กาญจนาและคณะ (2528) ได้ศึกษา ผลการศึกษาโรคหนองในที่ไม่มีอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยชายด้วยยาไรแฟมปิซินร่วมกับยาอีริโทรมัยซิน (Erythromycin)  เปรียบเทียบกับยาเซโฟทักซิม ในผู้ป่วย 200 รายที่มารับการตรวจที่ผนวกตรวจโรคชายสถานกามโรคบางรัก กองกามโรค ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2526 ถึง 15 ธันวาคม 2526 ผลการศึกษาพบว่า การรักษาโรคหนองในด้ายยากิน 2 ชนิดรวมกัน คือ ยาไรแฟมปิซิน (900 มิลลิกรัม) และยาอีริโทรมัยซิน (1 กรัม) ได้ผลดีพอสมควร และไม่มีปัญหาในด้านอาการข้างเคียง