1.เมื่อทำ slide PowerPoint slide  เรียบร้อยแล้วและต้องการบันทึกเป็น Image (.jpg)

ให้เลือกเก็บบันทึกเป็นชนิด  jpg. ดังรูป

2.จะปรากฏหน้าต่างว่าต้องการส่งภาพนิ่งเป็นแบบไหน  ถ้าเลือกเป็นทุกๆภาพนิ่งจะเก็บบันทึกทุก  slide  เป็นรูปภาพ  ส่วนถ้าเลือกเป็นภาพนิ่งปัจจุบันเท่านั้น จะเก็บบันทึกเฉพาะ  slide  นั้น