ตัวอย่างการให้คะแนนและสรุปผลการประเมินภายใน มาตรฐาน สพฐ. 15 มาตรฐาน

ไพผกา
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

!ตัวอย่างการให้คะแนนและสรุปผลการประเมิน 15 มาตรฐาน ของ สพฐ.  ดังนี้

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

จำนวนนักเรียน/ครูที่อยู่ในระดับ ๓  ขึ้นไป

จำนวนนักเรียน/จำนวนครูทั้งหมด

ร้อยละ/ระดับที่ได้

ค่าน้ำหนัก

คะแนนที่ได้

เทียบระดับคุณภาพ

ความ
หมาย

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

๓๐.๐๐

๒๑.๗๓

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ

 

 

 

๕.๐๐

๓.๙๔

ดีมาก

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ

๙๐

๑๒๐

๗๕.๐๐

๐.๕๐

๐.๓๘

ดีมาก

๑.๒ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

๙๘

๑๒๐

๘๑.๖๗

๐.๕๐

๐.๔๑

ดีเยี่ยม

๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

๑๑๐

๑๒๐

๙๑.๖๗

๑.๐๐

๐.๙๒

ดีเยี่ยม

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

๙๘

๑๒๐

๘๑.๖๗

๑.๐๐

๐.๘๒

ดีเยี่ยม

๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

๙๖

๑๒๐

๘๐.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีเยี่ยม

๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ  ตามจินตนาการ

๗๕

๑๒๐

๖๒.๕๐

๑.๐๐

๐.๖๓

ดี

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

 

 

 

๕.๐๐

๓.๘๑

ดีมาก

๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

๘๗

๑๒๐

๗๒.๕๐

๒.๐๐

๑.๔๕

ดีมาก

๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

๑๑๐

๑๒๐

๙๑.๖๗

๑.๐๐

๐.๙๒

ดีเยี่ยม

๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

๗๘

๑๒๐

๖๕.๐๐

๑.๐๐

๐.๖๕

ดี

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๙๕

๑๒๐

๗๙.๑๗

๑.๐๐

๐.๗๙

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

๕.๐๐

๓.๑๓

ดี

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว     

๘๘

๑๒๐

๗๓.๓๓

๒.๐๐

๑.๔๗

ดีมาก

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน 
และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

๗๔

๑๒๐

๖๑.๖๗

๑.๐๐

๐.๖๒

ดี

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 

๖๐

๑๒๐

๕๐.๐๐

๑.๐๐

๐.๕๐

พอใช้

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำนำเสนอผลงาน

๖๕

๑๒๐

๕๔.๑๗

๑.๐๐

๐.๕๔

พอใช้

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล         

 

 

 

๕.๐๐

๓.๔๘

ดี

๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

๙๙

๑๒๐

๘๒.๕๐

๒.๐๐

๑.๖๕

ดีเยี่ยม

๔.๒ นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

๗๘

๑๒๐

๖๕.๐๐

๑.๐๐

๐.๖๕

พอใช้

๔.๓ กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

๗๐

๑๒๐

๕๘.๓๓

๑.๐๐

๐.๕๘

พอใช้

๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

๗๒

๑๒๐

๖๐.๐๐

๑.๐๐

๐.๖๐

ดี

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

   

 

๓.๔๐

ดี

๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์ 

   

๓.๐๐

๑.๐๐

๐.๖๐

ดี

๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์

   

๓.๐๐

๑.๐๐

๐.๖๐

ดี

๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์

   

๔.๐๐

๒.๐๐

๑.๖๐

ดีเยี่ยม

๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์

   

๓.๐๐

๑.๐๐

๐.๖๐

ดี

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

 

 

 

๕.๐๐

๓.๙๘

ดีมาก

๖.๑  วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

๗๗

๑๒๐

๖๔.๑๗

๒.๐๐

๑.๒๘

ดี

๖.๒  ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

๙๘

๑๒๐

๘๑.๖๗

๑.๐๐

๐.๘๒

ดีเยี่ยม

๖.๓  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

๑๑๐

๑๒๐

๙๑.๖๗

๑.๐๐

๐.๙๒

ดีเยี่ยม

๖.๔  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

๑๑๕

๑๒๐

๙๕.๘๓

๑.๐๐

๐.๙๖

ดีเยี่ยม

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

๕๐.๐๐

๔๑.๘๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

๑๐.๐๐

๘.๖๐

ดีเยี่ยม

๗.๑ ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๑๐๐.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน          

๘๐.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีเยี่ยม

๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา     

๘๐.๐๐

๒.๐๐

๑.๖๐

ดีเยี่ยม

๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัด
การเรียนรู้

๘๐.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีเยี่ยม

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

๘๐.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีเยี่ยม

๗.๖ ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

๑๐๐.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

๘๐.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีเยี่ยม

๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

๑๐๐.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

๘๐.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

๑๐.๐๐

๙.๒๐

ดีเยี่ยม

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

 

 

๔.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีเยี่ยม

๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ               

 

 

๕.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

 

 

๕.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

 

 

๕.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๘.๕ นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

 

 

๔.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีเยี่ยม

๘.๖ ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

 

 

๔.๐๐

๒.๐๐

๑.๖๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

 

 

๕.๐๐

๔.๖๐

ดีเยี่ยม

๙.๑  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

 

 

๕.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

๙.๒  คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม  ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

 

 

๕.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

๙.๓  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

 

 

๔.๐๐

๒.๐๐

๑.๖๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

 

 

 

๑๐.๐๐

๗.๒๐

ดีเยี่ยม

๑๐.๑  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

 

 

๓.๐๐

๒.๐๐

๑.๒๐

ดี

๑๐.๒  จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ และความสนใจ

 

 

๓.๐๐

๒.๐๐

๑.๒๐

ดี

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน

 

 

๔.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีเยี่ยม

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

 

 

๔.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีเยี่ยม

๑๐.๕ นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

 

 

๔.๐๐

๒.๐๐

๑.๖๐

ดีเยี่ยม

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

 

 

๔.๐๐

๒.๐๐

๑.๖๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

 

 

 

๑๐.๐๐

๘.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๑.๑  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

 

 

๔.๐๐

๔.๐๐

๓.๒๐

ดีเยี่ยม

๑๑.๒  จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

 

 

๕.๐๐

๓.๐๐

๓.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๑.๓  จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

 

 

๓.๐๐

๓.๐๐

๑.๘๐

ดี

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

 

 

๕.๐๐

๔.๒๐

ดีเยี่ยม

๑๒.๑  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

 

๔.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีเยี่ยม

๑๒.๒  จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 

 

๔.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีเยี่ยม

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

 

 

๔.๐๐

๑.๐๐

๐.๘๐

ดีเยี่ยม

๑๒.๔  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

 

 

๔.๐๐

๐.๕๐

๐.๔๐

ดีมาก

๑๒.๕  นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

 

๔.๐๐

๐.๕๐

๐.๔๐

ดีมาก

๑๒.๖  จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

 

 

๕.๐๐

๑.๐๐

๑.๐๐

ดีเยี่ยม

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๕๐.๐๐

๔๑.๘๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                       

 

 

 

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา  การเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

 

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๓.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 

 

๕.๐๐

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

 

 

 

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

 

 

๕.๐๐

๓.๐๐

๓.๐๐

ดีเยี่ยม

๑๔.๒  ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

 

 

๕.๐๐

๒.๐๐

๒.๐๐

ดีเยี่ยม

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

๕.๐๐

๔.๖๐

ดีเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

 

 

 

๕.๐๐

๔.๖๐

ดีเยี่ยม

๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

 

 

๕.๐๐

๓.๐๐

๓.๐๐

ดี

๑๕.๒ ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา

 

 

๔.๐๐

๒.๐๐

๑.๖๐

ดีเยี่ยม

ค่าเฉลี่ยรวม

   

 

๑๐๐.๐๐

๘๓.๑๓

ดีเยี่ยม

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนที่ได้    ๘๓.๑๓

ระดับคุณภาพ  o ระดับ ๑    o ระดับ ๒    o ระดับ ๓    o ระดับ ๔    þ ระดับ ๕

                   (ปรับปรุง)      (พอใช้)         (ดี)          (ดีมาก)       (ดีเยี่ยม) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้"ปัญญานุวัตรวิทยา" อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ (Tags)#มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 15 มาตรฐาน ของ สพฐ.

หมายเลขบันทึก: 451546, เขียน: 29 Jul 2011 @ 23:23 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 09:21 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)