สัมมนาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นหนึ่งในรั้วโรงเรียน ฯ ช่วยกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนได้รู้จักคิดวิเคราะห์และปฏิบัติตนอยู่ในกรอบปฏิบัติที่ดีงาม ไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดยังคงระบาดอยู่หลายพื้นที่ของประเทศไทย  เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง.....เป็นภัยที่ทำลายชีวิต- อนาคตเยาวชนไทยที่อ่อนด้อยประสบการณ์   

 

                       

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6  ( ป.ป.ส.ภาค 6 ) ผู้ดูแลและรับผิดชอบจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือตอนล่างจำนวน 9 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดพิจิตร   จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย   จังหวัดกำแพงเพชร  จังหวัดนครสวรรค์  และจังหวัดอุทัยธานี  ได้ดำเนินการสานต่อโครงการ 5 รั้วล้อมไทย  พ้นภัยยาเสพติด เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างกิจกรรม สร้างกระบวนการทำงานทั้งภาครัฐและประชาชนได้ดำเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รั้วทั้ง 5   คือรั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และรั้วครอบครัว (ศึกษาได้ที่นี่)

 

   
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นหนึ่งในรั้วโรงเรียน ฯ ช่วยกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนได้รู้จักคิดวิเคราะห์และปฏิบัติตนอยู่ในกรอบปฏิบัติที่ดีงาม  ไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเลวร้ายเหล่านี้  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ

 กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเชิญไปร่วมสัมมนาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กร  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  2554  ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน  พิษณุโลก 
 
         วัตถุประสงค์ของการรจัดงานฯ 
         1.  เพื่อรณรงค์  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
         2.  เพื่อให้ประชาชน และทุกภาคส่วน ของสังคมเกิดความเชื่อมั่นในนโยบายและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องและเข้าร่วมป้องกันปัญหา  ยาเสพติด
         3. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของบุคคลและองค์กรที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานกับสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 6
         4. เพื่อยกย่อง  เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและองค์กรที่มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจำปี 2554
         5. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้านยาเสพติดที่ได้รับบาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

                                            
                                                ขบวนธงเกียรติยศ เชิญใบประกาศเกียรติคุณ


                                           การแสดงชมรม To Be No.1 จังหวัดพิษณุโลก  
                             รำตัดต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ โดย  เยาวชน ต. น้ำร้อน  จ.เพชรบูรณ์

                                                                 
                                     กล่าวประกาศเกียรติคุณบุคลและองค์กร ทั้ง 49 ท่าน
              

    

                                       
นางสาวรัฐกานต์    โพธิ์พุทธ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  เข้ารับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณบุคคลในกลุ่มของเยาวชน   สืบเนื่องมาจากกิจกรรมของชมรม To Be No.1  ในการประกวดโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจำปี ๒๕๕๔  ที่ผ่านมา ซึ่งเธอผ่านไปถึงรอบ 24 คนสุดท้าย ( อ่านบันทึก “ กราฟ To Be No.1 Idol ” Friend Corner ได้ที่นี่)


                   
                                     
                                        ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวแสดงความรู้สึก


   

  นายสุขุม  โอภาสนิพัทธ์ เลขาธิการ ป.ป.ส. ประธานฯมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่  นายธงชัย ธรรมสุคติ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 

       

           นางสาวรัฐกานต์    โพธิ์พุทธ  รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ  จากประธานฯ นายสุขุม  โอภาสนิพัทธ์ เลขาธิการ ป.ป.ส. 


 

                                                       หนึ่งในคณะผู้รับใบประกาศเกียรติคุณ               
                                                   ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เข้ามาอ่าน งานใหญ่น่าดูเลยครับ...

เขียนเมื่อ 

Ico48 น้อง ดร.ขจิตจ๊ะ
   
         ***...  แอบพูดถึงความมีน้ำใจของ น้อง ดร.ขจิต   กับมิตรที่แสนดีจากพิษณุโลกตระกูล G2K.  วันวานอยู่เลยอ้ะ.....จะรอไปพร้อมๆกับ น้อง ดร.ขจิต...ก็รอไม่ไหว... แต่พาไปอีกสัก  หนึ่ง- สอง-สามรอบก็ได้นะจ๊ะ ***