เธอเป็นทุกข์

ใช่เพราะสิ่งต่างๆเป็นอนิจจัง

แต่เป็นเพราะเธอเชื่อว่าสิ่งนั้นยั่งยืน

เวลาดอกไม้ร่วงโรยเธอไม่ค่อยทุกข์

เพราะเธอเข้าใจว่าดอกไม้เป็นอนิจจัง

แต่เธอไม่อาจยอมรับความป็นอนิจจังของคนที่เรารัก

 

ติช นัท ฮันส์(สดใส แปล)

จากหนังสือ ปลูกรัก

วิธีมองอย่างลึกซึ้ง ตามคติพุทธศาสนามหายาน