ดิเรกและคณะ (2530) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา hepatitis B immune globulin (HBIG) ฉีดให้แก่ทารกแรกเกิดภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิด  เพื่อป้องกันกรติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี พบว่า HBIG สามารถ ลดอัตราการติดเชื้อไวรัสบีในทารกเกิดจากแม่ที่เป็นพาหะเรื้อรังของไวรัสนี้ และมีแอนติเจนอีของเชื้อไวรัสตับอักเสบบีลงได้ด้วยถึงร้อยละ 75 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษสถึงผลของการฉีด HBIG ร่วมกับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีในทาารกเกิดใหม่ที่เกิดจากแม่ที่เป็นพาหะเรื้อรังของไวรัสนี้และตามด้วยการฉีดวัคซีนอีก 2 ครั้ง เมื่อทารกอายุ 1 เดือน และ 2 เดือน จะได้ผลดีที่สุด