วิชา EDU511

sky
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ระบบการจัดการเรียนรู้
             ระบบการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย โดยระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการกล่าวถึงในปัจจุบันอย่างกว้างขวางคือ eLearning ถึงแม้ว่า eLearning จะมีข้อดีในหลายประการแต่การจัดการศึกษาในรูปแบบของ eLearning เต็มรูปแบบในปัจจุบันยังไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายเนื่องจากติดในเงื่อนไขสำคัญในหลายประการทำให้เกิดการแสวงหารูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมขึ้น รูปแบบการเรียนการสอนที่กล่าวถึงนั้นเรียกว่า Blended Learning : BLBlended Learning : BL หรือการเรียนรู้แบบผสมผสาน ได้รับความนิยมหรือพูดถึงมากขึ้นในปัจจุบันทั้งในองค์กรหรือหน่วยงานด้านการศึกษาต่างๆ ในปี 2003 ASTD(American Society for Training and Development) ได้วิจัยพบว่าการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นที่หนึ่งในสิบอันดับของการบูรณาการองค์ความรู้ของสังคมการเรียนรู้ในปัจจุบัน
            นักการศึกษา นักออกแบบหลักสูตรและการสอน นักเทคโนโลยีการศึกษา ได้พยายามในการ  คิดค้น ประดิษฐ์ ปรับปรุงการเรียนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีต่างๆเพื่อพัฒนาให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สื่อ กระบวนการ รูปแบบ และเทคโนโลยีต่างๆถูกคิดค้นขึ้นอย่างมากมาย เกิดการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เราใช้ผลผลิตจากการวิจัยพัฒนาสื่อ กระบวนการ รูปแบบ หรือเทคโนโลยีเหล่านั้นไม่เต็มประสิทธิภาพ ในแต่ละสื่อ รูปแบบกระบวนการ หรือเทคโนโลยีจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียประกอบกัน ดังนั้นการนำเอานวัตกรรม สื่อระบบ หรือเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นครูผู้สอนบางคนอาจจะมองว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพสูงในการเรียนการสอนจึงทิ้งการใช้เอกสารตำรา หรือการติดต่อระหว่างบุคคลแบบเผชิญหน้า(Face-to-Face:F2F) ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสื่อเอกสารตำรา หรือการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลแบบเผชิญหน้ายังเป็นสื่อและวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา การศึกษาในรูปของออนไลน์ ได้ถูกนำเสนอว่ามีแนวโน้มที่ดีในอนาคต สำหรับการเรียน เพิ่มเติม หลังจากจบการศึกษาแล้ว ซึ่งการเรียนด้วยวิธีดังกล่าว จะเกิดผลที่ดีกว่าการออกไปเรียนนอกบ้าน และการไปเรียนตามวิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถที่จะเรียนได้จากบ้านตนเอง ในช่วงเวลาที่พวกเขาสะดวก หรือระหว่างการทำงาน และเสริมด้วยข้อได้เปรียบบางประการที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เท่านั้นที่สามารถให้ได้ ข้อได้เปรียบดังกล่าว คือ การที่นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนกี่ครั้งก็ได้ตามแต่ความต้องก าร อีกทั้ง อุปกรณ์การเรียนการสอนที่อยู่ในรูปแบบของมัลติมีเดีย มีห้องสมุดออนไลน์ การมีแช็ทรูม สำหรับกลุ่ม ที่มีการปรึกษาทางด้านการเรียน และ ห้องเรียนที่มีการให้บริการเกี่ยวกับเว็บเพื่อให้การสนับสนุนระบบการเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน1ความเห็น (0)