เวทีสาธารณะปฏิรูปอีสาน ปฏิรูปประเทศไทย

บุนนาค
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วันพฤหัสที่ 23 มิถุนายน 2554 ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี่ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีเวทีสาธารณะปฏิรูปอีสาน ปฏิรูปประเทศไทยขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 ตึก RDI (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น) มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเวทีประมาณ 258 คน ผู้จัดต้องเปิดห้องประชุมชั้น 3 เพื่อถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดให้ผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม มีพี่น้องประชาชนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลายคณะเข้าร่วมด้วยความสนใจจำนวนมาก โดยผู้จัดเวทีให้ข้อมูลเพื่อเป็นองค์ความรู้ในเรื่องนี้อย่างน่าสนใจว่า เป็นที่เข้าใจกันอย่างชัดแจ้งแล้วว่า ทิศทางและนโยบายการพัฒนาของรัฐเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ปัญหาวิกฤตสังคมไทยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับชาติ เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและมีความรุนแรงมากขึ้นเยวเนื่องกันไปทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาระบบการศึกษา ความยุติธรรมในทุกมิติ และปัญหาทางการเมือง ซึ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาเหตุที่เด่นชัดก็คือการจัดการแบบรวมศูนย์อำนาจทั้งเชิงการจัดการอำนาจและเชิงการจัดการงบประมาณ ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ คนอีสานจึงต้องการให้มีการปฏิรูปอีสานคู่ขนานไปกับการปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งได้เสนอรูปธรรมถึงขั้น ประชาธิปไตยกินได้ การเมืองเห็นหัวคนจน และความเดือดร้อนที่ประชาชนคนยากจนได้รับถูกสะท้อนอย่างชัดเจนว่า ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยตัวแทนไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่คนยากคนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมไทยได้อย่างแท้จริง เป็นการเมืองที่ไม่เปิดพื้นที่ให้คนยากคนจน มีคำกล่าวว่าคนอีสานขายเสียงมากที่สุด ก็ด้วยความจน เมื่อความยากจนมาเจอกับนักการเมืองมือเติบ ทุกอย่างก็สมประโยชน์กัน

การปฏิรูปอีสานที่สอดรับกับการปฏิรูปประเทศไทย  จึงต้องทำให้คนถาคนี้มีอาชีพ มีรายได้ เพื่อหยุดการอพยพแรงงานเข้ากรุง ให้อีสานเป็นดินแดนแห่งโอกาส ทำอย่างไรที่จะให้คนอีสานได้พบว่า การเกิดมาเป็นคนอีสานบนแผ่นดินไทย ไม่ว่าใคร พรรคไหน มาเป็นรัฐบาล มันช่างเต็มไปด้วยโอกาสของการประสบความสำเร็จในชีวิต มีกองทุนในท้องถิ่น มีแหล่งท่องเที่ยว ทั้งคน ชุมชน สถานที่และวัฒนธรรมที่รุ่งเรื่อง มีแหล่งทำมาค้าขายหากินอันอุดมสมบูรณ์ มีการอุกหนุนการศึกษาจากรัฐบาลทุกระดับ อยากเรียนอะไรก็ได้เรียน  ขอแต่เพียนงมีสติปัญญา และผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ หากมีนโยบายที่เปิดกว้างในการประกอบอาชีพ เรื่องเงินรจึงไม่ใช่อุปสรรค ขณะเดียวกันประชาชนต้องมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการกำหนดกฎหมายและด้านนโนบายจากโครงการพัฒนาต่างๆของรัฐ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ต้องครอบคลุม รับรองและเคารพสิทธิชุมชน และภูมิปัญยอันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน พึ่งตนเอง ทั้งการบริหาร การจัดการ และการพัฒนาผู้นำองค์กร รับฟังข้อเสนองชุมชนหมู่บ้านอย่างสร้างสรรค์และดำเนินการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องกการที่แท้จริง เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปอีสานที่สอดคล้องต่อการปฏิรูปประเทศไทยอย่างแท้จริง ในเวทีเสวนาเพื่อปฏิรูปอีสานให้สอดรับกับการปฏิรูปประเทศไทยมี  ช่วงแรกเป็นการนำเสนอของ อาจารย์ ดร.โกศล ศรีสังข์ อดีต สว.มหาสารคาม อดีต สสร.มหาสารคาม อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น คุณประวัตร(สมภพ) บุนนาค ที่ปรึกษาอาวุโส องค์การพัฒนาชนบทเอกชนอีสาน ประสบการทำงาน NGO ไม่ตำกว่า 30 ปี และอาจารย์  ผศ. ดร. พรอัมรินทร์ พรหมเกิด อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโทสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา  โดยมีผม ดร.วรนันท์ บุนนาค เป็นผู้ดำเนินรายการ มีนำเสนอสาระที่น่าสนใจได้แก่  คนอีสานต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิในด้านต่างๆให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ต้องกล้าที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต้องใส่ใจการเมืองภาคพลเมืองและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐในทุกทุกด้าน โดยเฉพาะด้านที่ส่งผงกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน อาทิ เรื่องสิทธิในที่ดินทำกิน  กฏหมายที่ไม่เป็นธรรม กรณีการประกาศที่ป่าสงวนทับที่ดินทำกินของชาวบ้านที่เข้าอยู่และทำกินมานานแล้ว การใช้กระบวนการยุติธรรมที่ล้มเหลว ในการจับกุมกุมขังชาวสบ้านกรณีที่ดินในหลายพื้นที่ในภาคอีสาน  เรียกร้องให้กอบกู้ภูมิปัญญาอีสานกลับคืนมา อย่าได้ทอดทิ้ง(งานบูย ประเพณี วัฒนธรรม จารีต ฮีดคอง ผญาภาษิต ภูมิปํญญาท้องถิ่นอีสานทุกรูปแบบ ต่างๆเหล่านี้นำกลับมากอบกู้ให้กลับคืนมา รื้อฟื้อให้คงอยู่ รุ่งเรืองและสืบทอดต่อไป  ขณะเดียวกันก็ให้ผลักดันสร้างศรัทธาในความดีงามของผู้คน อาทิ ปราชญ์ชาวบ้านอีสาน ผู้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่น  ต้องอนุรักษ์ ยกย่อง ให้เกียรติและเชิดชู คนภาคนี้ต้องไม่ทำอะไรเอาแต่ใจตัวเอง ไม่อ่ออนไหวง่าย ต้องสร้างผู้นำที่ดี เป็นแบบอย่างขึ้นมาและที่สำคัญต้องไม่ใช้ความรุนแรงอย่างไร้เหตุผล  นี่เป็นความเห็นของท่านอาจารย์ ดร .โกศล ศรีสังข์ ใขขณะที่ ผศ. ดร.อาจารย์ พรอัมรินทร์ ได้ให้เสนอเป็นข้อเตือนสติเพื่อปฏิรูปอีสานว่า 1. ต้องเร่งแก้ปัญหาความยากจน คนยากไร้ ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นที่ดินทำกิน เสนอให้มีการเร่งปฏิรูปที่ดิน เพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยเฉพาะแก่ประชาชนผู้ยากไร้ ให้มีการพัฒนาอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ในชนบท ให้มีการเก็บภาษีที่ดินแบบก้าวหน้า จำกัดการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่ให้มีการเก็งกำไรที่ดิน  ให้มีการเร่งรัดพัฒนาระบบสหกรณ์ ในการเกษตร ให้ชาวบ้านได้รวมตัวกันทุกระดับทุกสาขาอาชีพ ทั้งในอำเภอ ตำบล จังหวัด สร้างเงินทุนหมู่บ้านให้เข้มแข็ง ยั่งยืนเพื่อแก้ปปัญหาต่างของชุมชนได้อย่างสร้างสรรค์ ด้านการประกันรายได้ทั้งข้าวและพืชผลการเกษตรทุกชนิด  สร้างงานการอาชีพให้ทุกชุมชน ทุกครอบครัวมีอาชีพ มีรายได้ และพึ่งตนเองได้ ยกระดับฝีมือแรงงาน และสร้างโอกาสการมีงานทำให้กับประชาชนอย่างเสมอภาค เน้นการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง และการเกษตรแบบยั่งยืนที่ทำให้ชาวบ้านเกษตรในอีสานดำรงอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อน  2.ให้เร่งสร้างการพัฒนาประชาธิปไตยโดยมองเป็น 2 มิติ มิติแรกคือการให้ความรู้ให้กระบวนการเรียนรู้กับชุมชนอีสานอย่างกว้างขวางในการให้ชาวบ้านได้เข้าใจถีงความเป็นประชาธิปไตยแบบอริยะ ความเป็นประชาธิปไตยแบบไม่ใช้ความรุนแรง มีเหตุผล ใจกว้างที่สามารถยอมรับความแตกต่างทางความคิดได้ มิติที่สอง ปฏิเสธความรุนแรง เพราะนี่ไม่ใช่วิถีประชาธิปไตย ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบอริยะ ต้องปฏิรูปความคิด ค่านิยมแบบเก่า และสร้างค่านิยมใหม่ ให้ชนชั้นกลาง นิสิต นักศึกษา นักธรกิจในเมือง เข้าใจและมีองค์ความรู้ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ที่สำคัญต้องเร่งสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้ทุกคนคำนึงถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวสร้างสำนึกที่ดีขึ้นมา สร้างเอกลักษณ์ของความเป็นคนอีสานขึ้นมา สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นคนอีสานขึ้นมา สร้างจิตสำนึกที่ตกต่ำให้กลับคืนมาเป็นสำนึกที่พร้อมจะแก้ปัญหา อุปสรรคต่างอย่างเต็มความสามารถ ประชาธิปไตยที่ดี จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความตื่นตัว รับรู้ และเข้าใจถึงสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ต้องลดความเหลื่อมล้ำ ต้องมีอิสระทางความคิด ไม่ตกอยู่ในความครอบงำของใคร ต้องมีความคิดแบบเสรีชน  การเมืองแบบประชาธฺปไตยที่ศิวิไลย์ ประชาชนจะต้องวแยกผิดชอบชั่วดีได้ ความเป็นประชาธิปไตยตรงกันข้ามกับความป่าเถื่อน ที่ไร้เหตุผล  ด้านคุณประวัตร(สมภพ)บุนนาค  นำเสนอว่าภาคอีสานกำลังเจอกับยุคอหังกาแห่งทุน  คือเห็นเงินเป็นใหญ่ เงินทำให้อะไรถูกกฎหมายไปหมด ทำให้คนเปลี่ยนรูปการจิตสำนึกได้ และแสวงหาผลประโยชน์มากว่าความถูกต้องเป็นที่ตั้ง จนปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่ความเป็นอนาธิปไตย โดยรัฐอ่อนแอ จัดการและแก้ไขปัญหาไม่ได้ อหังกาของทุนยิ่งใหญ่มาก ภาคอีสานถือเป็นภาคที่มีความสำคัญเป็นภาคที่มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุด พรรคการเมืองใดก็ตามสามารถยึดกุม สส. ภาคอีสานได้ ก็สามารถปกครอง และเปลี่ยนแปลงประเทศได้ อีสาน คนอีสานต้องเร่งสร้างสำนึกของคนทุกคนให้เข้าใจ รู้ซึ้งถึง สถานะ บทบาท และเข้าใจบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอีสานได้ เศร้าใจที่ 2 พรรคการเมืองใหญ่เดิมพันในการขึ้นมาปกครองประเทศ ถึงขนาดไม่ได้ สส. ตามที่ตั้งใจไว้ก็จะวางมือทางการเมือง อยสากเห็นยความพยายามในการรื้อฟื้นประวัติศาสตร์อารยธรรมวัฒนธรรมอีสาน(ล้านช้าง)ขึ้นมาให้รู้และเข้าใจถึงตัวตนของคนอีสานที่แท้จริง ด้านภาคพลเมือง ต้องให้ชาวบ้านอีสานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิถีชีวิตของเขาเองให้ได้  การจัดสรรทรัพยากรต้องทั่วถึงและเป็นธรรม  ให้มีการกระจายอำนาจเข้าไปถึงชุมชนหมู่บ้านเพื่อให้เขากำหนดอนาคตของเขาเอง อย่ามองว่าคนอีสานเป็นเพียงวัสดุทางการพัฒนา แต่ต้องมองว่าคนอีสานเป็นคนที่มีความสามารถในการกำหนดอนาคตของตนเองได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สร้างการเมืองที่มีคุณธรรม ยุติธรรม เพื่อประชาชนเป็นสุขความเห็น (1)

พัชรินทร์
IP: xxx.48.139.235
เขียนเมื่อ 

เจ๋งเพื่อน แต่ฉันยังไม่ดูตอนสัมมนา อ่านแต่บทความที่นายสรุป หาไม่เจอ ให้กำลังใจเพื่อน