Social Network for Education

หลักสูตร เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา 15-16 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  • ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน : ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา(Social Network for Education) ให้กับครูโรงเรียนโรงเรียนในฝันรุ่น 1-3 และโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนในฝัน จังหวัดเลย วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
  • โดยมี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.19 นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ เป็นประะานในพิธีเปิด นายบรรจง  ปัทมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา ศูนย์แม่ข่ายจังหวัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา กล่าวรายงาน
  • มีครูโรงเรียนในฝันจาก โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู และโรงเรียนในฝันรุ่น 1-3 จังหวัดเลย รวมทั้งบุคลากรโรงเรียนเชียงกลมวิทยาเข้าประชุมครั้งนี้ จำนวน 40 คน
  • เนื้อหาหลักสูตร ใช้โปรแกรม Facebook เป็นหลักในการแนะนำวิธีการสร้าง การใช้ และการประยุกต็ใช้เพื่อการเรียนการสอน
  • วิทยากร จากครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน(ICT)จ.เลยความเห็น (0)