กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ


                                                                                                                               

                                                        คำสั่งโรงเรียนศรีพัฒนาราม

                                                           ที่……...../๕๔

 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ    ประจำปี   ๒๕๕๔

          …………………………………………………………………………………………

                 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ ๒๙  กรกฎาคม  ของทุกปี    เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ   ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑    จึงขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมต่างๆ    เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ   เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่า   และภาคภูมิใจในภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ     รู้รักษาและเผยแพร่การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง           รวมทั้งยังเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น

                 เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ    ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๔   ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้    และบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม     จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้

              ๑.  คณะกรรมการอำนวยการ   มีหน้าที่ให้คำปรึกษา   แนะนำการดำเนินงานให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม    ประกอบด้วย  

                               ๑.๑  นางสาวนิธิมา   โยธาทิพย์                        ประธานกรรมการ

                               ๑.๒  นางมาลี          สระทอง                          รองประธานกรรมการ

                               ๑.๓  นางเกษเกล้า   ขวัญหม้ง                         กรรมการและเลขานุการ

             ๒.   คณะกรรมการดำเนินการ   มีหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามกิจกรรมที่กำหนด

           ๒.๑  คณะกรรมการจัดกิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ     ระดับชั้น ( ป.๕ ป. ๖  )   มีหน้าที่รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน      จัดเตรียมเนื้อหา   ให้เหมาะสมกับระดับของผู้เข้าแข่งขันกำหนดหลักเกณฑ์ในการแข่งขัน    ประกอบด้วย    

                                         ๒.๑.๑   ส.ต.ต.กิตติ  ชูมณี

                                        ๒.๑.๒   นางต่วนจันทิมา   ปาแซ

            ๒.๒   คณะกรรมการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการเล่านิทาน        ระดับชั้น  ( ป.๑  ๓ )   กำหนดหลักเกณฑ์ในการแข่งขัน    จัดการแข่งขัน    ประกอบด้วย

                                          ๒.๒.๑   นางมาลี         สระทอง

                                                        ๒.๒.๒  นางอาภรณ์   บุษรารัตน์

         ๒.๓   กรรมการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการคัดลายมือ   ระดับชั้น ( ป.๑  –  ๓)  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ  ดูแล   กำกับ  ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน  ในการจัดเตรียมสถานที่   วัสดุ  อุปกรณ์  การรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน   การกำหนดหัวเรื่อง   กำหนดหลักเกณฑ์ในการแข่งขัน     และดำเนินงานจัดการแข่งขัน

                                           นางเตือนใจ   พรหมจันทร์    

          ๒.๔   กรรมการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ   ระดับชั้น ( ป.๔ – ๖ )  มีหน้าที่รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน      จัดเตรียมเนื้อหาทำนองเสนาะ   กำหนดหลักเกณฑ์ในการแข่งขัน 

                                           นางคณิต    หนูทอง        

          ๒.๕   กรรมการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการวาดภาพ  ระบายสี  จากภาพในหนังสือแบบเรียนภาษาไทย   ระดับชั้น ( ป.๑  –  ๓)  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ  ดูแล   กำกับ  ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน  ในการจัดเตรียมสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  การรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน   กำหนดหลักเกณฑ์ในการแข่งขัน     และดำเนินงานจัดการแข่งขัน

                                         นางเกษเกล้า     ขวัญหม้ง

          ๒.๖   คณะกรรมการจัดนิทรรศการวันภาษาไทยแห่งชาติ   มีหน้าที่จัดป้ายนิเทศความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประวัติความเป็นมา    และจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันที่ได้รับรางวัล    ประกอบด้วย

                                  ๒.๖.๑  นางมาลี   สระทอง

                                  ๒.๖.๒  นางเตือนใจ   พรหมจันทร์

                                  ๒.๖.๓  นางเกษเกล้า   ขวัญหม้ง

        ๒.๗  กรรมการบันทึกภาพ   มีหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรมการประกวด  แข่งขันต่างๆ  การจัดนิทรรศการ  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ   เพื่อสรุปรายงานผลเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน และนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต ๑ 

                                             นางเกษเกล้า   ขวัญหม้ง

        ๒.๘   คณะกรรมการสรุปรายงานผลเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพัฒนาราม   ประกอบด้วย

                                  ๒.๘.๑  นางเกษเกล้า  ขวัญหม้ง

                                  ๒.๘.๒  นางมาลี    สระทอง

                         ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่   ด้วยความรับผิดชอบ   และรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างเป็นระบบ   ต่อกรรมการและเลขานุการ  ของฝ่ายอำนวยการภายในเวลา  ๒  วันหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมแล้ว    กรรมการและเลขานุการสรุปรายงานผล      เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพัฒนาราม    และนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต ๑  ต่อไป

                          สั่ง  ณ  วันที่     กรกฎาคม      พ.ศ. ๒๕๕๔

                                                                 (ลงชื่อ)

                                                          (นางสาวนิธิมา   โยธาทิพย์ )

                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพัฒนาราม

รับทราบ

๑.นางมาลี  สระทอง       ...................

๒.นางต่วนจันทิมา  ปาแซ...................

๓.นางเกษเกล้า  ขวัญหม้ง...................

๔.ส.ต.ต.กิตติ   ชูมณี        ...................

๕.นางเตือนใจ  พรหมจันทร์.................

๖.นางคณิต   หนูทอง       ...................

๗.นางอาภรณ์  บุษรารัตน์...................

ของรางวัลที่เตรียมไว้แจกให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีมากมายค่ะ

                     สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ๒๙ กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 

                    

 

                                      โดย

                     นางเกษเกล้า        ขวัญหม้ง

                      

                         โรงเรียนศรีพัฒนาราม

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑

       ********************************        

                     รายงานสรุปผลการแข่งขัน

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

                        โรงเรียนศรีพัฒนาราม

การคัดลายมือ (ระดับชั้น ป.๑ –ป.๓)

ที่ ๑ เด็กหญิงมารียะห์   บาเจ๊าะ        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ที่ ๒ เด็กหญิงอาตีกะห์   แวสาเมาะ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ที่ ๓ เด็กหญิงนูรีซา    เบ็ญยูโสะ       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

.........................................................................................................................................................

การคัดลายมือ (ระดับชั้น ป.๔ –ป.๖)

ที่ ๑ เด็กหญิงกัณณิการ์   พูลเพิ่ม     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ที่ ๒ เด็กหญิงตัสนีม  กูวิง               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ที่ ๓ เด็กหญิงฟารีดา  แวสาเมาะ      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

รางวัลชมเชย

เด็กชายอาวีดุล  ลาเต๊ะ                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เด็กชายณัฐพัฒน์  เอียงกลับ            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เด็กหญิงไรนะห์    ปอแซ                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

………………………………………………………………………………………………………….

การเขียนเรื่องจากภาพ (ระดับชั้น ป.๔ –ป.๖)

ที่ ๑ เด็กหญิงตัสนีม   กูวิง              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ที่ ๒ เด็กหญิงกัณณิการ์  พูลเพิ่ม      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ที่ ๓ เด็กชายณัฐพัฒน์   เอียงกลับ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

 

รางวัลชมเชยการเขียนเรื่องจากภาพ (ระดับชั้น ป.๔ –ป.๖)

เด็กชายอาวีดุล  ลาเต๊ะ                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เด็กชายอับดุลเลาะ   กือโต              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

เด็กชายมูฮัมมัดซายูตี   บาเจ๊าะ        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

.................................................................................................................................................

การอ่านบทร้อยกรอง (ระดับชั้น ป.๔ –ป.๖)

เด็กชายภานุพงษ์  บัวจันทร์             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เด็กชายปฏิภาณ   หนูทอง               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เด็กชายภูริเดช     ตันนิสัย               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เด็กหญิงตัสนีม    กูวิง                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เด็กหญิงชนัญธิดา   ธรรมจำรัส             ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

.........................................

การเล่านิทาน  (ระดับชั้น ป.๔ –ป.๖)

ที่ ๑   

๑.เด็กชายภานุพงษ์ บัวจันทร์      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

๒. เด็กชายภูริเดช   ตันนิสัย        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๓. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ ทองปล้องโต    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๔. เด็กชายปฏิภาณ  หนูทอง            ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ที่ ๒    

๑. เด็กหญิงชนัญธิดา   ธรรมจำรัส     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

  เด็กชายอับดุลเลาะ  ดูมีแด          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

๓. เด็กหญิงมารียะห์    บาเจ๊าะ         ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

๔. เด็กหญิงอาตีกะห์   แวสาเมาะ      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

 

การวาดภาพระบายสีจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย  (ระดับชั้น ป.๑ –ป.๓)

ที่ ๑ เด็กหญิงกานต์ธิดา   คงคืน        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ที่ ๒ 

๑. เด็กหญิงนันธกานต์   นกน่วม        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๒. เด็กชายนวพล   หนิเสะ               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ที่ ๓ เด็กชายอารฟารณ์  กาเต๊าะ        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

 

.........................................................................................................................................................

 

การวาดภาพระบายสีจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทย  (ระดับชั้น ป.๔ –ป.๖)

ที่ ๑  เด็กชายมูฮำมัดซูฟี   บาเจ๊าะ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ที่ ๒  เด็กชายธีระภัทร  ทองปล้องโต ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ที่ ๓  เด็กชายซาการียา  เจ๊ะเล๊าะ      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

………………………………………………………………………………………………………….

 คำรับรองของผู้อำนวยการโรงเรียน

        .........................................

.....................................................  

          

               ลงชื่อ    ...............................   

                       (นางเกษเกล้า   ขวัญหม้ง)  

                          ผู้รับผิดชอบโครงการ  

               ลงชื่อ    ...............................   

                          (นางมาลี  สระทอง)  

                          ผู้รับผิดชอบโครงการ  

                                                                                           

          ลงชื่อ    ...............................   

                (  นางเกษเกล้า   ขวัญหม้ง  )      

                หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

                                                   

       ลงชื่อ ...................................    

                (  นางสาวนิธิมา   โยธาทิพย์   )      

              ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพัฒนาราม

 


เวลาส่วนตัว - พั้นช์ วรกาญจน์

ฟังเพลง : เวลาส่วนตัว - พั้นช์ วรกาญจน์

หมายเลขบันทึก: 449366เขียนเมื่อ 16 กรกฎาคม 2011 16:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 เมษายน 2014 16:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท