15 มิ.ย. 54 ป้อนคำถามทีละนิด+หาอาสาสมัคร

สาวิตรี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้มีสอน 3  คาบ คือ


คาบที่ 2 รหัสวิชา ค 22101  ห้อง ม.2/1 ทดสอบเก็บคะแนน


คาบที่ 3 รหัสวิชา ค 23101  ห้อง ม.3/9 เรื่องการหาปริมาตรของทรงกลม


คาบที่ 7 รหัสวิชา ค 22101  ห้อง ม.2/5 ทดสอบเก็บคะแนน


วันนี้ ชั้น ม.2 เป็นการทดสอบเก็บคะแนน


แต่ของ ม.3 จะสอนเรื่องปริมาตรของทรงกลมโดยการให้นิยามของทรงกลมก่อน โดยให้ข้อมูลทีละนิดพร้อมกับป้อนคำถาม ให้นักเรียนช่วยกันต่อเติมข้อมูลทีละนิดจนครบ จากนั้นก็ยกสูตรการหาปริมาตรและยกตัวอย่างโจทย์ให้นักเรียนออกมาทำ โดยให้อาสาออกมาทำซึ่งนักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ...นางสาวสาวิตรี มูลย่อง..(1/2554)ความเห็น (0)