เว็บไซต์ ต่อยอด ดอท คอม (www.toryod.com) แหล่งรวมสุดยอดคลังความรู้โลก  โดยเฉพาะคลังความรู้จากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ  ที่เป็นแหล่งรวมความคิดของคนทั้งโลก  สะสมมานานหลายร้อยปี  สามารถสืบค้นข้อมูลกรรมวิธีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมทุกสาขาทั่วโลก  ได้ฟรี  กว่า 50 ล้านรายการ  จากกว่า 70 ประเทศ  มีรายละเอียดเรื่องเต็ม  พร้อมรูปภาพประกอบ               

     ประโยชน์ที่สำคัญของข้อมูลเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ คือ เราสามารถนำภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อยอด  สร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่  และสามารถนำเทคโนโลยีที่ไม่ได้จดสิทธิบัตรในประเทศไทยมาผลิตสินค้าจำหน่ายในประเทศ  และส่งออกไปยังประเทศที่สิทธิบัตรเรื่องนั้นไม่ได้จดทะเบียนได้โดยไม่ผิดกฎหมายและไม่ผิดข้อตกลงระหว่างประเทศตามอนุสัญญาปารีส  นอกจากนี้การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรก่อนเริ่มลงมือวิจัยพัฒนา  จะช่วยลดต้นทุน  เวลา  และช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการต่อยอดเทคโนโลยีของประเทศให้เกิดการก้าวกระโดดที่เร็วขึ้น 

     เว็บไซต์ ต่อยอด ดอท คอม ได้นำเสนอศาสตร์ข้อมูลสิทธิบัตร  เทคนิคการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตร  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดึงข้อมูลและวิเคราะห์ทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Download & Mapping)  เพื่อหาแนวโน้มของเทคโนโลยี  วิเคราะห์คู่แข่งขัน  และหาช่องว่างของเทคโนโลยี  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศ
มีตลาดเทคโนโลยี (Marketplace) สำหรับผู้ที่ประสงค์ ซื้อ-ขาย เทคโนโลยี และหรือ อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (Licensing) ทั้งในและต่างประเทศ  หากต้องการเสนอ ซื้อ-ขาย เทคโนโลยี ติดต่อ ฟรี

     เวทีความรู้  เป็นเวทีสื่อกลางในการแนะนำ  แลกเปลี่ยนแหล่งความรู้  ที่ทีมงานต่อยอด ดอท คอม ได้สร้างขึ้น  สมัครสมาชิกฟรี  เพื่อรับข่าวสาร  การ Post ถามตอบ  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ไม่ว่าจะเป็นเวทีของเยาวชน  นักวิจัย นักอุตสาหกรรม  และเวทีของผู้ใช้สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา

     ชมรมต่อยอดเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  หรือเครือข่ายของผู้ใช้ประโยชน์ด้านสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา  ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 1,500 คน  เป็นอีกหนึ่งเวทีสำหรับผู้สนใจแลกเปลี่ยนข่าวสารผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  ที่ทางทีมงานได้จัดทำขึ้น  สมัครสมาชิกฟรีที่ เว็บไซต์ ต่อยอด ดอท คอม 

     ผู้สนใจร่วมสร้างเครือข่ายคลังความรู้โลก  แนะนำผลงาน /กิจกรรม  ติดต่อทีมงานต่อยอด ดอท คอม ที่ชมรมต่อยอดเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หน่วยสร้างสำนึกและพัฒนาประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา (สสวพ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ห้อง 935 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ : 02-942-8629 ต่อ 908, 626  โทรสาร : 02-942-8629 ต่อ 309      E-mail : [email protected]