กิจกรรมการออมกับออมสิน

การออม

ออมเงินกับธนาคารออมสิน

 

โรงเรียนวัดทศทิศได้ร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมการออมเงินให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดทศทิศ  เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม  2554  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกในการรักการออม  รู้จักประหยัด  ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึง  มัธยมศึกษาปีที่  3  เป็นจำนวนมาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมในโรงเรียนความเห็น (0)