งานควบคุมและสอดส่อง

งานควบคุมและสอดส่อง  เป็นกระบวนการติดตาม ดูแลให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่อยู่ระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤติ  เพื่อช่วยให้ผู้กระทำผิดเหล่านั้นสามารถปรับปรุงแก้ไขนิสัยความประพฤติ  และปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติต่อไป  ตลอดจนไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก  โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้คอยควบคุมดูแลและติดตาม  เยี่ยมเยียน  เพื่อให้คำปรึกษา  แนะนำ  ตักเตือน  ช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตด้านการปรับตัว  นิสัย  ความประพฤติ  การศึกษา  งานอาชีพ ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ  ด้วยการแก้ไขฟื้นฟูตามสภาพปัญหาและความต้องการเป็นรายบุคคล  โดยอาศัยเทคนิควิธีต่าง ๆ  เช่น  การให้คำปรึกษา  การบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยทางกายและทางจิต  การให้ความรู้  การฝึกอาชีพ  การปรับพฤติกรรม  รวมทั้งให้การสงเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon-probationความเห็น (0)