IPSTAR

IPSTAR

IPSTAR

เป็นบริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านทางช่องสัญญาณ ดาวเทียม แบบ สองทาง (Two-ways Broadband Internet) ซึ่งมีการเชื่อมต่อแบบตลอดเวลา (Always on) ทั้งนี้ในส่วนของชุดอุปกรณ์ Terminal ได้ถูกออกเแบบมาพิเศษ ให้สามารถ ใช้งาน ได้กับดาวเทียมหลายประเภท ทั้งนี้ไม่ได้ผูกติด ว่าจะต้องนำมา ใช้งานกับดาวเทียม IPSTAR เท่านั้น


ในการเปิดให้บริการ IPSTAR ในประเทศไทย จะได้ดำเนินการ ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายของ CS LoxInfo เพื่อรองรับความต้องการ ในการบริการ อินเทอร์เน็ต ที่หลากหลาย และเพิ่มมากยิ่งขึ้นที่เป็นข้อมูลประเภท ไฟล์ข้อมูล ภาพนิ่ง เสียง หรือข้อมูลประเภทมัลติมีเดีย อาทิเช่น Video on Demand, รายการทางด้าน การศึกษา (E-Learning) และอื่น ๆ อีกมากมายด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีดาวเทียม จะทำให้บริการ IPSTAR สามารถเปิดให้บริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) ได้ทั่วประเทศ สามารถติดตั้งได้รวดเร็ว และสะดวกในการใช้งาน

ข้อดีของการใช้ IPSTAR
 • ไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ เนื่องจาก IPSTAR สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ทั้งในย่านธุรกิจ ชุมชนเมือง หรือแม้เต่พื้นที่ห่างไกลที่สายโทรศัพท์เข้าไม่ถึง ในขณะที่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระบบอื่นๆ เช่น ADSL และ Cable Modem สามารถให้บริการได้เฉพาะพื้นที่เล็กๆ ในย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ เท่านั้น


 • จานรับสัญญาณ ที่ใช้ ในการรับ-ส่งสัญญาณ มีขนาดเล็ก กระทัดรัด ช่วยประหยัด พื้นที่ในการติดตั้ง โดยไม่จำเป็น ต้องใช้ สายโทรศัพท์


 • มีการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต แบบตลอดเวลา (Always on) โดยที่ผู้ใช้ ไม่ต้องต่อสายโทรศัพท์ ทุกครั้ง เมื่อต้องการ ใช้อินเทอร์เน็ตลักษณะการทำงาน
ลักษณะการให้บริการของ IPSTAR จะมีลักษณะการทำงาน คล้ายคลึง กับการ เชื่อมต่อ ใช้งานอินเทอร์เน็ต ผ่านสื่อสัญญาณ ประเภทอื่น เพียงผู้ใช้บริการทำการติดตั้งชุดอุปกรณ์ IPSTAR Terminal และทำการ เชื่อมเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยจะเป็นการรับ-ส่งข้อมูลตรง ระหว่างอุปกรณ์ปลายทาง และระบบเครือข่าย หลักของ CS LoxInfo ไม่ว่าชุดอุปกรณ์จะอยู่ ณ จังหวัดใดด้วยการออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับระบบการบริหารช่องสัญญาณ จึงทำให้สามารถนำบริการ IPSTAR มาประยุกต์ และใช้งาน ควบคู่กับ Application ต่างๆ หรือลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งในลักษณะ การ ใช้งาน ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีจำนวนผู้ใช้งาน และความต้องการในช่องสัญญาณขนาดใหญ่ องค์กรขนาดกลางที่มีการใช้งานในระดับปกติ หรือองค์กรขนาดเล็ก (SME) ที่มีความต้องการ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เฉพาะในบางช่วงเวลา จากรูปภาพแสดงการทำงาน ของระบบ จะเห็นได้ว่าบริการ IPSTAR มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงในการที่จะนำประยุกต์ ใช้ในธุรกิจต่างๆ

ไอพีสตาร์ได้รับการออกแบบให้มีระบบรับ-ส่งสัญญาณความเร็วสูงที่มีสมรรถภาพและเสถียรภาพเป็นเลิศ พร้อมระบบบริหารช่องสัญญาอันทรงประสิทธิภาพ จึงทำให้สามารถนำบริการไอพีสตาร์ มาประยุกต์ใช้งานควบคู่กับการประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย อาทิ เช่น การรับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ , การประชุมทางไกลด้วยภาพผ่านทางอินเตอร์เน็ต , การประยุกต์ใช้งานด้านเสียง (Voice Service) , การแพร่สัญญาณภาพและเสียงสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร (Broadcasting) , การสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายภายในอาคารสำนักงานหรืออาคารที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก และต้องการใช้ช่องสัญญาณขนาดใหญ่ , องค์กรขนาดกลางที่มีการใช้งานในระดับปกติ หรือองค์กรขนาดเล็ก (SME) ที่ต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเฉพาะในบางช่วงเวลา


ประโยชน์ของการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในด้านการศึกษา
 • ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนและสถานบันการศึกษาทั่วประเทศ


 • กระจายความเจริญและทรัพยากรทางด้านการศึกษาไปทุกพื้นที่ หรือจังหวัดที่ห่างไกล


 • เปิดโลกยุคโลกาภิวัฒน์ทางด้านการศึกษาของเยาวชนไทยให้กว้างขึ้น
  แหล่งข้อมูลที่ได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะมาจากแหล่งข้อมูลจริงและทันต่อเหตุการณ์


 • สร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา ที่ทุกพื้นที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้


 • ทำให้เกิดห้องสมุดเสมือน (Virtual Library) ซึ่งสามารถค้นคว้าข้อมูลได้ตลอดเวลาตามความต้องการ


ในด้านธุรกิจ • สร้างภาพพจน์ของความเป็นผู้นำให้แก่กลุ่มธุรกิจ หรือบริษัทฯ ในเครือ


 • ได้รับความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร การรับ-ส่ง E-mail


 • ข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความหลากหลายและกว้างขวาง ทำให้การ


 • ประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


 • เพิ่มการให้บริการที่ดีรวดเร็ว แก่ลูกค้าขององค์กรในปัจจุบัน

 • เพิ่มช่องทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ของผู้ใช้บริการแก่สาธารณชน

 • เพื่อช่องทางการตลาดของสินค้าที่กว้างมากขึ้น

 • สามารถประกอบธุรกิจแบบเรียลไทม์ เช่น การตัดหักชำระค่าบริการผ่านอินเตอร์เน็ตจากบัตรเครดิทต่างๆ

 • เป็นช่องทางในการนำเสนอเพื่อกระจายข้อมูลไปทั่วโลก

 • ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารต่ำ เมื่อเทียบกับการใช้ โทรสาร หรือ โทรศัพท์
แผนผังการทำงานของบริการ IPSTAR Platform

บริการของ IPSTARรูปแบบของบริการ IPSTAR แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
1. STAR LINK (Corporate Internet Access)

2. STAR EXPRESS (Broadband Access for SME)
 1. STAR LINK

  ลักษณะการทำงาน (Corporate Internet Access)
  เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ที่มีรูปแบบการเชื่อมต่อ แบบ เดียวกัน กับการเชื่อมต่อผ่านสื่อ แบบคู่สายเช่า (Leased Line) แต่เปลี่ยน มา ใช้สื่อเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์ และช่องสัญญาณดาวเทียมแทน และใช้ บริการ ที่คุณภาพใกล้เคียงกัน ซึ่งถือเป็น อีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับ กลุ่ม ลูกค้าที่ต้องการ ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล หรือบริการ แบบคู่สายเช่าไปไม่ถึง สามารถขอใช้บริการ ได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
  ข้อดีของบริการ

  • สามารถได้รับบริการอินเทอร์เน็ตเต็มประสิทธิภาพ
  • พื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ
  • ติดตั้งได้สะดวก และรวดเร็ว

   กลุ่มเป้าหมาย
  • กลุ่มลูกค้าองค์กรที่มีความต้องการในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในปริมาณสูง

   รูปแบบการเชื่อมต่อแบบ STAR-LINK (Corporate Internet Access)

 2. STAR EXPRESS


  ลักษณะการทำงาน (Broadband Access for SME)


  เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางเครือข่ายดาวเทียม โดยรูปแบบบริการถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการในลักษณะของ Share Bandwidth ด้วยการออกแบบระบบการให้บริการในลักษณะของการบริหารช่องสัญญาณ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเป็นอัตราส่วนการ Share Bandwidth ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าเป้าหมาย ด้วยบริการในรูปแบบนี้ผู้ใช้บริการสามารถได้ใช้บริการในระดับความเร็วที่สูงสุด 2 MB (Best Effort)* * ในกรณีที่ช่วงเวลาดังกล่าวมีผู้เข้ามาใช้งานน้อย ถึงปานกลาง
  ข้อดีของบริการ

  • สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ต ได้สูงสุด 2 MB (Best Effort) ภายใต้ระบบ การบริหารช่องสัญญาณ ที่มีประสิทธิภาพ
  • พื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ
  • ติดตั้งได้สะดวก และรวดเร็ว
  • สามารถเลือกระดับอัตราความเร็วได้ตั้งแต่ 256/128 Kbps ถึง 1024/512 Kbps.   กลุ่มเป้าหมาย


  เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร ขนาดเล็ก หรือหน่วยงานที่มีความต้องการในการ ใช้อินเทอร์เน็ต ในระดับน้อย  รูปแบบการเชื่อมต่อ STAR EXPRESS
  (Broadband Internet Access for SME)

  แบบการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม
  IPSTAR fot Video Conferencing (VDC)

  การประชุมทางไกลด้วยภาพผ่านดาวเทียม (Video Conference : VDC ) จัดเป็นการประยุกต์ใช้งานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการให้บริการบรอดแบรนด์ ระบบ ระบบ IPSTAR ยังสนับสนุนมาตรฐาน H.323 สำหรับ VDC อีกทั้งการควบคุม และจัดสรรช่องสัญญาณรวมตลอดจนความยืดหยุ่นและรวดเร็วในการปรับความเร็ว ตามความต้องการใช้งานของ ระบบ IPSTAR ทำให้การใช้งาน VDC จากเดิมที่เคยมีความยุ่งยากในการติดตั้งอุปกรณ์ และมีค่าบริการค่อนข้างแพง อีกทั้งความเร็วในการส่งข้อมูลถูกจำกัด เปลี่ยนมาเป็นความสะดวก รวดเร็ว ราคาถูก และสามารถประชุมทางไกลจาก ที่ใดก็ได้ ในลักษณะ Client/Server ผ่าน IP Network ของ IPSTAR

  นอกจากนี้ IPSTAR ยังมีจุดเด่นความสามารถด้าน Broadcast และ Multicast ทำให้สามารถแพร่ภาพและ ข้อมูลไปยังเครือข่ายหรือสาขา ที่มีจำนวนอุปกรณ์ปลายทางจำนวน มาก สามารถรับสัญญาณภาพพร้อมกันได้
  จุดเด่นของการทำงาน VDC

  ราคาประหยัด และถูกกว่าการให้บริการแบบอื่นๆ หากเปรียบเทียบกับ การใช้งานผ่านระบบอื่นๆ แบบเดิม อย่างมาก

  • การติดตั้งง่าย ต่อจุดติดตั้ง 1 จุด สามารถติดตั้งได้เสร็จภายใน 1 วัน
  • หากเป็นการให้บริการแบบ Multicast คุณภาพของสัญญาณ ข้อมูล ที่ได้รับทุกสาขาปลายทาง สามารถรับสัญญาณได้เหมือนกัน และคุณภาพเดียวกัน
  • ระบบ IPSTAR สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการร่วมกับการควบคุมการประชุมได้ เช่น การเพิ่ม/ลด จำนวนผู้เข้าประชุม , การแบ่งห้องประชุมออกเป็นหลายๆ ห้อง และใช้ไฟล์งานเข้าประชุมร่วมกันพร้อมๆ กัน
  • ไอพีสตาร์รองรับการใช้งาน Video Conference ในแบบแม่ข่าย / ลูกข่าย ( Client/Server ) ที่กำลังแพร่หลายได้
   (รายละเอียดรูปภาพประกอบ)   แบบมัลติมีเดีย (Multimedia)

  IPSTAR เป็นระบบเครือข่ายดาวเทียมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานกับบริการบรอดแบนด์ความ เร็วสูงโดยเฉพาะ ทำให้ผู้ใช้งานผ่านเครือข่าย IPSTAR สามารถเข้าสู่โลกของข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ และความ บันเทิงต่างๆ แบบ Multimedia ได้อย่างรวดเร็วและไม่มีขีดจำกัดด้านความเร็วของสื่ออีกต่อไป อีกทั้งยังเป็นบริการ ที่มีการเชื่อมต่อแบบตลอดเวลา(Always on) และสามารถให้บริการบรอดแบนด์แบบ 2 ทาง บน Internet Protocol (IP) Platform เพื่อใช้ในการเข้าอินเตอร์เน็ตตามปกติ รวมถึงการใช้งานอื่นๆ บน IP Platform


  จุดเด่นของการใช้งาน  • อุปกรณ์ไอพีสตาร์ สามารถใช้ในการรับส่ง- ข้อมูลได้ด้วยความเร็วในการเชื่อมต่อสูงสุดถึง 8 Mbps ในด้านรับ และ 2.5 Mbps ในด้านส่ง


  • ไอพีสตาร์ สามารถรองรับการสื่อสารข้อมูล ภาพ เสียง ได้โดยไม่ถูกจำกัด และยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่เครือข่าย IP จากที่ใดๆ ก็ได้ ในกรณีที่เครือข่ายสายภาคพื้นดินยังไปไม่ถึง


  • ผู้ใช้สามารถใช้งานไอพีสตาร์ ร่วมกับการประยุกต์ใช้งานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาผ่านดาวเทียม (E-Learning ) , การถ่ายทอดสด (Live Broadcast) , การเลือกรับชมรายการวิดีทัศน์ตามความต้องการ ( Video on Demand) , การร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม ( Video Confernece) , การดาวโหลดข้อมูล และอื่นๆ


  • ความเร็วในการรับ- ส่งข้อมูล ด้วยอุปกรณ์ปลายทาง สามารถกำหนดให้สอดคล้องกับความต้องการของการใช้งาน และเพื่อให้การใช้แบนด์วิดท์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


  • ผู้ใช้งานที่อุปกรณ์ไอพีสตาร์ปลายทาง ทุกจุดติดตั้งสามารถรับสัญญาณด้วยคุณภาพเดียวกัน กับสัญญาณที่ส่งมาจากส่วนกลาง และยังสามารถรับสัญญาณได้แบบไม่จำกัดจำนวนผู้รับ


  ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย


 3. IPSTAR Professional Series 4. จานดาวเทียมขนาด 1.2 เมตร LNB  1. IPSTAR Professional Series

   อุปกรณ์ที่จำเป็น


  2. เครื่องคอมพิวเตอร์


   • CPU ระดับ Pentium MMX 200 MHz ขึ้นไป
   • หน่วยความจำระดับ 64 MB ขึ้นไป
   • พื้นที่เก็บข้อมูล 20 MB สำหรับการติดตั้งโปรแกรม
   • เครื่องเล่นแผ่น CD ( CD-ROM Drive )
   • ช่องต่ออุปกรณ์แบบ USB Port
   • อุปกรณ์เครือข่าย ( LAN Card )


  3. อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมเครือข่ายภายใน (LAN) ในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อมากกว่า 1 เครื่อง

  การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย IPSTAR


  ระบบเครือข่าย IPSTAR FG สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ได้หลายรูปแบบ ได้แก่

  • การรับ-ส่งข้อมูลสองทางแบบ Symmetric


   ที่ต้องการความเร็วของขารับและขาส่งใกล้เคียงกัน เช่น การประชุมทางไกล
  • การรับ-ส่งข้อมูลสองทางแบบ Aysmmetric


   ที่ต้องการความเร็วของขารับมากกว่าขาส่ง เช่น Multimedia Internet Access
  • การรับข้อมูลทางเดียวแบบ Broadcast หรือ Multicast


   เช่น การศึกษาทางไกล เครือข่าย IPSTAR ได้รับการออกแบบมา ให้สามารถรองรับการสื่อสารได้ทั้ง Voice, Data, และ Video บน Internet Protocol (IP) Platform ได้ที่ความเร็วสูงสุด 8 Mbps สำหรับขารับ และ 2.5 Mbps สำหรับขาส่ง

  ลักษณะรูปแบบของการใช้งานบน Application ผ่านไอพีสตาร์
  1. เครือข่ายเสมือนเฉพาะภายในองค์กร
   Virtual Private Network (VPN)
   ไอพีสตาร์ สามารถสร้างเครือข่ายเสมือนเฉพาะภายในองค์กรที่เรียกว่า VPN เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ปลายทาง (Terminal) ต่างๆ กับภายในเครือข่ายขององค์กรหรือระหว่างสาขา โดยผ่านอินเตอร์เน็ต บนเครือข่ายไอพีสตาร์ ที่สามารถสร้างช่องทางพิเศษ สำหรับการสื่อสารภายในเครือข่ายขององค์กร เสมือนการมีเครือข่ายส่วนตัวโดยไม่ต้องเช่าคู่สาย และทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการเช่าวงจรได้เป็นอย่างมาก และเครือข่ายยังมีความสามารถสูง สำหรับนำมาประยุกต์การใช้งานประเภทนี้ จึงเหมาะสำหรับองค์กร ที่ต้องการ เครือข่ายส่วนตัวที่มีความปลอดภัยของข้อมูล โดยการเข้ารหัส (Encoder) หรือการใช้งานบน Protocol (IP) Platform การนำ IPSTAR ไปประยุกต์ใช้งานกับ VPN นี้ ทำให้องค์กรสามารถนำช่องสัญญาณที่เปิดใช้งานนำมาใช้บริการแบบ Star Net ที่ ซีเอส ล็อกซอินโฟ ให้บริการไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัด ค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กรเป็นอย่างมาก เนื่องจากไอพีสตาร์ สามารถออกแบบและนำเอาช่องสัญญาณรวมมาจัดสรรให้เหมาะสมกับการความต้องการใช้งานจริงของทั้งองค์กรได้ โดยแต่ละสาขาที่ทำการเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่สามรถ Login เข้าไปใช้ช่องสัญญาณได้เมื่อมีความต้องการใช้งาน หากสาขากใดยังไม่จำเป็นต้องใช้งาน ณ เวลานั้น ช่องสัญญาณดาวเทียมสามารถสำรองไว้ให้สาขาอื่นๆ เข้ามาใช้งานได้ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่


   ไอพีสตาร์สามารถรองรับ การใช้งาน VPN ในรูปแบบต่างๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่
   1. Access VPN สำหรับพนักงานภายในองค์กรที่ทำงานนอกสถานที่ให้สามารถเข้าถึงเครือข่าย องค์กรเพื่อใช้งานได้เสมือนอยู่ภายในสำนักงาน


   2. Intranet VPN สำหรับการสื่อสารและการใช้ข้อมูลกลางร่วมกันระหว่างสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาต่างๆ เสมือนเครือข่ายร่วมกันในองค์กร


   3. Extranet VPN สำหรับการสื่อสารระหว่างองค์กรกับบุคคลอื่นภายนอกองค์กร ซึ่งอาจเป็นผู้จำหน่ายสินค้า และบริการ (Supplier) พันธมิตรทางธุรกิจ หรือกลุ่มลูกค้าขององค์กรก็ได้

   จุดเด่นของ ไอพีสตาร์ สำหรับเครือข่ายเสมือนเฉพาะภายในองค์กร   • การทำเครือข่ายส่วนตัวบนไอพีสตาร์ ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้งขององค์กร หรือสาขาว่าจะต้องมีเครือข่ายสายเข้าไปถึง สามารถขยายเครือข่ายสาขาจาก LAN ในพื้นที่เล็กๆ เป็น WAN ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ


   • ที่สำนักงานใหญ่ขององค์กร ควรมีวงจรเช่าต่อเข้าหา Gateway IPSTAR ผ่าน VPN-enabled router เพื่อรองรับการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานสาขาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล กับสำนักงานใหญ่ด้วยการเชื่อมต่อสัญญาณผ่านดาวเทียม ไอพีสตาร์ ในลักษณะการขึ้นลงเพียงครั้งเดียว


   • ช่องสัญญาณไอพีสตาร์ สามารถนำมาปรับเปลี่ยน และใช้งานร่วมกันตามความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นองค์กร จึงสามารถเช่าช่องสัญญาณเท่ากับปริมาณที่ใช้จริง เช่น เช่าช่องสัญญาณ 1 Mb. สำหรับการใช้งาน 20 สาขา ซึ่งแต่ละสาขาจะได้ความเร็วและคุณภาพตามที่ต้องการ


   • ไอพีสตาร์สามารถรองรับการใช้งานที่ต้องการช่องสัญญาณระบบ IPSTAR สามารถนำมาใช้ในการเชื่อมโยงสาขาต่าง ๆ ภายในเครือข่ายขององค์กร ไปยังศูนย์ กลางข้อมูลกับสำนักงานใหญ่ ผ่านสถานีเกตเวย์ของ IPSTAR ด้วยวงจรเช่าคู่สาย ( Leased Line) เชื่อมต่อมายัง ซีเอส ล็อกซอินโฟ ดังแสดงใน รูปข้างล่างนี้  2. แบบที่ 2 การประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม
   IPSTAR fot Video Conferencing (VDC)
   การประชุมทางไกลด้วยภาพผ่านดาวเทียม (Video Conference : VDC ) จัดเป็นการประยุกต์ใช้งานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการให้บริการบรอดแบรนด์ ระบบ ระบบ IPSTAR ยังสนับสนุนมาตรฐาน H.323 สำหรับ VDC อีกทั้งการควบคุม และจัดสรรช่องสัญญาณรวมตลอดจนความยืดหยุ่นและรวดเร็วในการปรับความเร็ว ตามความต้องการใช้งานของ ระบบ IPSTAR ทำให้การใช้งาน VDC จากเดิมที่เคยมีความยุ่งยากในการติดตั้งอุปกรณ์ และมีค่าบริการค่อนข้างแพง อีกทั้งความเร็วในการส่งข้อมูลถูกจำกัด เปลี่ยนมาเป็นความสะดวก รวดเร็ว ราคาถูก และสามารถประชุมทางไกลจาก ที่ใดก็ได้ ในลักษณะ Client/Server ผ่าน IP Network ของ IPSTAR นอกจากนี้ IPSTAR ยังมีจุดเด่นความสามารถด้าน Broadcast และ Multicast ทำให้สามารถแพร่ภาพและ ข้อมูลไปยังเครือข่ายหรือสาขา ที่มีจำนวนอุปกรณ์ปลายทางจำนวน มาก สามารถรับสัญญาณภาพพร้อมกันได้


   จุดเด่นของการทำงาน VDC
   1. ราคาประหยัด และถูกกว่าการให้บริการแบบอื่นๆ หากเปรียบเทียบกับ การใช้งานผ่านระบบอื่นๆ แบบเดิม อย่างมาก


   2. การติดตั้งง่าย ต่อจุดติดตั้ง 1 จุด สามารถติดตั้งได้เสร็จภายใน 1 วัน


   3. หากเป็นการให้บริการแบบ Multicast คุณภาพของสัญญาณ ข้อมูล ที่ได้รับทุกสาขาปลายทาง สามารถรับสัญญาณได้เหมือนกัน และคุณภาพเดียวกัน


   4. ระบบ IPSTAR สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการร่วมกับการควบคุมการประชุมได้ เช่น การเพิ่ม/ลด จำนวนผู้เข้าประชุม , การแบ่งห้องประชุมออกเป็นหลายๆ ห้อง และใช้ไฟล์งานเข้าประชุมร่วมกันพร้อมๆ กัน


   5. ไอพีสตาร์รองรับการใช้งาน Video Conference ในแบบแม่ข่าย / ลูกข่าย ( Client/Server ) ที่กำลังแพร่หลายได้
    (รายละเอียดรูปภาพประกอบ)
  3. แบบที่ 3. มัลติมีเดีย (Multimedia)   IPSTAR เป็นระบบเครือข่ายดาวเทียมที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานกับบริการบรอดแบนด์ความ เร็วสูงโดยเฉพาะ ทำให้ผู้ใช้งานผ่านเครือข่าย IPSTAR สามารถเข้าสู่โลกของข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ และความ บันเทิงต่างๆ แบบ Multimedia ได้อย่างรวดเร็วและไม่มีขีดจำกัดด้านความเร็วของสื่ออีกต่อไป อีกทั้งยังเป็นบริการ ที่มีการเชื่อมต่อแบบตลอดเวลา(Always on) และสามารถให้บริการบรอดแบนด์แบบ 2 ทาง บน Internet Protocol (IP) Platform เพื่อใช้ในการเข้าอินเตอร์เน็ตตามปกติ รวมถึงการใช้งานอื่นๆ บน IP Platform


   จุดเด่นของการใช้งาน
   • อุปกรณ์ไอพีสตาร์ สามารถใช้ในการรับส่ง- ข้อมูลได้ด้วยความเร็วในการเชื่อมต่อสูงสุดถึง 8 Mbps ในด้านรับ และ 2.5 Mbps ในด้านส่ง


   • ไอพีสตาร์ สามารถรองรับการสื่อสารข้อมูล ภาพ เสียง ได้โดยไม่ถูกจำกัด และยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่เครือข่าย IP จากที่ใดๆ ก็ได้ ในกรณีที่เครือข่ายสายภาคพื้นดินยังไปไม่ถึง


   • ผู้ใช้สามารถใช้งานไอพีสตาร์ ร่วมกับการประยุกต์ใช้งานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาผ่านดาวเทียม (E-Learning ) , การถ่ายทอดสด (Live Broadcast) , การเลือกรับชมรายการวิดีทัศน์ตามความต้องการ ( Video on Demand) , การร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม ( Video Confernece) , การดาวโหลดข้อมูล และอื่นๆ


   • ความเร็วในการรับ- ส่งข้อมูล ด้วยอุปกรณ์ปลายทาง สามารถกำหนดให้สอดคล้องกับความต้องการของการใช้งาน และเพื่อให้การใช้แบนด์วิดท์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


   • ผู้ใช้งานที่อุปกรณ์ไอพีสตาร์ปลายทาง ทุกจุดติดตั้งสามารถรับสัญญาณด้วยคุณภาพเดียวกัน กับสัญญาณที่ส่งมาจากส่วนกลาง และยังสามารถรับสัญญาณได้แบบไม่จำกัดจำนวนผู้รับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป.อบ.2ความเห็น (0)