อบรม ว่าที่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย พร้อมไฟล์บรรยาย

พื้นฐานจริยธรรมการวิจัยสำหรับคณะกรรมการ

หลังตั้งอกตั้งใจไปเลือกตั้ง 3 ก.ค. กันแล้ว เรามาอบรม (ว่าที่) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย (6-7 กรกฎาคม 2554) ณ พักพิงอิงทางโฮเทล ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยและสถาบันการพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.)  เพื่อเป็นการปูพื้นความรู้แก่กรรมการในเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในคน แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคนระดับสากล การประเมินความเสี่ยงกับประโยชน์ของโครงการวิจัย กลุ่มเปราะบางคือใครอยู่ที่ไหน กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร  แนวทางปฏิบัติการวิจัยที่ดี (GCP) จริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ โครงการวิจัยที่ดี  โดยมีการแบ่งกลุ่มฝึกทำโจทย์ เป็นการสมมติบทบาทเป็น คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย 7 เรื่อง  

การอบรมครั้งนี้ ได้รับความกรุณาด้านวิชาการจาก สคม. และวิทยากรจากหน่วยงานนอกกรมอนมัยได้แก่ อ.วิชัย โชควิวัฒน, อ.กรกฎ จุฑาสมิธ, อ.อาชวิน โรจนวิวัฒน์ และ อ.สุธี พานิชกุล

ผู้อบรมได้รับเอกสารต่างๆ (หนักหลายกิโลเชียว) ซึ่งจะได้ใช้ค้นคว้าเทียบเคียง ตอนทำงานจริง  และอาจต้องมีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเวลาต่อไป  

ท่านที่สนใจเอกสารประกอบการอบรมสามารถ download ได้ดังนี้ 

หลักจริยธรรมการวิจัยในคนและแนวทางระดับสากล

http://www.gotoknow.org/file/phenkhael/ethicHumanRes.ppt

การประเมินความเสี่ยงกับประโยชน์ของโครงการวิจัย

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/740/177/default_riskBenefitAssess.ppt

กลุ่มเปราะบางคือใครอยู่ที่ไหน

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/740/176/default_vulnerableGroup.ppt

กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร 

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/740/178/default_InformedConsenProcess.ppt

แนวทางปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีฉบับภาษาไทย (Good Clinical Practice
Guideline: GCP) โดย กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

http://www.gotoknow.org/media/files/742880

การเขียนโครงร่างการวิจัย

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/740/179/default_proposalWriting.PDF

จริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/740/180/default_ethicSocialSc.PDF

โครงการวิจัยที่ดี 

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/740/181/default_GoodResProposal.pdf

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DOH_EthicalResearchCommitteeความเห็น (0)