากความแปรปรวนสภาพอากาศ ฝนตกตลอดปี ราคาไม่ดี เฉลี่ย 30 บาทต่อกิโลกรัม