วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

nicha na
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย

     ในการดำเนินการวิจัยนั้น  นักวิจัยต้องทราบว่าตนต้องการข้อมูลประเภทใด อะไรบ้างและเพื่อให้ได้ข้อมูลนั้นๆต้องใช้เครื่องมือชนิดใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงจะเหมาะสม ซึ่งเครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมีหลายประเภท แต่ที่เห็นชัดเจนและนิยมใช้นั้น แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

       1. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ (Materail and hardwere) เช่นเครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องชั่ง ตวง วัด ไม้บรรทัด เป็นต้น

       2. ประเภทสิ่งเร้า (Stimulus) มีลักษณะเป็นภาพหรือวัสดุสิ่งของที่กระตุ้นให้บุคคลลงมือปฏิบัติจริงหรือตอบคำถาม โดยจะใช้เก็บข้อมูลที่เป็นจิตภาพที่เป็นข้อมูลทางสติปัญญาและข้อมูลทางบุคลิคภาพ การตอบคำถามหรือการปฏิบัติของบุคคลนั้นจะเป็นสิ่งสะท้อนถึงระดับสติปัญญาของบุคคล ซึ่งนิยมใช้ในทางจิตแพทย์

       3. ประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์ คือเครื่องมือที่เป็นเอกสารใช้ภาษาในการสื่อและเร้าให้บุคคลอ่านแล้วตอบคำถามในลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและรู้จักกันดี เช่น แบบสำรวจรายการ (Checklist) แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) แบบสอบถาม(Questionnaires) แบบทดสอบ(Test) เป็นต้น

       4. ประเภทเทคนิควิธีการ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์  เรื่องราวที่เกิดขึ้น หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ข้อมูลที่เกี่ยวกับความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ข้อมูลเหล่านี้ต้องใช้นักวิจัยเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดดยใช้เทคนิควิธีการที่พิจารณาแล้วว่าจะสามารถได้ข้อมูลตามที่เราต้องการ เช่น การสังเกต(Observation) การสัมภาษณ์ (Interviews) การสอบถาม การสนทนากลุ่ม เป็นต้น

      การที่เราจะเลือกใช้เครื่องมือชนิดใดนั้น ต้องพิจารณาถึงประเภทของข้อมูลที่เราต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน จึงจะสามารถเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (รัตนะ บัวสนธ์ ,2551)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระเบียบวิธีวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย#วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

หมายเลขบันทึก: 456162, เขียน: 25 Aug 2011 @ 20:46 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 20:25 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)