ผลการจัดงาน KM กับบัณฑิตอุดมคติไทย : (4) AAR - ท่านคาดหวังอะไรจากการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้

ความรู้เกี่ยวกับ KM เพราะไม่มีพื้นฐานมาก่อน

         AAR  จากโครงการการจัดการความรู้ของเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 7- วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก

         1. ท่านคาดหวังอะไรจากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

         - ได้เห็นตัวอย่างการทำ KM

         - ความหมายของ KM

         - รูปแบบการจัดทำ KM

         - ได้รู้เรื่อง KM และนำแนวทางไปพัฒนาในสถาบัน

         - ขั้นตอนการดำเนินการ KM

         - ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น เครื่องมือ และขั้นตอนในการทำ KM

         - ต้องการได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ (KM) แล้วนำกลับไปปรับใช้กับงานของตนเอง

         - ความหมายของ KM และแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ KM

         - ขั้นตอนการปฏิบัติ และการจัดการการเล่าเรื่อง (Storytelling)

         - ทำให้ทีมงานเข้าใจเรื่อง KM ร่วมกัน และสามารถสร้างทีมงานถ่ายทอดความรู้ด้าน KM ต่อไปได้

         - ความรู้เรื่อง Knowledge management

         - ความเข้าใจในเรื่อง KM มากยิ่งขึ้น

         - มีความรู้ในเรื่องของ KM และสิ่งที่จะนำไปใช้ในการทำงาน

         - ได้ความรู้และได้รู้จักกับ KM มากขึ้น

         - ทุกอย่างตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

         - จะได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ

         - การนำ KM มาใช้พัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

         - ทราบถึงกระบวนการทำ KM

         - คาดหวังที่จะเข้าใจหลักของ KM มากขึ้น

         - ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

         - เนื้อหาความรู้ของ KM ซึ่งจากการอ่านเอกสารประกอบก็ยังไมค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่

         - ได้ความรู้เรื่อง KM เพิ่มขึ้น

         - คาดหวังเพียงว่าต้องการมีส่วนร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เท่านั้น

         - การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง KM และการนำเอาความรู้เกี่ยวกับ KM ไปใช้กับกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติ

         - ได้แนวคิดหรือบทสรุปร่วมกันถึงแนวทางการพัฒนาบัณฑิตในอนาคต ทั้งในมุมมองของผู้บริหาร อาจารย์ นักกิจการนิสิตและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

         - ความรู้เรื่อง KM

         - การนำ KM ไปใช้ในองค์กร

         - ภาพของบัณฑิตในอุดมคติที่ควรจะเป็น

         - ได้รับความรู้ KM คร่าว ๆ แต่ต้องหาความรู้เพิ่มเติมให้มากกว่านี้จึงจะปฏิบัติได้

         - ได้กระบวนการดำเนินการและเครื่องมือในการปฏิบัติ KM

         - ได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

         - ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ KM ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา

         - ได้รับความรู้ แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาบัณฑิตของสถาบัน ให้เกิดคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงค์ของสังคมต่อไป

         - แนวทางในการปฏิบัติในการฝึกทักษะให้กับนึกศึกษา

         - ต้องการได้รับความรู้ว่าการนำ KM มาใช้ในการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ทำได้อย่างไร

         - ได้แนวทางในการพัฒนานักศึกษาเพิ่มขึ้น หรือผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทย

         - รับรู้ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขจากหลาย ๆ  สถาบัน

         - คาดหวังจะเห็นการวางทิศทางการผลิตบัณฑิตที่เน้นมีคุณธรรม นำสังคม

         - รู้จัก KM ให้มากขึ้น คำศัพท์ต่าง ๆ

         - ได้รับความรู้จากการบรรยาย เรื่อง KM

         - ได้เรียนรู้ KM อย่างถ่องแท้จริงจัง

         - ได้ความรู้ใหม่

         - การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในอนาคตและในองค์กร

         - ได้ความรัก+ความสามัคคีในหมู่คณะ

         - ได้กลุ่มเครือข่ายในแต่ละสถาบัน

         - ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ละสถาบันดีขึ้น

         - ได้เอกสารประกอบการประชุมสัมมนามากขึ้น

         - เรียนรู้กระบวนการในการทำ KM รูปแบบการจัดทำ

         - เทคนิคการนำ KM ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

         - จะได้ภาพที่ใช้วิธีการ KM ที่เป็นภาพบัณฑิตอุดมคติไทย โดยจะเกิดจากจัดการความรู้ จากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง (ภาพบัณฑิต)

         - คาดหวังว่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ KM และการพัฒนาบัณฑิต

         - ได้รับรู้ถึงกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่

         - เข้าใจกระบวนการจัดทำ KM

         - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างงานวิชาการกับกิจการกับสถาบันอื่น ๆ

         - อยากทราบแนวความคิดในการจัดการศึกษาจากมุมมองของต่างมหาวิทยาลัย

         - อยากรับฟังผู้ที่มีประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงภาระงานของตนในฐานะการจัดการการศึกษา

         - คาดหวังการบรรลุถึงกลไกอันแท้จริงของการมีวิธีการอันเหมาะสมสำหรับการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยโดยวิธีของ KM

         - เรียนรู้เกี่ยวกับ KM ในการนำไปสู่การปฏิบัติจริง

         - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เข้าสัมมนา

         - ความรู้เกี่ยวกับ KM เพราะไม่มีพื้นฐานมาก่อน

         - การนำเอา KM ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนานักศึกษา

         - รูปแบบ/วิธีการนำไปใช้

         - ได้รู้จัก KM และรู้ถึงกระบวนการทำ KM

         - การได้รับความรู้เรื่องบัณฑิตอุดมคติจากผู้เข้าประชุมใน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ทำงานด้านนิสิตนักศึกษา ในรูปแบบที่แตกต่างกัน

         - ได้รู้กระบวนการ KM

         - แนวทางการปฏิบัติโครงการการจัดการความรู้

         - เครือข่ายในภาคเหนือ

         - การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

         - รู้ขั้นตอนของการจัดทำ KM ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

         - ได้ความรู้เกี่ยวกับการนำวิธีการจัดการความรู้ (KM) นำไปใช้ในการทำงาน ด้านการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ

         - ได้สร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาในสถาบันอื่น ๆ

         - ได้รับประโยชน์ และแนวความคิดใหม่ ๆ ด้วยการแลกเปลี่ยน พูดคุยรับฟัง นโยบายวิธีการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ หลากหลายสถาบัน

         - ความรู้เพิ่มเติมและแนวทางการทำงานเกี่ยวกับ KM

         - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ KM

         - แนวทางการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติ

         - เข้าใจวิธีการของ KM และนำไปประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         - ได้ความรู้เรื่อง KM

         - ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการทำ KM

         - ได้เรียนรู้เรื่องการนำ KM มาปรับใช้ในการผลิตบัณฑิตในอุดมคติ

         - ได้ทราบแนวทาง/วิธีการ/แนวคิดที่จะพัฒนาบัณฑิต

         - เรียนรู้เรื่อง KM ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

         - พัฒนาเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิต

         - KM คืออะไร

         - KM ช่วยอะไรเรา

         - KM มีวิธีการอย่างไร

         - KM มีวงจรอย่างไร

         - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ KM

         - ได้แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในเครือข่าย

         - ได้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง KM มากขึ้น

         - ได้ทำวิธีการจัดสัมมนาที่ดีไปจัดเรื่อง KM

         - ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์

         - ได้รู้จัก KM มากขึ้น

         - ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ที่เพิ่มขึ้นและทัศนคติมุมมองในเรื่องการสร้างบัณฑิตเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามที่พึงปรารถนา

         - ได้รับความรู้ในเรื่อง KM เพราะไม่รู้ในเรื่องนี้เลย

         - คาดหวังว่าจะมีความรู้เรื่องหลักการ กระบวนการและวิธีการ KM

         - ดีมาก ได้อะไรมากกว่าที่คิด

         - ได้ลักษณะของบัณฑิตในอุดมคติ

         - ได้ประสบการณ์จากเครือข่าย

         - เข้าใจ KM

         - แนวทางการปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ

         - แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ประสบการณ์ในการทำงานพัฒนานักศึกษา

         - สามารถนำ KM ไปปฏิบัติจริง

         - การเข้าใจความเข้าใจใน คำว่า KM การจัดทำ KM

         - ภาพรวมของบัณฑิตในอุดมคติไทย

         - สามารถนำข้อสรุปไปใช้ได้จริงทั้งบัณฑิตอุดมคติไทยและ KM

         - เครื่องมือ KM 

         - กระบวนการ KM

         - วิธีการนำ KM ไปปฏิบัติทำอย่างไร

         - การพัฒนางานด้านกิจกรรมของนักศึกษา ความรู้ KM

         - กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบบสำเร็จรูป

         - ความรู้เพื่อการพัฒนานักศึกษา

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#aar#เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย

หมายเลขบันทึก: 44895, เขียน: 16 Aug 2006 @ 11:00 (), แก้ไข: 14 May 2012 @ 13:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)