วัน อาทิตย์ ที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554  พวกเรานักศึกษาทุน สควค. รุ่น 14 ได้มีโอกาสได้มาชมนิทรรศการ “ศึกษา แลกเปลี่ยน บทเรียนบทรู้ การเป็นครูเพื่อศิษย์ สู่สังคม” ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 53  ณ โรงแรมบี พี เชียงใหม่ ซิตี้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ฉันมาถึงงานช้ากว่าเพื่อน ๆ แต่ก็ทันในช่วงของการบรรยายพิเศษ “ครูเพื่อศิษย์” โดย ผศ.เพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อยู่ในตอนท้ายจึงต้องไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อน ๆ ที่มาก่อนอีกที

หลังจากนั้นก็จะเป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรม “ขบวนล้านนา” โดยนักศึกษา ป.บัณฑิต และมีการพักให้เยี่ยมชมนิทรรศการประมวลผลความรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ป.บัณฑิต ทุนคุรุสภา จำนวน ๓ หมู่เรียน ๕ บูทการแสดง ตัวอย่างเช่น

  1. งานวิจัยในชั้นเรียน เป็นแนวทางในการทำงานวิจัยในชั้นเรียนของตนเองได้
  2. ตัวอย่างนวัตกรรมการศึกษา พวกสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของตนเองได้
  3. ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ ที่นักศึกษา ป.บัณฑิต ได้จัดทำในระหว่างที่ไปทำการฝึกสอน
  4. สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่นำมาช่วยในด้านการศึกษา เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
  5. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

จากการเข้าชมนิทรรศการทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ และหลากหลายที่เกี่ยวกับการศึกษา รวมถึงสิ่งที่ต้องทำในการไปฝึกสอน ความรู้และประสบการณ์เหล่านี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ต่อไปได้ในการที่จะเป็นครูในวันข้างหน้า

 

               การแสดงขบวนล้านนา

 

                 บูทของกลุ่มที่ 1

 

              ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

 

                         บูทของกลุ่มที่ 2

 

                       ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน

 

                         ตัวอย่างนวัตกรรม

 

        ตัวอย่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

 

                      บูทของกลุ่มที่ 5