การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม:

การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยี
 

 

 การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยี

 

                      ปัจจุบันทุกประเทศในโลกต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับเรื่อง "การ  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์" ว่าเป็นปัจจัยสำคัญของความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประเทศไทยนับตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ ที่พระราชทานความสำคัญต่อการศึกษา วิทยาการสมัยใหม่ พอถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงส่งพระราชโอรสหลายพระองค์ไปศึกษาต่างประเทศ และทรงจัดตั้งสถานศึกษาขึ้นหลายแห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน พระราชทานพระบรมราโชวาททางด้านการศึกษาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ทรงเน้นความสำคัญในเรื่อง การให้การศึกษาแก่ประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าโดยไม่มีข้อจำกัด การขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดจนพระบรมราโชบายการศึกษาตลอดชีพนั้นสัมฤทธิผล จากการที่ได้พระราชทานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อ ๔ ปีที่ผ่านมา

 

                                          การศึกษาครบวงจร

          การศึกษาครบวงจร หมายถึง การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเบ็ดเสร็จในสถานที่ และในช่วงเวลาหนึ่ง โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่จัดการศึกษาในลักษณะครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ในตัวเอง โรงเรียนวังไกลกังวล จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดีนธร รัชกาลที่ ๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาคารหลังหนึ่งในบริเวณวังไกลกังวล ให้เป็นสถานที่เรียนสำหรับบุตรหลานของเจ้าหน้าที่วังไกลกังวล และชาวบ้านที่อาศัยในบริเวณนั้น

            การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยี

          มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพพระเจ้าอยู่หัว ทรงครอบสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี (กาญจนภิเษก) สถานีรับส่งวิทยุโทรทัศน์ที่โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แผร่ภาพออกอากาศผ่านดาวเทียมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาหลายสาขาวิชา จากระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ........ และวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ก็รอบรับในเรื่องหลักสูตรวิชาชีพแขนงต่างๆ อาทิ คหกรรมศาสตร์ ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล ก็เปิดรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย กล่าวโดยสรุป สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นได้ร่วมกันทำหน้าที่ให้บริการทางการศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ...

         พระราชทานการศึกษาทางไกลของประเทศไทยสู่อนาคต

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๒ ณ ศาลาดุสิดาลัย ใจความพระราชดำรัชตอนหนึ่ง ได้พระราชทานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมว่า

          "...ส่วนที่ได้กล่าวถึงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนั้น ก็เป็นโครงการที่มาหนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เหมือนกัน เพราะว่าถ้าประชาชนมีความรู้ ก็หมายความว่าเด็กได้สามารถที่จะเรียนวิชาการต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านภาษาได้ดี ก็สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ ได้ดี ได้ดีมาก นอกจากนั้นโรงเรียนที่รายการของการศึกษาทางดาวเทียมนี้ ก็ได้พยายามที่จะให้นักเรียนมีความรู้ทางจริยธรรมด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ก็บ่นกันว่า เยาวชนมักจะไม่ค่อยมีจริยธรรม ไม่ค่อยมีความดี ความดีไม่มี เลยทำให้เกิดความเดือดร้อนทั่วประเทศ เกิดปัญหาต่างๆ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เกี่ยวข้องกับการรุนแรง ความรุนแรงต่างๆ ฉะนั้นการสอนของโครงการการศึกษาทางดาวเทียมนั้น ก็จะทำให้ราษฎรของประเทศชาติ มีคุณสมบัติ มีคุณภาพดีขึ้น ..."

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 35BATHhhhhhความเห็น (0)