"12 ก.ค. 2555...ทดสอบกรดไขมันไม่อิ่มตัวของไขมันและน้ำมัน"

"ไอโอดีนจะทำปฏิกิริยาตรงพันธะคู่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัว เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นไม่มีสี"

             วันที่ 12 ก.ค. 2554  มาถึงโรงเรียนประมาณ 07.15  น. วันนี้ยังเข้าแถวหน้าอาคารเรียนอยู่เพราะว่าสนามยังไม่เสร็จ ฉันก็เตรียมอุปกรณ์การทดลองให้นักเรียนชั้น ม. 4/4 และ 4/5 ในการทดลองกรดไขมันไม่อิ่มตัว ในน้ำมันที่ครูเตรียมให้และน้ำมันที่นักเรียนเตรียมมา 

            กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับกรดไขมัน

2. ให้นักเรียนทำคำถามก่อนการทดลอง

3. ครูชี้แจงอุปกรณ์และสาธิตการทดลองให้นักเรียนดูก่อน

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมารับอุปกรณ์

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มทำการทดลองและบันทึกผลการทดลอง

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการทดลอง

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลอง            

            วันนี้ฉันได้นำคำแนะนำของอาจารย์ถาวร (อาจารย์นิเทศ) มาปรับปรุงการเรียนการสอนวันนี้ ให้ดีขึ้น โดยมีครูพี่เลี้ยงคอยสังเกตอยู่ จากคำแนะนำของครูพี่เลี้ยงก็บอกว่าการสอนดีขึ้น ปรับตามคำแนะนำได้อย่างรวดเร็ว ........
           และฉันจะพัฒนาตนเองเรื่อย ๆ ให้เป็นครูสอนมืออาชีพ....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ...นางสาววราพร เขื่อนแก้ว...ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ความเห็น (0)