การให้รหัสโรคตาม ICD -10 และ ICD - 9CM ของผู้ป่วย  ดูเหมือน ไม่น่ายาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย   สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรม หรือ  มีประสบการณ์ทางด้านการแพทย์ และ พยาบาล มาก่อน

ปัญหาที่พบบ่อยๆๆ คือ

1. อ่านลายมือแพทย์ไม่ออก

2. แพทย์สรุปโรคกำกวม

3. แพทย์ไม่สรุปโรค

4. ชอบใช้ตัวย่อที่ไม่เป็นสากล เช่น

5. ผู้ให้รหัสโรค ไม่เข้าใจหลักการ Code โรคที่ถูกต้อง

6. ผู้ให้รหัสโรคขาดประสบการณ์ และทักษะ

7.