รวมใจวันแม่ ร่วมพัฒนาแผ่นดิน

 วันนี้นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ทีมงานวิจัยใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมารวมพล "ลปรร หรือ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ วิธีการจัดการงานวิจัยที่ดีในรั้วมอดินแดง"

 

ภาพที่ ๑ เสื้อทีม "การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ท่านเอื้อรองอธิการบดี รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท จัดเตรียมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวมอดินแดง ทีมีผลงานเป็นแบบอย่างในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

ภาพที่ ๒ ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านพิชัย เล่งพานิชย์ เป็นนายแบบเสื้อทีมชาวมอดินแดง

 เรียนเชิญทีมงานศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และ คณาจารย์ บุคลากร ท่านที่สนใจเข้าร่วม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ประสบการณ์ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยร่วมกัน ตั้งแต่ เวลา  ๑๓.๐๐ น ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารศูนย์บริการวิชาการวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม

 "มาร่วม มารวม ทำดี แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อพัฒนา แผ่นดินแม่ของพวกเรา"

JJ