อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา แห่ง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ม.ทักษิณ ได้ส่งเทียบเชิญอย่างเป็นทางการ (ที่ ศธ 0531.24/348 ลว.4 ส.ค. 2549) หลังจากที่ท่านได้กรุณาติดต่อด้วยตัวท่านเองทางโทรศัพท์มือถือก่อนหน้าหลายวันแล้ว มายัง นพ.สสจ.เพื่อให้ผมไปเป็นอาจารย์พิเศษประจำวิชา พฤติกรรมศาสตร์และสุขศึกษา ที่เปิดสอนแก่นักนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ และ วท.บ.สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย รวมจำนวน 105 คน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2549 นี้ ในหัวข้อ “การจัดการความรู้ กับ งานสุขศึกษา” ณ ห้อง MF 1200 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตพัทลุง และในงานนี้ผมได้รับอนุมัติให้ไปทำหน้าที่แล้วจาก นพ.สสจ. จึงขอทำ BAR เพื่อเตรียมการหน่อย

     ในหนังสือที่ส่งมาอาจารย์ได้แนบ Course Syllabus มาด้วย ทำให้ทราบเป้าที่ชัดขึ้นว่าได้มอบหมายให้ผมต้องรับผิดชอบอะไร อย่างไร และเชื่อมต่อจากที่ผ่าน ๆ มา เพื่อส่งต่อไปยังครั้งต่อไปอย่างไรที่จะทำให้ นศ.ได้ประโยชน์สูงสุด โดยสรุปนักศึกษาต้องได้รู้ในประเด็นต่าง ๆ คือ การศึกษากระบวนการจิตวิทยาการเรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม การสื่อความหมาย ความแตกต่างระหว่างบุคคล และพฤติกรรมศาสตร์และพฤติกรรมสุขภาพ จนนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ในการจัดบริการแก่ประชาชนได้

     ในประเด็นที่ผมรับผิดชอบคงจะเป็นการนำสิ่งที่ได้เรียนภาคทฤษฏีอย่างรู้และเข้าใจแล้ว ไปประยุกต์ใช้ในการจัดบริการแก่ประชาชนให้ได้ งานของผมจึงเป็นการเชื่อมต่อ โดยเน้นที่การให้เครื่องมือที่จะไปเชื่อมต่อคือ การจัดการความรู้ หรือ KM นับว่าหนักเอาการทีเดียวสำหรับผม เพราะเริ่มต้นเข้าเรื่องผมก็ต้อง Review ใหม่พอสมควร อีกทั้งพยายามค้นหาสิ่งที่เป็นเทคนิคที่ตัวเองได้เคยทำ และจะนำไปเล่าให้น้อง ๆ นศ.ฟัง ผมไม่แน่ใจนักในการซักถามเพื่อเปิดประเด็น ว่าจะได้รับความร่วมมือแค่ไหน แต่จะพยายามให้เกิดความเป็นกันเองให้มากที่สุด โดยเฉพาะการเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริงในโครงการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน รวมถึงการสอดมุกขำ ๆ ไปบ้าง น่าจะช่วยได้มาก สำหรับเนื้อหาในบันทึกต่อไป จะนำมาให้ดาวน์โหลด ขอเวลาตรวจสอบความเม่นอีกสักเล็กน้อย สำหรับงานนี้ผมเตรียม AAR ด้วยการเขียนใส่กระดาษ ให้ทุกคนเขียนส่งกลับมา เพื่อการประมวลผลแล้วส่งมอบให้ทางอาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา ต่อไป

          ปล.เขียนไว้เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2549 เพิ่งได้เวลาตีพิมพ์วันนี้