ศูนย์สุขภาพชุมชนดีเด่น เขต 15

ศูนย์สุขภาพชุมชนนาชะอัง ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร

ศูนย์สุขภาพชุมชนนาชะอัง
ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา
        เพื่อพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลนาชะอัง ให้เป็นสถานบริการด่านแรกที่ประชาชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนเข้าถึงบริการได้อย่างต่อเนื่องสะดวกรวดเร็ว ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างแบบองค์รวม การบริการเชิงรุก ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบบริการ และเน้นการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชน

แนวทางในการดำเนินการ
มีการดำเนินการพัฒนางาน ดังนี้
        1. การดำเนินการพัฒนาด้านอาคารสถานที่
        2. พัฒนาระบบบริการ
        3. พัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

สรุปผลการดำเนินการ
        1 . การดำเนินการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ การดำเนินการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ ในการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ มีการระดมทุนจากชุมชน วัด องค์กร และ หน่วยงาน มาใช้ในการ ต่อเติมอาคารชั้นล่างของสถานีอนามัย เพื่อให้บริการกับผู้ป่วย ปรับปรุงห้องประชุม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงด้านทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม
        2 . พัฒนาระบบบริการ พัฒนาระบบบริการ มีระบบการให้บริการด้านสุขภาพที่ต่อเนื่อง ทีมสุขภาพทำงานผสมผสานกันทั้งในด้ านการส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันโรค รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ แบบบูรณาการ ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกเพื่อป้องกันและลดปัญหาที่ป้องกันได้ทั้งทางกาย จิต สังคม มีการจัดบริการตามตารางการปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการ รวมทั้งเป็นสถานบริการเครือข่ายในการรักษาโรคเรื้อรังโดยแพทย์จากโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีการดำเนินงานเชิงรุกในการสร้างสุขภาพและป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง
        3 . พัฒนาด้านการมี ส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วนร่วมของชุมชนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่มี ส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆ คือ การมีส่วนร่วมในการริ เริ่มพัฒนาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาสุขภาพจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวางแผนพัฒนาการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา และประเมินผลการพัฒนา โดยการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน องค์กร ชมรมและชุมชน เช่ น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลนาชะอัง สำนักงานคุมประพฤติ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ วัดสามแก้ว สถานสงเคราะห์ คนชรา ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุ ข และชมรมผู้ สู งอายุ ในการจั ดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโครงการต่างๆ ดังนี้
        - โครงการบ้านนี้ปลอดลูกน้ำยุงลาย
        - โครงการหนึ่งวันหนึ่งตำบลปลอดลูกน้ำยุงลาย
        - โครงการร่วมใจต้านภัยเอดส์โครงการนวดไทยและสมุนไพร
        - โครงการอาหารปลอดภัยในงานคุ้มครองผู้บริโภค โครงการจักสาน
        - โครงการแกนนำสุขภาพครอบครัว
        - โครงการตำบลพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนโครงการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและความดัน
        - โครงการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
        - โครงการรักษ์ผู้สูงวัย โครงการเอื้ออาทรผู้พิการ
        - โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
        - โครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
         - โครงการเสริมทักษะชีวิตต้านยาเสพติด
        - โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานดังกล่าว

ผลงานเด่นที่ทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนดี เด่น
        การพั ฒนางานของศู นย์ สุ ขภาพชุ มชนมี ความต่ อเนื ่องและเป็ นระบบ โดยพัฒนาครอบคลุมทั ้งทางด้ านโครงสร้ าง ให้เป็นสถานที ่ทำงานน่าอยู ่น่าทำงานในระดับทอง งานบริการมีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยได้พัฒนาระบบบริการด้านการรักษาพยาบาล เช่น การพิมพ์ฉลากยาจากระบบคอมพิวเตอร์ การมีและใช้แฟ้มครอบครัวทุกหลังคาเรือนในการดูแลสุขภาพ ทำแผนงาน/โครงการ เพื่อดำเนิ นการแก้ ไขปั ญหาสาธารณสุ ขในชุ มชน เป็นศู นย์สุขภาพชุมชนที ่ประสบความสำเร็จในหลายกิจกรรมโครงการ เช่น เป็ นตำบลนำร่องโครงการพั ฒนาการเด็กปฐมวั ยโครงการตำบลพั ฒนาระบบสุ ขภาพภาคประชาชน โครงการโรงเรียนส่ งเสริ มสุ ขภาพทุ กโรงเรียนผ่านเกณฑ์ระดับทองและเป็นตัวแทนส่งประกวดโรงเรียนส่ งเสริมสุ ขภาพ
ของระดับจั งหวัด งานส่ งเสริมสุขภาพวัยสู งอายุ ชมรมผู้ สูงอายุมีความเข้มแข็ง ชนะเลิศการประกวดชมรมผู้ สู งอายุ ดี เด่ น ระดับจั งหวัดและส่งประกวดระดั บเขตได้รับการคัดเลือกให้เป็ นชมรมพี่ ในโครงการชมรมพี ่-ชมรมน้ องของจังหวัดชุ มพรงานฟื้นฟูผู้พิการ ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบี ยนผู้พิการโดยประสานความร่วมมื อ
ระหว่างโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์โดยขึ้นทะเบี ยนได้ครอบคลุ มทั้ งหมดและให้ความช่ วยเหลื อตามความรุ นแรงร่วมกับอบต.นาชะอัง งานควบคุมและป้ องกันโรคเอดส์ มีการดำเนินการอย่ างเป็นรูปธรรม ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้ อได้รั บความช่วยเหลื อแบบองค์รวม งานแพทย์ แผนไทยเปิดบริ การนวดไทยและจำหน่ายผลิ ตภัณฑ์ สมุนไพร มี ผู ้รับบริการเป็นจำนวนมาก งานสุ ขภาพจิตมีผลงานดีเด่ นได้รับการคัดเลื อกให้เป็ นตัวแทนจั งหวัดชุมพรประกวดงานสุ ขภาพจิตระดับเขต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเขต เป็นตำบลที่ มีผลงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอย่ างชัดเจน

ปัจจัยที่ช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนา
        มี การบูรณาการงานอย่างเป็นระบบและต่ อเนื่อง รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานที่เข้มแข็ง ครอบคลุ มทุกหน่วยงานและประชาชนให้ความร่ วมมื อในการดำเนินงานเป็ นอย่างดี และดำเนินการอย่างต่อเนื่ อง บุ คลากรและแกนนำชุมชนมีความตั ้งใจและกระตื อรื อร้ นในการปฏิ บั ติงาน ปั ญหาอุปสรรคในการดำเนินงานนำมาปรับแก้และพัฒนาอย่างเป็นระบบ

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  การบริหารจัดการของเครื อข่ าย ทั้งในเรื่ องงานบริ หารบุคคล การบริ หารงบประมาณมี ความยุ ่ งยากซั บซ้ อน ขาดความเป็ นเอกภาพและความชั ดเจนทำให้บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายการเรียนรู้และพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดชุมพร

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#เรื่องเล่า#ศูนย์สุขภาพชุมชน#มหกรรมpcu

หมายเลขบันทึก: 44998, เขียน: 17 Aug 2006 @ 01:01 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 09:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
     ขอชื่นชมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนนาชะอัง ด้วยนะครับ
     การให้ได้มาซึ่ง "ดีเด่น" มันยากพอดู แต่รักษาไว้ยิ่งยากกว่า
     เป็นกำลังใจให้คนทำงานเพื่อประชาชนด้วยคนนะครับ
     อย่าลืมเตรียมพัฒนาเป็นโครงการ "นวัตกรรม PCU" ส่งมาเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สวรส.ภาคใต้ มอ. นะครับ (วงเงิน 100,000-200,000 บาท) แล้วจะแจ้วข่าวตรงไปอีกที (น้องอำนวย สุดสวาท จะเป็นผู้ประสานเบื้องต้น ในส่วนนี้ครับ)
     หรือจะเมล์มาที่ผม เพื่อเล่าให้ฟังในสิ่งที่คิดว่าจะพัฒนาเป็นนวัตกรรม PCU ก่อน พลาง ๆ เพื่อเตรียมการก็ได้นะครับ
IP: xxx.123.101.212
เขียนเมื่อ 

ได้อ่านบาง Web บางคนคิดว่าคำว่าดีเด่นคือทำงานประจำได้ดี เช่นมีโทรศัพท์ มีวิทยุ ,มีทะเบียนต่างๆ ฯลฯ แสดงว่ายังไม่เข้าถึงการประกวดที่แท้จริง อาจจะแค่อ่านเกณฑ์ดูแล้วด่วนสรุปแบบลบๆ

จริงๆแล้วการประกวดมิได้มีจุดประสงค์แค่รางวัลแต่มันมีผลมากมาย แบบอินฟินิตี้ อย่างน้อยก็จะเกิดการแข่งขันกันพัฒนา ถ้าทำความเข้าใจดีแล้วเราจะมีความสุข ภาคภูมิใจ ในงานมากกว่าที่จะเกิดความทุกข์ บางแห่งแข่งขันแบบลบๆ คือหวงวิชา ถ้าใครมาลอกเลียนแบบก็จะหวง จริงๆแล้วควรภูมิใจที่มีคนมาลอกเรา แสดงว่าเขาให้เกียรติ