สรุปงานชิ้นที่ 2 คุณค่าของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

saodara
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณค่าของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

จากการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาทำให้เห็นคุณค่าของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ ศศิฉาย ธนะมัย มีดังนี้ค่ะ

1. ผู้เรียนสามารถเรียนไดตามความช้าเร็วของตนเอง ตามความต้องการเรียน หรือ
ตามความสามารถและผูเรียนจะปลอดจากอิทธิพลของครูจะเป็นการเรียนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อยางดี

2. ผู้เรียนจะได้รับการเสริมแรงทันทีทันใดจากบทเรียนตามที่ได้โปรแกรมไว

3. สามารถสร้างโปรแกรมให้ดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้ง่าย สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนและตื่นตาตืนใจกับรูปแบบต่างๆ ที่อยู่ในบทเรียน

4. สามารถรวมเอาเสียงดนตรี สีสันสวยงาม กราฟิกและความเคลื่อนไหวทําให้ดูเู หมือนของจริงและเร้าใจสนับสนุนการสร้างสถานการณ์จําลองเพื่อการเรียนรู้และทําการฝึกปฏิบัติ

5. ส่งเสริมการเรียนด้วยตนเอง เนื่องจากความสามารถในการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ ทําให้การเรียนด้วยตนเองเป็นไปอย่างสะดวกง่ายดาย

6. สามารถควบคุมประเมินผลความก้าวหน้า ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียนได้ทันทีเพราะคอมพิวเตอร์บันทึกการเรียนของผู้เรียนแต่ละบุคคลไว้


ั7. ในการเรียนการสอนแต่ละครั้งสามารถให้ความเชื่อถือแก่ผู้เรียนโดยไม่เปลี่ยนแปลงช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยลดเวลาและทุนแรงผูสอนทําให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูก็ดีกว่า หรือเท่ากับการเรียนตามปกติ


ี8. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนและทํางานกับโปรแกรมได้อย่างกว้างขวาง
ช่วยในการฝึกซ้ำๆ ได้โดยไม่จํากัดตามต้องการของผู้เรียน

ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน EDU 511 เทคโนโลยีการศึกษาความเห็น (0)