วิสาหกิจชุมชนรูปแบบกิจกรรมแก้จน

กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านมะขามเรียงกลุ่มนี้สนใจที่จะเรียนรู้ประเด็นใหม่ ได้ตั้งคำถามใหม่ ตั้งโจทย์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ว่าจะรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไร เพราะคิดว่ากิจกรรมวิสาหกิจชุมชนจะเป็นรูปแบบการเรียนรที่จะตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น

ก้าวสู่วิสาหกิจชุมชน 

 • กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านมะขามเรียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็นกลุ่มที่สนใจเรียนรู้ตลอดเวลา

  จำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วทดลองทำปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ โดยทำเป็นโครงงานอาชีพโครงงานเล็กๆ รวมกลุ่มกันทำภายใต้การแนะด้านความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และด้านการบวนการเรียนรู้จากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนครศรีธรรมราช ทำให้ได้ข้อค้นพบมากมาย กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านมะขามเรียงแห่งนี้จึงเป็นที่ศึกษาดูงานจากผู้สนใจมากมาย ตัวแทนกลุ่มได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ในที่ต่างๆ
 • กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านมะขามเรียงกลุ่มนี้สนใจที่จะเรียนรู้ประเด็นใหม่ ได้ตั้งคำถามใหม่ ตั้งโจทย์เพื่อการเรียนรู้ใหม่ว่าจะรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพเป็นกลุ่มวิสหกิจชุมชนได้อย่างไร เพราะคิดว่ากิจกรรมวิสหกิจชุมชนจะเป็นรูปแบบการเรียนที่จะตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น          
 • คุณสมวิศว์ จู้พันธ์ หรือน้องติ่ง ที่ปรึกษาโครงการ และคุณธีรพล ระฆังทอง หรือน้องกุ่ย ประธานวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาบ้านมะขามเรียง หมู่ที่ 1 ต.บางจาก จึงได้มาปรึกษาผมพร้อมนำโครงการผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศซึ่งเขียนตามแบบฟอร์มโครงการที่ขอมาจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช บอกว่าสมาชิกกลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านมะขามเรียง 27 สนใจอยากทำกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน
 • ผมดูรายละเอียดของโครงการแล้ว เห็นว่าเขียนได้ดี คงมีประสบการณ์เชิงการเขียนมาจากการทำโครงงานอาชีพซึ่งจะต้องเขียนหัวข้อต่างๆทำนองนี้ ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อหลักการเหตุผลที่ยกผลงานวิจัยของ ผศ.ธีระพงศ์ สว่างปัญญางกูร และคณะจากภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาสนับสนุนอ้างอิง นำเอาข้อค้นพบจากการทำโครงงานอาชีพของกลุ่มอาชีพตนเองมากล่าว ไว้ 9 ประการ ว่าความรู้เมื่อได้ผ่านการทดลองและปฏิบัติจริงแล้วผลดีเป็นประการใด ผมจะไม่ว่าในรายละเอียดนะครับ
 • ส่วนวัตถุประสงค์ เขียนมา 3 ข้อ คือ 1.เพื่อให้มีเครือข่ายชุมชนนำร่องผู้ผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศเพิ่มขึ้น ในการผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพดีในเชิงพาณิชย์ โดยอาศัยเศษพืชและวัชพืชจากเขตพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง 2.เพื่อให้สถานที่ผลิตของเครือข่ายที่เกิดขึ้นเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับเกษตรกรทั่วไปเข้ามาศึกษาแล้วนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนต่อไป และ 3 .เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาความยากจนตามโครงการแก้จนเมืองนคร
 • สำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เขียนว่า 1.ชุมชนนำร่องสามารถผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพดีได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำลังการผลิตทั้งระบบ คิดเป็นปุ๋ยหมักที่ผลิตได้ในชุมชน 10.5 ตันต่อเดือน ซึ่งเมื่อสิ้นปีชุมชนนำร่องจะผลิตปุ๋ยหมักได้รวมไม่ต่ำกว่า 120 ตัน หรือคิดเป็นรายได้เสริมไม่ต่ำกว่า 250,000 บาทต่อปี และผลิตต่อเนื่องทุกปี 2.ชุมชนนำร่องสามารถปรับเป็นฐานการเรียนรู้ที่มีเกษตรกรเข้าชมและศึกษารวมปีละไม่ต่ำกว่า 50 ชุมชน หรือ 750 คน และมีเกษตรกรอื่นนำระบบปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศไปทำมากขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 20 แห่ง และมีกลุ่มจังหวัดอื่นอย่างน้อย 2 แห่ง ที่มีการนำรูปแบบนี้ไปใช้ 3.สมาชิกของชุมชนนำร่องมีรายได้เพิ่มขึ้นครัวเรือนละไม่ต่ำกว่า 9,000 บาทต่อปี ซึ่งได้จากการลดค่าใช้จ่าย ต้นทุนการผลิตและอื่นๆที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยแล้ว และจากการจำหน่ายปุ๋ยหมักที่ผลิตได้ และ 4.มีผู้เข้าใช้เว็บไซต์ของกลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านมะขามเรียงเพื่อเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ไม่ต่ำกว่าปีละ 5,000 คน
 • ผมอ่านแล้ว เห็นว่ากลุ่มนี้นำเสนอกรอบความคิดตามรูปแบบการเขียนเอกสารโครงการได้ดีมีเหตุผลค่อนข้างสมบูรณ์ และมีความเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้สูงที่จะทำกิจกรรมตัวใหม่ได้ ไม่วิตกอะไร เพราะชาวบ้านกลุ่มนี้มีทักษะและความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย ออกแบบกิจกรรมการทำงานและกิจกรรมการเรียนรู้ ดี แต่ที่เขียนว่ามีจะผู้เข้าใช้เว็บไซต์ของกลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านมะขามเรียงเพื่อเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ไม่ต่ำกว่าปีละ 5,000 คน นั้น ข้อนี้ยังไม่มั่นใจเพราะระบบสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์ละแวกนี้ไม่ค่อยดี สังเกตจากตอนที่ไปสาธิตการทำ Blog แล้ว คงให้กลุ่มไปคิดต่อว่าจะทำอย่างไร
 • แต่ที่สำคัญขณะนี้คือกลุ่มต้องไปยื่นข้อเสนอเค้าโครงโครงการที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเสียก่อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#วิสาหกิจชุมชน#แก้จน#การพัฒนารูปแบบกิจกรรม กศน.

หมายเลขบันทึก: 45596, เขียน: 21 Aug 2006 @ 13:21 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 12:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

 • เป็นบันทึกที่มีประโยชน์มาก ๆ เลยครับครูนง
 • เพราะตอนนี้ผมกำลังสนใจเรื่องวิสาหกิจชุมชนมาก ๆ ครับ
 • เพราะกำลังจะนำ พุทธเศรษฐศาสตร์ลงไปปฏิบัติการเสริมสร้างกับวิสาหกิจชุมชนครับ
 • ถ้าอย่างไรครูนงมีอะไรดี ๆ นำมาลงบ่อย ๆ นะครับ
 • ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
 • จะนำเรื่องกิจกรรมของกลุ่มนี้มาเล่าต่อนะครับ
 • กำลังให้วิสาหกิจแห่งนี้สร้าง blog ให้ได้อยู่ ขณะนี้มีปัญหาเรื่องสัญญาณโทรศัพท์อยู่บ้างเล็กน้อย เปิดไม่สำเร็จ ทำได้แล้วจะแจ้งชื่อบล็อกให้อาจารย์ทราบครับ
 • วันนี้ก็จะพาตัวแทนกลุ่มไปหาความรู้เรื่องนี้กับ สนง.เกษตรจังหวัดนครศรีฯครับ จะเป็นวิสาหกิจชุมชนได้หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
พัชพอช
IP: xxx.152.25.85
เขียนเมื่อ 
ได้มีโอกาสไปเยี่ยมกุลุ่มนี้มาเมื่อไม่นานมานี้เพื่อช่วยพัฒนาโครงการที่อาจารย์เล่าในบันทึกพร้อมกับชวนน้องจักรเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของ อบต บางจากไปด้วย ซึ่งได้รับการเอื้อเฟื้อจากผู้แทนกลุ่มในการนำเสนอข้อมูลผ่าน เทคโนโลยี่อันทันสมัยและการนำเยี่ยมชมที่กองปุ๋ย ที่เขาเล่าให้ฟังว่าได้มีการพัฒนารูปแบบ วิธีการ และกำลังการผลิตที่ก้าวหน้ากว่าต้นฉบับเดิม คือ มเกษตรฯ ไปอย่างอย่างน่าชื่นชม ในเบื้องต้นได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เกษตร อบตว่า มีงบสนับสนุนอยู่ 30000 บาท ให้ส่งโครงการได้เลย ส่วนที่เหลือจะขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ต่อไป
พี่กลับมาจากชลบุรี ถึงบ้านราวสองทุ่มครึ่ง อ่านความเห็นน้องพัชแล้วหายเหนื่อย เห็นถึงความสามารถของน้องพัชและน้องจักในฐานะคุณอำนวยตำบล ที่ทำให้ อบต.ในฐานะของคุณเอื้อตำบลให้การหนุนเสริมได้สำเร็จ คงเป็นกำลังให้กับกลุ่มนี้ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน รู้สึกว่าทำงานกันรวดเร็วดีจัง เพิ่งคุยเรื่องนี้กับน้องจักในวงเรียนรู้คุณเอื้อตำบลไปเมื่อวันที่ 23 ส.ค.49 นี้เอง
สมวิศว์ จู้พันธ์
IP: xxx.113.71.168
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์  ไม่ทราบว่าตอนนี้การเข้าสู่ระบบบล็อค ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านมะขามเรียง ม. 1 ตำบลบางจาก ผู้ผลิตปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ ใด้เดินมาถูกทาง (ถูกต้อง) หรือเปล่าครับ แต่เมื่อใด้มาอ่านบล็อคที่อาจารย์เขียนชมเอาไว้ ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ บอกใด้ว่าหายเนื่อย สิ่งที่ผมใด้ทำมา..บัดนี้มีคนเห็นในคุณค่า 

cv
IP: xxx.7.166.148
เขียนเมื่อ 
ใหม่!!! YCC วิธีโกยทองเข้ากระเป๋าแบบง่ายๆ จ่ายผลตอบแทน 70% (มากกว่า 400,000 บาท)
Your Cash Cow (YCC) จำหน่าย Hosting
บริษัทเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในเรื่องของการให้เช่า Hosting ของอเมริกามาตั้งแต่ ปี 1999 เปิดทำธุรกิจในรูปแบบของ Network  เมื่อ ต้นปี 2007 จ่ายผลตอบแทนมากถึง 70%
แผนธุรกิจที่คล้ายกับ WGR คือ อัพไลน์ จะหาคนมาต่อให้ดาวไลน์ เรื่อยๆ เป็นระบบที่ช่วยกันทำงาน คุณไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีทีมงาน ไม่จำกัด แค่ 4 สายงาน
นั้นคือคุณสามารถสร้างสายงานได้มากเท่าไรก็ได้(Infinity) โดยระบบจะเริ่มต้นให้คุณ ตามแผน 2x5 จากนั้น เมื่อ 2x5 เต็ม ระบบจะรันแบบ 3x5 ให้
และเมื่อเต็มอีกก็จะรัน 4x5, 5x5 ,6x5 ... Infinity x 5 ซึ่งแผนธุรกิจแบบนี้ ทุกคนจะต้องมีรายได้เกิดขึ้น
การจ่ายผลตอบแทน
Matrix 2 x 5 = 62 ( คุณจะมีรายได้ $62 -  $186 หรือประมาณ 2,170 - 6,510 บาท) / เดือน
Matrix 3 x 5 = 363 ( คุณจะมีรายได้ $363 -  $1,089 หรือประมาณ 12,705 - 38,115 บาท) / เดือน
Matrix 4 x 5 = 1364 ( คุณจะมีรายได้ $1,364 -  $4,092 หรือประมาณ 47,740 - 143,220 บาท) / เดือน
Matrix 5 x 5 = 3905 ( คุณจะมีรายได้ $3,905 -  $11,715 หรือประมาณ 136,675 - 410,025 บาท) / เดือน

Matrix  Infinity x 5 (รายได้เกินจะบรรยาย)
ค่าเช่า Hosting $10 USD/เดือน หรือวันละ 12 บาท  (จ่ายผ่าน e-gold)
รายได้จ่ายทุกวัน ทันทีที่มีผู้สมัคร Active คุณจะได้เงินทันที
รายได้ $1 ต่อ คน ลึกลงไป 5 ระดับชั้น (คนที่เป็นดาวไลน์จากการแนะนำของอัพไลน์คุณ คือคนอัพไลน์ต่อให้)
รายได้ $3 ต่อ คน ลึกลงไป 5 ระดับชั้น (คนที่เป็นดาวไลน์จากการแนะนำของคุณคุณเอง)
โบนัส $100 ถ้าแนะนำได้ 5 คนขึ้นไป ใน 1 รอบสัปดาห์ (ไม่ต้องซื้อ DVD อะไรทั้งสิ้น)
โบนัส $100 ถ้าแนะนำได้ 5 คนขึ้นไป ใน 1 วัน  (ไม่ต้องซื้อ DVD อะไรทั้งสิ้น)
สมัครตอนนี้รับค่าสมัครฟรี $10 เลย (คือสมัครแล้วได้เงิน $10)
คุณสามารถจ่ายเงินได้ภายใน 7 วัน(จ่ายผ่าน e-gold )
ที่สำคัญถ้าภายใน 1 ปีคุณยังไม่มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ $10 ซึ่งเป็นเงิน $120/ปี ที่คุณจ่าย ทางบริษัทยินดีซื้อธุรกิจคืนจากคุณ $125 (คุณได้กำไร $5)
หากสนใจดูข้อมูลเพิ่มที่เว็บนี้   http://ycc.22web.net    หรือ MSN: [email protected]
ถ้าไม่สามารถเข้าเว็บได้ให้แจ้งมาที่ [email protected]

โอกาสเป็นของผู้ที่มองเห็น เงินเป็นของคนที่ขว้าโอกาสไว้เสมอ