วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

  ติดต่อ

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย  

     ในการดำเนินการวิจัยนั้น  นักวิจัยต้องทราบว่าตนต้องการข้อมูลประเภทใด อะไรบ้างและเพื่อให้ได้ข้อมูลนั้นๆต้องใช้เครื่องมือชนิดใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงจะเหมาะสม ซึ่งเครื่องมือและวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมีหลายประเภท แต่ที่เห็นชัดเจนและนิยมใช้นั้น แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

       1. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ (Materail and hardwere) เช่นเครื่องมือทางการแพทย์  เครื่องชั่ง ตวง วัด ไม้บรรทัด เป็นต้น

       2. ประเภทสิ่งเร้า (Stimulus) มีลักษณะเป็นภาพหรือวัสดุสิ่งของที่กระตุ้นให้บุคคลลงมือปฏิบัติจริงหรือตอบคำถาม โดยจะใช้เก็บข้อมูลที่เป็นจิตภาพที่เป็นข้อมูลทางสติปัญญาและข้อมูลทางบุคลิคภาพ การตอบคำถามหรือการปฏิบัติของบุคคลนั้นจะเป็นสิ่งสะท้อนถึงระดับสติปัญญาของบุคคล ซึ่งนิยมใช้ในทางจิตแพทย์

       3. ประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์ คือเครื่องมือที่เป็นเอกสารใช้ภาษาในการสื่อและเร้าให้บุคคลอ่านแล้วตอบคำถามในลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและรู้จักกันดี เช่น แบบสำรวจรายการ (Checklist) แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) แบบสอบถาม(Questionnaires) แบบทดสอบ(Test) เป็นต้น

       4. ประเภทเทคนิควิธีการ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์  เรื่องราวที่เกิดขึ้น หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ข้อมูลที่เกี่ยวกับความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ข้อมูลเหล่านี้ต้องใช้นักวิจัยเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดดยใช้เทคนิควิธีการที่พิจารณาแล้วว่าจะสามารถได้ข้อมูลตามที่เราต้องการ เช่น การสังเกต(Observation) การสัมภาษณ์ (Interviews) การสอบถาม การสนทนากลุ่ม เป็นต้น

      การที่เราจะเลือกใช้เครื่องมือชนิดใดนั้น ต้องพิจารณาถึงประเภทของข้อมูลที่เราต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน จึงจะสามารถเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (รัตนะ บัวสนธ์ ,2551)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระเบียบวิธีวิจัย

หมายเลขบันทึก: 456162, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-12 20:25:15+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย#วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)