ครูจงรัก

โครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สวัสดีค่ะ 
           หลังจากที่นักเรียนได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม. 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม มาแล้วในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งเป็นระยะที่ 1(วางแผนโครงงาน) และ 2 (ลงภาคสนาม,รวบรวมข้อมูล และจัดทำเว็บไซต์) ส่วนในภาคเรียนที่ 2 นี้เป็นระยะที่ 3 นักเรียนจะต้องนำเสนอเว็บไซต์ที่นักเรียนสร้างให้เพื่อนๆ ประเมินในชั้นเรียน เพือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานซึ่งกันและกัน  ส่วนในบล็อกของครูจงรัก ขอเชิญชวนให้นักเรียนหรือผู้สนใจทุกท่านบอกเล่าถึงสิ่งที่นักเรียนได้รับจากการไปศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในประเด็นต่อไปนี้
           1. สร้างเว็บไซต์เรื่องอะไร และบอกที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่นักเรียนจัดทำ
ลงในบล็อกด้วย 
เพื่อให้ผู้สนใจคลิก Link เข้าไปชมผลงานของนักเรียน
          
2. ท่านมีวิธีการเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร และการร่วม
มือกันทำงานงานในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างไร
          
3. ท่านได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้านจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาฯ
ใช้ในการทำงาน, ผลิตผลงานหรือผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียง คืออะไรบ้าง  
          
4. ท่านคิดว่าจะนำเทคนิควิธีการที่ทำให้บุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นประสบ
ผลสำเร็จในการทำงาน มาประยุกต์ใช้กับตนเองในการเรียนรู้และการทำงาน
ได้อย่างไร
          
5. แสดงความรู้สึกที่นักเรียนได้ไปศึกษาข้อมูลถึงแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ให้เพื่อนๆ ทราบ

สำหรับท่านที่สนใจเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากที่นักเรียนได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี
แล้วนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ความรู้สึกที่ได้รับ
จากการทำงานท่านที่สนใจสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์รวมผลงานของนักเรียน
ที่http://www.geocities.com/uthaiwisdom
หากมีข้อติชม ข้อแนะนำ ยินดีรับฟังค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การใช้กระบวนการ ICT ในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
อรรถพงษ์ นันทาพจน์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

 

เนื่องจากผมนายอรรถพงษ์มีถิ่นที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้ ๆ แม่น้ำสะแกกรัง  จึงพอมีความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาแรดพอสมควรในการจัดทำเว็บไซต์เรื่องปลาแรด โดยมี URL คือ http://www.geocities.com/mio1542

เลยได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวแพที่ได้มีการเลี้ยงปลาแรดและก็ได้รับความกรุณาจากคุณลุงสัก  ผมขอใช้คำแทนตัวผมเองว่าพวกเรา  พวกเราได้ไปขอดูปลาที่คุณลุงเลี้ยงไว้ซึ่งก็มีปลาหลายขนาดและอีกแหล่งข้อมูลที่พวกเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลคือในอินเตอร์เน็ทข้อมูลใดที่น่าสนใจเราก็นำมาเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของเรา ประโยชน์ที่ได้จากการทำงานคือฝึกความสามารถของตนเองพัฒนาความรู้ทางการเรียนคอมพิวเตอร์และความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาแรดไปในตัวด้วยใครจะรู้วันหนึ่งผมอาจจะไปเลี้ยงปลาก็ได้

นางสาวสุชาดา หร่ายซี
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ดิฉันนางสาวสุชาดา  หร่ายซีและนางสาวสุชาดา  อินทร์พิทักษ์ ได้ทำโครงงานเว็บไซต์เรื่อง ผ้าขาวม้า  มี URL ชื่อ www.geocities.com/stos1531

 การรวบรวมข้อมูล  ได้ศึกษาข้อมูลที่ ต.บ้านผาทั่ง อ. บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ได้จดบันทำขั้นตอนการทำอย่างละเอียด พร้อมมีรูปถ่ายประกอบ

กระบวนการจัดทำเว็บไซต์ -เข้าไปในโปรแกรม Dreamweaver พิมพ์ข้อมูล รูปภาพทั้งหมดลงไป แล้วทำการ Link

-ต่อมาก็ไปขอพื้นที่เว็บไซต์ที่ www.geocities.com แล้วตั้งชื่อเว็บไซต์ หลังจากนั้นก็นำขัอมูลมา Upload

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำเว็บไซต์  คือได้รู้วิธีต่าง ๆ จากการทำเว็บไซต์ว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง และรู้เทคนิคมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตปรจำวันได้

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน คือ Upload ไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่เรียบร้อย

ข้อคิดที่ได้จากการทำงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีความสามัคคีกันในกลุ่ม และความตั้งใจทำงานให้ผลงานออกมาเรียบร้อย

เกรียงศักดิ์ ทองมาก
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีครับ
ผม นายเกรียงศักดิ์ ทองมากและนายธีรเดช  เพียรธัญญกรณ์พวก เรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี 
ได้ช่วยกันทำโคงงานมิดช่างทินขึ้นมา  URLของผมคือhttp://www.geocities.com/meedchangtin/

การรวบรวมข้อมูล เราได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริง และข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม เราสองคนมีหน้าที่เหมือนกันคือ ช่วยกันหาและดำเนินงาน

กระบวนการจัดทำเป็นเว็บไซต์ ต้องอาศัยโปรแกรม Dreamweaver เป็นตัวหลักในการดำเนินงาน เพราะเป็นโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับระบบอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำเว็บไซต์ คือ ทำให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมิดช่างทินมากขึ้น ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทำงาน ส่วนใหญ่จะพบกับปัญหาข้อมูล เพราะข้อมูลที่ได้มามีน้อย และไม่ค่อยมีเวลาทำงาน

ข้อคิดที่ได้รับจากการทำงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  การที่จะทำอะไรสักอย่าง ควรทำให้ดีที่สุดและตั้งใจทำ เพราะถ้าประสบความสำเร็จแล้ว จะเกิดความภูมิใจ

วาเลนไทม์ ฉิมพาลี
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

วาเลนไทม์ ฉิมพาลี เมื่อ พ. 16 พ.ย. 14:44:41 2005 เขียนว่า:

  ดิฉัน น.ส วาเลนไทม์ ฉิมพาลี และ น.ส กาญจนา ฟักเขียว ได้จัดทำโครงงานเว็บไชต์เรื่อง ปลาแรด โดยขอ URL คือ www.geocities.com/fishthai และได้ไปสอบถามข้อมูลจากผู้เลี้ยงปลาแรด ดิฉันกับเพือนได้ช่วยกันค้นหาข้อมูลได้นำรูปและข้อมูลที่ศึกษามาสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ช่วยกันพิมพ์โดยแบ่งหน้าที่กันอย่างขัดเจน ร่วมมือกันทำงานกลุ่มเป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำเว็บไซต์คือ ทำให้มีความรู้ในสิ่งที่จัดทำและสามารถนำเสนอได้ในอินเทอร์เน็ต เพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะด้วย

ปัญหาในการทำงานคือ หาแหล่งข้อมูลยาก บ้านเพื่อนอยู่ห่างไกลกัน ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

ข้อคิดที่ได้จากการทำงาน  รู้ว่าจังหวัดอุทัยธานีก็มีดีเหมือนที่อื่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับปลาแรด

ดิษพล วัฒนธัญกรรม
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

กระผมนาย ดิษพล  วัฒนธัญกรรม,นาย ชัยรัต ลิขิตวศินพงษ์ และ นาย ชวลิต วันทายนต์ ได้สร้าง Website เรื่องปลาเเรด ซึงมีความสนใจเป็นอย่างมากที่ได้ศึกษาเรื่องปลาเเรดในจังหวัดอุทัยธานี URLของพวกเราคือ http://www.geocities.com/disaponza โดยได้ทำการไปศึกษาด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นสถานที่จริง หรือ ศึกษาหาความรู้ทาง Internet เเละได้สร้าง Homepage ด้วยตนเองโดยมีการเเบ่งการทำงานดังนี้
1.การสืบหาข้อมูลทางinternet ทำร่วมกัน
2.การรวบรวมข้อมูล ทำโดย นาย ชัยรัต
3.การทำHomePage ทำโดยนายดิษพล

4.การสรุร่วมกันปงาน โดยทำ

5.ไปศึกษาสถานที่จริงร่วมกัน
การที่ได้ทำรายงานเรื่องปลาเเรดนี้ทำให้เราได้รู้ว่าปลาเเรดมีการวิวัฒนาการอย่างไรเเละต้องมีการเลี้ยงดูอย่างไรถึงจะจำหน่ายให้ได้กำไรดี โดยการที่ได้ทำการรวบรวมภาพในครั้งนี้ อยากบอกว่าทำได้ยากมากเพราะว่าภาพเเต่ละภาพเป็นภาพที่ถ่ายยากมากๆ เพราะว่ากว่าจะให้อาหารเเละกว่าจะถ่ายได้ปลาเเรดก็ทำเอาเหนื่อยอยู่เหมือนกัน เเต่ถึงอย่างไรงานนี้ก็ไม่ได้จบอยู่เเค่นี้ยังจะต้องมีการ up ไปเรื่อยๆโดยจะพัฒนาต่อไป ... ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

       การทํางานครั้งนี้ทําให้ผมรู้ว่าการที่จะทํางานกลุ่มต้องใช้ความสามัคคี ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม

ขอบคุณเพื่อนอู๋ ชัยรัต ที่ทําให้งานนี้สําเร๊จด้วยกันน่ะ

 

นายอรรถพล รุกขชาติ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์จงรัก  เทศนา

ผมนายอรรถพล  รุกขชาติ  ม.6/2  เลขที่...14
และนางสาววริษา  สุทัศน์ ม.6/2 เลขที่...30
 ได้จัดทำเว็บไซต์ เรื่อง ...ปลาแรด.. มี URL คือ
http://www.geocities.com/fish_rad/  ได้รวบรวมข้อมูลจากการค้นหาในเว็บไซต์และสอบถามจากสถานที่จริงในการเลี้ยงปลาแรดจากนางสุภาวรรณ  สอนประจักษ์ชัย  และได้จดบันทึกขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียด  และปฏิบัติจริงพร้อมทั้งถ่ายรูปเก็บรวบรวม

ในกระบวนการจัดทำเว็บไซต์
...เข้าไปในโปรแกรม Dreamweaver พิมพ์ข้อมูลและลงรูปภาพทั้งหมดลงไป  และก็ทำการ Link เชื่อมโยงไปมา
...ต่อมาก็ไปขอพื้นที่เว็บไซต์ที่ www.geocities.com  และก็ไปตั้งชื่อในเว็บไซต์ และก็นำข้อมูลมา Upload

ผลที่ได้รับจาการทำเว็บไซต์ คือได้รู้วิธีการต่างๆ จากการทำเว็บไซต์ว่ามีขั้นตอนทำอย่างไร เทคนิคในการทำมีอย่างไร  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

ปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอ คือปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดบ่อยและอาจเกิดกับทุกกลุ่มคือการ  Upload  ข้อมูลคือรูปและBackground ไม่ขึ้น
ในการแก้ไขต้องเปลี่ยนชื่อรูปเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และ
นามสกุลของรูปและBackgroudเป็น .jpg และLinkใหม่อีกครั้งและก็Uploadใหม่อีกครั้งจึงจะได้

ข้อคิดที่ได้รับจากการทำงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
-รู้จักมีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายมากขึ้นกว่าเดิม
-เกิดความสามัคคีในการทำงานกลุ่มมากขึ้น

..ยังไงก็ขอฝากเว็บไซต์ของกระผมไว้ให้เพื่อนๆเปิดเข้าไปชมบ้างนะครับ

นายธเนศ สารพัฒน์ ม.6/2
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้านายธเนศ สารพัฒน์  น.ส. ลักขณา บรรณวัฒน์ และ น.ส.วีราญา  รักวรนิต  จัดทำเว็บ www.geocities.com/kanom_kanom222 การรวบรวมข้อมูลศึกษามาจากเว็บรุ่นพี่ปีการศึกษาที่ผ่านมาและสอบถามข้อมูลจากทางร้านโดยตรง     การจัดทำเว็บจะนำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงความสำคัญของเรื่องจากข้อมูลที่สำคัญที่สุดไปหาน้อยที่สุดจากนั้นนำมาจัดทำเป็นหน้าเพื่อจะทำการ lineและขอพื้นที่เว็บไซด์    ผลที่ได้รับทำให้เรียนรู้นิสัยเพื่อนบางคนในกลุ่มและวิธีการทำงานกลุ่มเพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้โดยไม่ติดขัด          ปัญหาและอุปสรรค์เวลาวางไม่ตรงกัน บ้านอยู่ไกลกัน    ข้อคิดที่ได้รับ ไม่ว่าเราจะเป็นใครแต่ถ้าเรามีความตั้งใจจริงไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายเพียงใดงานนั้นย่อมสำเร็จไปได้ด้วยดีและสวยงาม

นางสาวเสาวลักษณ์ เเก้วโกมล
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  อาจารย์จงรัก  เทศนา

 • ดิฉันนางสาวเสาวลักษณ์   เเก้วโกมล ม.6/5 เเละนายเทียนชัย    วชรพันธ์   ม.6/5                                   
 • ได้จัดทำเว็บไซต์เรื่อง  ผ้าทอโคกหม้อ  มี URL คือ  www.geocities.com/torkee2006   ได้รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์  ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเเละรูปภาพต่างๆ
 • กระบวนการจัดทำเว็บไซต์  ไดเข้าไปในโปรเเกรม  Dreamweaver  พิมพ์ข้อมูลเเละลงรูปภาพทั้งหมดลงไปเเละทำการ Link เชื่อมโยงไปมา  ต่อมาก็ไปขอพื้นที่เว็บไซต์ที่  www.geocities.com  ไปตั้งชื่อที่เว็บไซต์เเล้วก็นำข้อมูลมา  Upload
 • ผลที่ได้รับจากการทำเว็บไซต์  คือได้รู้ถึงวิธีการทำเว็บไซต์ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง  มีเทคนิคการทำอย่างไรเเละสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ปัญหาเเละอุปสรรค  คือการ Upload ทั้งรูปเเละข้อมูลไม่ขึ้น  ข้อมูลมีน้อย  รูปภาพประกอบหายากเเละใช้เวลาการทำมาก
 • ข้อคิดที่ได้รับจากการทำงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีความอดทน  ความพยายาม  ความตั้งใจจริง  ความมุ่งมั้น  เเละความสามัคคีในการทำงานกลุ่มมากขึ้น
 • สุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากเว็บไซต์ของดิฉันไว้ให้ทุกๆคนได้เข้ามาชมด้วยนะคะ

                                     

 

นางสาวขนิษฐา ประกอบปราณ
IP: xxx.151.140.114
เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวขนิษฐา และเพื่อนอีก2คนคือ นาย อิสริยะ  โตวิวัฒน์  และ นางสาววราภรณ์  ทองเปี่ยม  เราทั้ง3คน ช่วยกันเริ่มตั้งแต่ศึกษาข้อมูลจาก Internet หาที่อยู่ ชื่อผู้ผลิตผู้คิดค้น จนสามารถไปศึกษาจากสถานที่จริงได้ สถานที่อยู่ในตัวจังหวัดซึ่งก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่เราจะไปเจาะลงข้อมูลมา หลังจากนั้นเราก็มาแบ่งหน้าที่กัน รวบรวมรูป รวบรวมข้อมูล  และก็เอามาสร้างเป็นเว๊บไซต์ จากโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX2004 จากนั้นก้อขอ URL คือwww.geocities.com/thuptom_uthai05 แล้วก็เริ่มทำการ Upload ขึ้นเป็นเว๊บไซต์

ความรู้สึกที่มีต่องานที่ทำก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสืบสานสินค้าของจังหวัดอุทัยธานีให้คงอยู่ต่อไป และเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการจะศึกษาและมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ สินค้า ที่เหมาะจะเป็นของฝากให้กับคนที่คุณรักในวาระต่างๆได้ค่ะ เราทั้ง 3 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว๊บไซด์ที่เราทำขึ้นจะมีประโยชน์กับท่านอย่างมาก ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

                                                     สวัสดีค่ะ

น.ส.พัชรี มณีจันทร์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พวกเรากลุ่มโครงงานปราแรด URL คือ www.geocities.com/pharrad_2005 มีสมาชิกดังนี้

1.น.ส.กฤตินี ไตรพิบูลย์สุข (กวาง)

2.น.ส.พัชรี   มณีจันทร์(โหน่ง)

3.น.ส.มาริษา  ม่วงสกุล(โบว์)

ซึ่งพวกเราได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลและสอบถามผู้ที่เลี้ยงปลาแรดและดูสถานที่การเลี้ยงจริงและเปิดเว็บควบคู่กับการศึกษาและหนังสือเพิ่มเติมและก็เอามาสร้างเป็นเว๊บไซต์ จากโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX2004 

ข้อคิดที่ได้จากการทำงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น มีความสามัคคีกันในกลุ่ม และความตั้งใจทำงานให้ผลงานออกมาเรียบร้อย

อารี พุทธิดา
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

     สวัสดีค่ะ  กลุ่มของเราจัดทำโครงงานเรื่อง  แม่ป่วยลั้ง ซึ่งมีURLดังนี้ www.geocities/mapuaylang_uthai2005

สมาชิกกลุ่มประกอบด้วย

         1 น.ส.อารี  ชื่นเรือง ม.6/3  เลขที่44

         2 น.ส.พุทธิดา  อ่อนหลำ ม6/3

   กลุ่มของเราได้ศึกษาสอบถามและรวบรวมข้อมูลเรื่องแม่ป่วยลั้งแล้วนำมาจัดทำเป็นโครงงานสร้างเป็นเว็บไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เข้ามาศึดษาค้นคว้า

   ซึ่งพวกเราได้ตั้งใจทำโครงงานนี้มากและดีใจที่โครงงานของเราสร้างสำเร็จมาได้

ชวลิต ม่วงแป้น
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับพวกเรากลุ่มมีดพับ มีสมาชิกดังนี้

1. นายจรัญ  เมืองมั่นม6/3 เลขที่ 3

2. นาย ชวลิต ม่วงแป้น ม6/3 เลขที่ 6

ได้จัดทำเว็บไซต์ เรื่องมีดพับมี URL คือ

www.geocities.com/med_uthaithani2548

วิธีการรวบรวมข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลโดยการไปสอบถามจากเจ้าของที่ร้านเปี๊ยกโบวี่

ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์

หลังจากนั้นเราก็นำข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมา 

พิมพ์ลงใน Macromedia Dreamweaver MX2004  , ขอURL, up load รูปภาพและข้อมูลลงในเว็บไซต์

ผลที่ได้รับจากการทำโครงงานเว็บไซต์

ได้รู้ถึงวิธีการทำเว็บไซต์ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ปัญหาและอุปสรรค

คือการ Upload รูปภาพเเละบางครั้งไม่แสดงผล

การแก้ไขต้องเปลี่ยนชื่อรูปเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และ
นามสกุลของรูปเป็น .jpg แล้ว Linkและ Uploadใหม่อีกครั้งก็จะแสดงผลให้

ความรู้สึกที่มีต่อการทำงาน

เราคิดว่าการทำงานของพวกเรามีขั้นตอนพอใช้ได้เพราะว่าพวกเราได้ไปศึกษาถึงที่ทำงานจริงๆ จึงรู้ว่าการทำงานแต่ละชิ้นต้องใช้ความพยายามอย่างสูง แต่ทุกครั้งที่เราทำงานก็จะต้องมีอุปสรรคและอุปสรรคก็จะช่วยให้งานของเราออกมาดีเพราะถ้าเราคิดที่จะแก้ไขปัญหาก็จะยิ่งทำให้เราค้นคว้าว่าสาเหตุของปัญหาว่าคืออะไรจึงทำให้เรามีความอดทนและเพียรพยายามที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งจะต้องใช้เวลาซักหน่อยแต่มันก็คุ้ม

สุดท้ายพวกเราขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

น.ส.ปิยนุช อยู่รอง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ กลุ่มเราจัดทำโครงงานเรื่อง ขนมกง ซึ่งมี URL คือ www.geocities.com/khanoomkong สมาชิกประกอบด้วย     1. น.ส. ดารัตน์  วงธัญกรณ์

2. น.ส.  ปิยนุช   อยู่รอง

กลุ่มเราได้ศึกษาสอบถามหาข้อมูลเรื่องขนมกงแล้วได้มาจัดทำเป็นเว็บไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่สนใจ ให้ทุกคนได้นำไปศึกษาค้นคว้า  และกลู๋มเราก็ได้จัดทำโครงงานนี้สำเร็จได้ไปด้วยดี

นางสาวพนารัตน์ บุญยะคงรัตน์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
 • ดิฉันนางสาวพนารัตน์ บุญยะคงรัตน์ เลขที่ 16 และ นายพรเทพ ทรัพย์บริบูรณ์ เลขที่ 8 นักเรียนชั้น ม.6/4   ได้จัดทำเว็ปไซด์นี้ขึ้นมา                 
 • ได้จัดทำเว็บไซต์เรื่อง  ธูปหอมมี URL คือ  www.geocities.com/tuphom48   ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์  มีทั้งเนื้อหาเเละรูปภาพต่างๆ
 • กระบวนการจัดทำเว็บไซต์  ได้เข้าไปในโปรเเกรม  Dreamweaver  พิมพ์ข้อมูลเเละลงรูปภาพทั้งหมดลงไปเเละทำการ Link เชื่อมโยงไปมา  ต่อมาก็ไปขอพื้นที่เว็บไซต์ที่  www.geocities.com  ไปตั้งชื่อที่เว็บไซต์เเล้วก็นำข้อมูลมา  Upload
 • ผลที่ได้รับจากการทำเว็บไซต์  คือได้รู้ถึงวิธีการทำเว็บไซต์ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง  มีเทคนิคการทำอย่างไรเเละสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ปัญหาเเละอุปสรรค  คือการ Upload ทั้งรูปเเละข้อมูลไม่ขึ้น  ข้อมูลมีน้อย  รูปภาพประกอบหายากเเละใช้เวลาการทำมาก
 • ข้อคิดที่ได้รับจากการทำงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีความอดทน  ความพยายาม  ความตั้งใจจริง  ความมุ่งมั้น  เเละความสามัคคีในการทำงานกลุ่มมากขึ้น
 • สุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากเว็บไซต์ของดิฉันไว้ให้ทุกๆคนได้เข้ามาชมด้วยนะคะ
นายพรเทพ ทรัพย์บริบูรฌ์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

           สวัสดีครับ ผมนายพรเทพ  ทรัพย์บริบูรฌ์  กลุ่มของผมประกอบดว้ยตัวของกระผมและ น.ส.พนารัตน์  บุญยะคงรัตน์กลุ่มของเราได้ศึกษาเรื่องการทำธูปหอมและจึงนำมาจัดทำเป็นเว็บไซต์ชื่อว่า # www.geocities.com/tuphom48 # เว็บไต์นี้จะ บองถึงแหล่งผลิต,วิธี

IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
ทำ,และที่จำหน่าย
นายพิทักษ์ชัย สมจาย
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมพิทักษ์ชัย นักเรียนห้อง 2 กลุ่มของผมมีผมและนายสุกฤษฏิ์  เจย์ติภัทรนาท กลุ่มของผมได้ศึกษาเกี่ยวกับปลาแรดซึ่งเป็นปลาประจำจังหวัดของเรา  และตอนนี้ผมได้ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของใหม่แล้วซึ่งอันเก่าจะไม่ค่อยสวยงาม แต่อันใหม่นี้หน้าเป็นอย่างก็ให้เพื่อนๆ เข้าชมแล้วก็สามารถติชมได้ครับเพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขปรับปรุงภายหน้าอีกครับ ในการปรับปรุงหน้าตาเว็บไซต์ของผมนี้ผมได้ใช้เวลา เกือบ 1 วันเต็ม กว่าจะได้หน้าเว็บไซต์ที่สวยงามนี้ขึ้นมา URL ของผมคือ http://www.geocities.com/uthaifish05  อย่างไรแล้วก็ขอเชิญเพื่อนๆ เข้าไปชมได้ครับ

พิทักษ์ชัย

น.ส.ณัฐธิยา & น.ส.สุพัตรา
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

สวัสดีทุกคนคะ เรา2คนได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องผ้าทอบัวหลวง www.geocities.com/banbualhungcloth  เรา2 คนได้ศึกษข้อมูลจากญาติของดิฉัน(น.ส.ณัฐธิยา)ซึ่งทำอาชีทอผ้า อยู่ที่กลุ่มแม่บ้านผ้าทอบัวหวงที่อำเภอหนองฉาง เรา2คนได้มีโอกาสไปดูการทำงานของกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งการทำงานเป็นไปตามขั้นตอน เรา2คนหวังว่าการทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ต้องการหาความรู้ไม่มากก็น้อย/ว่างๆก็เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เราทั้ง2คนด้วยนะคะ...ขอบคุณค่ะ

น.ส.นิรดา ยังจุ้ย
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
            สวัสดีค่ะ ดิฉันน.ส. นิรดา ยังจุ้ย และ น.ส. จีรวรรณ เส็งเต๋ ม.6/4 เราได้จัดทำเว็บไซด์เรื่อง อิฐมอญ ซึ่งเรา 2 คนได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้ จากสถานที่จริง และค้นหาทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเรา 2 คนก็ได้รวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นเว็บไซด์เพื่อให้เป็นความรู้แก่เพื่อน ๆ นักเรียนอีกทั้งได้บอกถึงตั้งแต่ที่มา อุปกรณ์ ขั้นตอน และวิธีทำ เพื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และสุดท้ายนี้เรา 2 คน หวังว่าเว็บไซด์นี้คงมีประโยชน์กับเพื่อน ๆ ไม่มากก็น้อย
น.ส สุจิตรา และ นาถยา 6/4
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
     สวัสดีคะคุณผู้อ่านทุกๆท่าน

  ดิฉันน.ส สุจิตรา แกล้วเขตการและน.ส นาถยา ชื่นสุวรรณ์

    พวกเราทั้งสองคนเป็นนักเรียนชั้นม.6/4คะ   ดิฉันและเพื่อนในกลุ่มได้รวบรวมข้อมูลการทำ ขนมหน่อไม้ จากคุณป้าจงกล  เส็งแดง มานำเสนอเพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับเพื่อนทุกคนที่สนใจกัน

    ในส่วนกระบวนการจัดทำก็อื่นดิฉันและเพื่อนในกลุ่มได้ขอURLคือ www.geocities.com/khamnom13 เพื่อมีพื้นที่ในการupload เว็บไซต์จากอินเตอร์เน็ตแล้วมาสร้างในโปรแกรม Dremweaver มีให้ได้ศึกษามากมายมาให้เรีนยรู้

    ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำเว็บไซต์ก็คือ การได้ศึกษาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเราเอง  ปัญหาส่วนใหญ่ในการจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลไม่มากพอที่ให้ได้ศึกษาอย่างละเอียดมากนะ รูปถ่ายบางรูปได้มาจากอิเตอร์เน็ตเพราะสถานที่การทำไกลมาก

    ข้อคิดที่ได้ก็จะเป็นการได้เรียนรู้และค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองสุดท้ายนี้ ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นถ้าข้อมูลอาจจะน้อยเกินไปแต่ก็จะปรับปรังแก้ไขและพ้ฒนาให้ดีขึ้น

น.ส วันวิสา แตงเส็ง และ น.ส อวัศยา บุญศรีกุล
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
  สวัสดีคะคุณผู้อ่านทุกๆท่าน

  ดิฉันน.ส วันวิสา แตงเส็ง และน.ส อวัศยา บุญศรีกุล

    พวกเราทั้งสองคนเป็นนักเรียนชั้นม.6/4คะ   ดิฉันและเพื่อนในกลุ่มได้รวบรวมข้อมูลการทำ ขนมหน่อไม้ จากคุณป้าจงกล  เส็งแดง มานำเสนอเพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กับเพื่อนทุกคนที่สนใจกัน

    ในส่วนกระบวนการจัดทำก็อื่นดิฉันและเพื่อนในกลุ่มได้ขอURLคือ www.geocities.com/khamnom13 เพื่อมีพื้นที่ในการupload เว็บไซต์จากอินเตอร์เน็ตแล้วมาสร้างในโปรแกรม Dremweaver มีให้ได้ศึกษามากมายมาให้เรีนยรู้

    ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำเว็บไซต์ก็คือ การได้ศึกษาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเราเอง  ปัญหาส่วนใหญ่ในการจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลไม่มากพอที่ให้ได้ศึกษาอย่างละเอียดมากนะ รูปถ่ายบางรูปได้มาจากอิเตอร์เน็ตเพราะสถานที่การทำไกลมาก

    ข้อคิดที่ได้ก็จะเป็นการได้เรียนรู้และค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองสุดท้ายนี้ ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นถ้าข้อมูลอาจจะน้อยเกินไปแต่ก็จะปรับปรังแก้ไขและพ้ฒนาให้ดีขึ้น

จตุรงค์ นิธุรัมย์ ม.6/2
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

กระผมได้ทำเว็บไซด์เรื่องปลาแรดโดยมีเว็บชื่อว่า www.geocities.com/cyclone393 โดยผมได้ร่วมทำกับเพื่อนในกลุ่มอีก1คน โดยเพือ่นของผมเป็นคนหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของปลาแรดมาให้ผมเป็นคนทำ เราได้ไปที่สถานที่เลี้ยงจริงด้วย ซึ่งเป็นแพเลี้ยงปลาแรดของลุงสมบัติ ที่ขายสายไหมในตลาดจังหวัดอุทัยฯ และได้หาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตด้วย ลุฃงสมบัติบอกว่าแกเลี้ยงมานานแล้วการเลี้ยงต้องเอาใจใส่ดูแลปลาเป็นอย่างดีได้อาหารที่ดี และต้องได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีด้วย ทำให้ผมได้ข้อคิดคือความอดทนและความขยันหมั่นเพียร เว็บไซด์เว็บนี้คงเป็นประโยชน์มากเกี่ยวเก็บภูมิปัญญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

จักรพันธ์ พัฒนศิริ
IP: xxx.113.45.164
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

จักรพันธ์ พัฒนศิริ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับผมได้จัดทำเว็บไซด์ปลาแรด ผมคิดว่า การทำเว็บไซด์ในครั้งนี้ทำให้ผมได้ความรู้มากมายเช่นความขยัน อดทน และความตั้งใจในการทำงาน ผมเชื่อว่าทูกคนก็จะได้รรับความรู้มากมายเช่นเดียวกัน
น้ำทิพย์+ธัญวรรณ 6/3
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

ตอบ ขยัน อดทน ประหยัด อดออม มีความรับผิดชอบ

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

ตอบ สามารถนำมาพัฒตนเองทั้งเรื่องการเรียนและอื่น ๆ ได้

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

ตอบ กระชอน ผ้าขาวบาง ครก สาก

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจิตนาการของนักเรียน คือ

ตอบ เครื่องปั่นน้ำผลไม้ , เครื่องแยกกากของผัก-ผลไม้ , เครื่องทำความสะอาดที่ใส่ผลิตภัณฑ์

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

ตอบ ปรับปรุงและแก้ไขส่วนที่บกพร่อง , พัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม , ดูแลเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

นายอิสิยะ โตวิวัฒน์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
 •  สวัสดีครับ ผมนายอิสริยะ โตวิวัฒน์ และเพื่อนอีก2คนคือ นางสาวขนิษฐา  ประกอบปราณ  และ นางสาววราภรณ์  ทองเปี่ยม  เราทั้ง3คน ช่วยกันเริ่มตั้งแต่ศึกษาข้อมูลจาก Internet หาที่อยู่ ชื่อผู้ผลิตผู้คิดค้น จนสามารถไปศึกษาจากสถานที่จริงได้ สถานที่อยู่ในตัวจังหวัดซึ่งก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่เราจะไปเจาะลงข้อมูลมา หลังจากนั้นเราก็มาแบ่งหน้าที่กัน รวบรวมรูป รวบรวมข้อมูล  และก็เอามาสร้างเป็นเว๊บไซต์ จากโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX2004 จากนั้นก้อขอ URL คือwww.geocities.com/thuptom_uthai05 แล้วก็เริ่มทำการ Upload ขึ้นเป็นเว๊บไซต์

ความรู้สึกที่มีต่องานที่ทำก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสืบสานสินค้าของจังหวัดอุทัยธานีให้คงอยู่ต่อไป และเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการจะศึกษาและมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ สินค้า ที่เหมาะจะเป็นของฝากให้กับคนที่คุณรักในวาระต่างๆได้ค่ะ เราทั้ง 3 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว๊บไซด์ที่เราทำขึ้นจะมีประโยชน์กับท่านอย่างมาก ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

                                                     สวัสดีค่ะ

นายอิสิยะ โตวิวัฒน์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

นายอิสิยะ โตวิวัฒน์ เมื่อ จ. 30 ม.ค. 10:58:46 2006 เขียนว่า:

 •  สวัสดีครับ ผมนายอิสริยะ โตวิวัฒน์ และเพื่อนอีก2คนคือ นางสาวขนิษฐา  ประกอบปราณ  และ นางสาววราภรณ์  ทองเปี่ยม  เราทั้ง3คน ช่วยกันเริ่มตั้งแต่ศึกษาข้อมูลจาก Internet หาที่อยู่ ชื่อผู้ผลิตผู้คิดค้น จนสามารถไปศึกษาจากสถานที่จริงได้ สถานที่อยู่ในตัวจังหวัดซึ่งก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่เราจะไปเจาะลงข้อมูลมา หลังจากนั้นเราก็มาแบ่งหน้าที่กัน รวบรวมรูป รวบรวมข้อมูล  และก็เอามาสร้างเป็นเว๊บไซต์ จากโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX2004 จากนั้นก้อขอ URL คือwww.geocities.com/thuptom_uthai05 แล้วก็เริ่มทำการ Upload ขึ้นเป็นเว๊บไซต์

ความรู้สึกที่มีต่องานที่ทำก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสืบสานสินค้าของจังหวัดอุทัยธานีให้คงอยู่ต่อไป และเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการจะศึกษาและมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ สินค้า ที่เหมาะจะเป็นของฝากให้กับคนที่คุณรักในวาระต่างๆได้ครับ เราทั้ง 3 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว๊บไซด์ที่เราทำขึ้นจะมีประโยชน์กับท่านอย่างมาก ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

                                                     สวัสดีครับ

นางสาวกุสุมา นุกูลอุดมพานิชย์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

สมาชิกกลุ่มธุปหอมทองตะนาวมี

น.ส.กุสุมา  นุกูลอุดมพานิชย์

น.ส.ภัทราพร  เรืองรัตนอัมพร

 URL: ของเรา www.geocities.com/tubhom_uthaithani

    พวกเราเป็นนักเรียนชั้น ม.6/3  เรามีความเห็นว่า  การทำธูปหอมของเราเป็นภูมิปัญญาของจ.อุทัยธานีอย่างหนึ่ง

ที่เราควรจะศึกษาเพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม  และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษานำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ใครที่สนใจการทำธูป  ก็เข้ามาศึกษาที่ เว็บไซต์  เราได้  ทุก  24  ชม.

 

นายจรัญ เมืองมั่น
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับพวกเรากลุ่มมีดพับ มีสมาชิกดังนี้

1. นายจรัญ  เมืองมั่นม6/3 เลขที่ 3

2. นาย ชวลิต ม่วงแป้น ม6/3 เลขที่ 6

ได้จัดทำเว็บไซต์ เรื่องมีดพับมี URL คือ

www.geocities.com/med_uthaithani2548

วิธีการรวบรวมข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลโดยการไปสอบถามจากเจ้าของที่ร้านเปี๊ยกโบวี่

ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์

หลังจากนั้นเราก็นำข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมา 

พิมพ์ลงใน Macromedia Dreamweaver MX2004  , ขอURL, up load รูปภาพและข้อมูลลงในเว็บไซต์

ผลที่ได้รับจากการทำโครงงานเว็บไซต์

ได้รู้ถึงวิธีการทำเว็บไซต์ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ปัญหาและอุปสรรค

คือการ Upload รูปภาพเเละบางครั้งไม่แสดงผล

การแก้ไขต้องเปลี่ยนชื่อรูปเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และ
นามสกุลของรูปเป็น .jpg แล้ว Linkและ Uploadใหม่อีกครั้งก็จะแสดงผลให้

ความรู้สึกที่มีต่อการทำงาน

เราคิดว่าการทำงานของพวกเรามีขั้นตอนพอใช้ได้เพราะว่าพวกเราได้ไปศึกษาถึงที่ทำงานจริงๆ จึงรู้ว่าการทำงานแต่ละชิ้นต้องใช้ความพยายามอย่างสูง แต่ทุกครั้งที่เราทำงานก็จะต้องมีอุปสรรคและอุปสรรคก็จะช่วยให้งานของเราออกมาดีเพราะถ้าเราคิดที่จะแก้ไขปัญหาก็จะยิ่งทำให้เราค้นคว้าว่าสาเหตุของปัญหาว่าคืออะไรจึงทำให้เรามีความอดทนและเพียรพยายามที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งจะต้องใช้เวลาซักหน่อยแต่มันก็คุ้ม

 

น.ส.กานต์ชนก ปัทมรัตน์ ม.6/3
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

สวัสดีท่านผู้ที่ชม ผู้ที่ได้อ่านทุกท่าน ดิฉันและเพื่อนๆ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นายวีระพงศ์ คงานม นายศราวุธ รุมรณกาจ น.ส.สาธิยา พันธุยี่ ได้จัดทำเว็บไซต์การทำขนมกง ที่มีชื่อว่า www.geocities.com/kanomkhong_uthaithani

เพื่อที่จะแนะนำขนมกงให้เพื่อนๆ และ ทุกคนได้รู้จักให้มากขึ้น และในการทำครั้งนี้ทำให้ ดิฉันได้มีประสบการณ์ในการทำงานครั้งนี้

นางสาววราภรณ์ ทองเปี่ยม
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
 สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาววราภรณ์ และเพื่อนอีก2คนคือ นาย อิสริยะ  โตวิวัฒน์  และ นางสาวขนิษฐา  ประกอบปราณ เราทั้ง3คน ช่วยกันเริ่มตั้งแต่ศึกษาข้อมูลจาก Internet หาที่อยู่ ชื่อผู้ผลิตผู้คิดค้น จนสามารถไปศึกษาจากสถานที่จริงได้ สถานที่อยู่ในตัวจังหวัดซึ่งก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่เราจะไปเจาะลงข้อมูลมา หลังจากนั้นเราก็มาแบ่งหน้าที่กัน รวบรวมรูป รวบรวมข้อมูล  และก็เอามาสร้างเป็นเว๊บไซต์ จากโปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX2004 จากนั้นก้อขอ URL คือwww.geocities.com/thuptom_uthai05 แล้วก็เริ่มทำการ Upload ขึ้นเป็นเว๊บไซต์

ความรู้สึกที่มีต่องานที่ทำก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมสืบสานสินค้าของจังหวัดอุทัยธานีให้คงอยู่ต่อไป และเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการจะศึกษาและมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ สินค้า ที่เหมาะจะเป็นของฝากให้กับคนที่คุณรักในวาระต่างๆได้ค่ะ เราทั้ง 3 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว๊บไซด์ที่เราทำขึ้นจะมีประโยชน์กับท่านอย่างมาก ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

                                                     สวัสดีค่ะ

นายศราวุธ รุมรณกาจ ม.6/3
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
กระผมนายศราวธุ รุมรณกาจ ได้จัดทำเว็บไซต์ขนมกง ชื่อว่า www.geocities.com/kanomkhong_uthaithani เพื่อที่จะเสนอวิธีการทำขนมกง  วัสดุอุปกรณ์ ในการทำและ ประโยชน์ของขนมกง
น.ส. ทิฆัมพร นุ่นงาม
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ และเพื่อนๆที่น่าร๊ากกกกกก ทุกคน

ผม นายบัญชา วงษ์นภาพิศ และ ดิฉัน น.ส.ทิฆัมพร นุ่นงาม

 ได้จัดทำเว็บไซต์ WWW.geocities/herb_2_kl

เรื่อง สมุนไพร วัดหนองหญ้านาง พวกเราไปหาข้อมูลต่างๆมาจาก Internet บ้าง สอบถามจากผู้อื่นที่มีความรู้บ้าง และยังไปศึกษาที่สถานที่จริงอีกด้วย พอได้ข้อมูลครบเราก็ไปถ่ายรูปมาหลายภาพอยู่เหมือนกันแต่ก็หารูปสวยๆแล้วก็เอาลงเว็บให้ดูนี่แหละครับ เสร็จแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้มาพิมพ์ลงในโปรแกรม Dreamweaverตกแต่งให้งามตามใจชอบ แล้วก็ Up load มาเป็นเว็บไซต์นั่นแหละครับ เราได้รับอะไรๆแยะมากจากการทำโครงงานในครั้งนี้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหานะครับ ปัญหาก็พอมีให้เห็นอยู่บ้างอย่างแรกเลยก็ รูปภาพที่เอาลงบนเว็บไซต์ไม่ยอมโชว์ เราก็ไม่รู้จะทำไงครับ เลยต้องไปถามเพื่อนๆในห้องดูแล้วเพื่อนก็บอกเรา ก็เป็นอันว่าเรามาลองทำใหม่ก็โอเคครับ รูปภาพก็โชว์แล้ว ส่วนต่อมาก็เรื่องของข้อมูลที่มันยังดูน้อยไปนิด พอดีช่วงเวลาที่เราทำเว็บไซต์นี้ตรงกับ กีฬาสี พอดี เลยต้องรีบทำให้เสร็จ เพราะกลัวว่างานจะเสร็จไม่ทันเพื่อนๆในห้องครับ

  ส่วนผลงานชิ้นนี้เราภูมิใจครับมีเรื่องราวมากมายหลายๆเรื่องที่เราไม่เคยรู้เราก็ได้รู้ สิ่งที่ไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็น ส่วนเรื่องงานเราสองคนก็แบ่งกันทำดีครับ ช่วยกันทำงานดีครับ สุดท้ายเราก็ขอฝากเว็บไซต์ของเราไว้ด้วยนะครับ อย่างไงเพื่อนๆทุกคนก็ลองๆเข้าไปเยี่ยมชมดูนะครับ ดีไม่ดียังไงก็มาบอกได้ครับ ผมจะได้นำคำติชมต่างๆไปแก้ไขเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้นครับ

ป.ล.เว็บไซต์นี้คนทำทั้งหล่อทั้งสวย จาติจาชมอารัยกานก็เชิญนะม่ะว่ากานยู๋แย้ววววววว......

น.ส.สาธิยา พันธุยี่ ม.6/3
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
ดิฉัน มีความคิดที่จะเสนอให้ท่านผู้อ่านที่รักได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ ขนมกง ดิฉันเลยได้จัดทำเว็บไซต์ www.geocities.com/kanomkhong_uthaithani  ให้ทุก ๆคนได้ศึกษาเพื่อเป็นความรู้ และ เป็นแนวอาชีพ ต่อไปได้
น.ส.วิรงรอง บำรุงรัตน์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
ความรู้สึกที่มีต่องานคือภูมิใจที่ได้มาทำโครงงานนี้เพื่อที่จะได้ช่วยสืบสานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานีไว้และยังสามารถทำให้ดิฉันมีความรู้ในการทำธูปหอม
นางสาวน้ำทิพย์ ชวดนุตร์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวน้ำทิพย์  ชวดนุตร์และนางสาวธัญวรรณ  ฉลาดธัญกิจ  ช่วยกันเริ่มศึกษาข้อมูลจาก Internet  หาที่อยู่ชื่อผู้ผลิต ที่ตั้งในการผลิต ชื่อผลิตภัณฑ์  จนสามารถไปศึกษาได้ ถึงแม้ว่าทางร้านเค้าจะปิดกิจการแล้ว  เราทั้ง 2 คนก็ได้แก้ไขสถานการณ์โดยไปซื้อน้ำใบบัวบกมาและถ่ายรูปที่บ้านของข้าพเจ้าเอง  น้ำใบบัวบกนี้ เป็นยารักษาได้แก้กระหายน้ำ เป็นต้น เราทั้ง 2 คนหวังว่า เว็บไซด์ที่ทำนี้  อาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย  ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
นายวีระพงศื คงนาม ม.6/3
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

สวัสดี ! ทุกๆท่านๆที่ได้ อ่าน ได้ชม ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะเสนอเรื่องของขนมไทย ที่มีชื่อว่าขนมกง ให้ทุก ๆคนได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำอย่างละเอียด  วัสดุ อุปกรณ์ และ แนวคิดในการทำงานเอาไว้ให้ได้ศึกษากัน โดยมีชื่อว่า www.geocities.com/kanomkhong_uthaithani

หวังว่าท่านที่ได้อ่านคงจะได้ความรู้กลับไป ไม่มาก็น้อยนะครับ

นาย วันรัช บัวประดิษฐ์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคลที่เป็นภูมิปัญาท้องถิ่น คือ

ตอบ การทำงานอะไรสักอย่าง เราต้องใช้ความอดทนและความพยายามแล้งจะประสบความสำเร็จเอง

2.นักเรียนควรนำภูมิปัญญาท้อถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

ตอบ ในการเรียนหนังสือเราจะต้องใช้ความอดทนและความพยายามในการอ่านหนังสือให้มากๆเพื่อที่จะทำให้เราเรียนหนังสือได้ดี

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรืเทคโนโลยีื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

ตอบ เตาและถ่านไม้นำมาใช้เผาเหล็ก

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียนคือ

ตอบ เครื่องตัดเหล็กอัตโนมัติและเครื่องประกอบชิ้นส่วนกรรไกรเราจะใช้เครื่องจักรในการทำงาน เพียงแต่ให้มนุษย์เป็นคนขาย

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

ตอบ จะจัดตั้งเป็นโรงงานขึ้น แล้วนำแรงงานชาวบ้านเข้ามาทำ และจัดส่งไปตามภูมิภาคและต่างประเทศ

น.ส.น้ำทิพย์ ชวดนุตร์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวน้ำทิพย์  ชวดนุตร์ และ นางสาวธัญวรรณ  ฉลาดธัญกิจ ได้ศึกษาเรื่อง  www.geocities.com/herble9999 ช่วยกันเริ่มศึกษาข้อมูลจาก Internet  หาที่อยู่ชื่อผู้ผลิต ที่ตั้งในการผลิต ชื่อผลิตภัณฑ์  จนสามารถไปศึกษาได้ ถึงแม้ว่าทางร้านเค้าจะปิดกิจการแล้ว  เราทั้ง 2 คนก็ได้แก้ไขสถานการณ์โดยไปซื้อน้ำใบบัวบกมาและถ่ายรูปที่บ้านของข้าพเจ้าเอง  น้ำใบบัวบกนี้ เป็นยารักษาได้แก้กระหายน้ำ เป็นต้น เราทั้ง 2 คนหวังว่า เว็บไซด์ที่ทำนี้  อาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย  ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

นางสาววรัญศญา บัวทอง
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

สวัวดีอาจารย์และเพื่อนที่รักทุกคน

ดิฉัน น.ส.วรัญศญา  บัวทอง และ น.ส.ณันญา  คงตัน  ได้จัดทำเว็ปไวต์ URL: www.geocities.com/thongtanow วิธีการเรียนรู้ข้าพเจ้าทั้งสองคนได้ไปศึกษาหาความรู้ถึงสถานที่จริง เปิดดูในinternet เพื่อศึกษาหาความรู้ได้และสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวันและผู้ที่สนใจในการทำธูปก็สามารถคลิกเข้ามาดุในเว็ปไซต์ที่กล่าวได้

นายจักรพันธ์ รักธัญการ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

พวกเราทีมงานที่จัดทำเว็บไซต์ร้านแม่ป่วยลั้งพวกเราหาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ค่ะและพวกเราก็ไปศึกษาสถานที่จริงและประวัติการทำงานของร้านแม่ป่วยลั้งด้วยครับส่วนขั้นตอนการทำเว็บไซต์นั้นกระผมเริ่มจากการสมัครเมล์ก่อนครับขอพื้นที่เอาไว้ก่อนพิมพ์ข้อมูลที่หามาได้ลงในDREAMWEAVER จัดและตกแต่ง  WEP  PAGEให้สวยงามและทำLINKเชื่อมโยงแต่ละหน้าและเปิดไปที่เว็บที่เราขอพื้นที่เอาไว้และก็UP  LOAD   ผลที่ได้รับจากการทำโครงงาน   ได้ข้อมูลที่มากมายและได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆแล้วยังได้โปรโมรสินค้าจังหวัดอูทัยธานีด้วยครับ  ข้อคิดจากการทำงาน   คือต้องใส่ใจกับรายละเอียดในการทำงานต้องรู้จักอดทนต่อสู้กับปัญหาต่างๆให้ได้ครับ

www.geocities.com/puaylung2005

วสันต์ วิเลปะนะ ม.6/3
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

กระผมมีความคิดเห็นว่าการที่ได้จัดทำเว็บไซด์ www.geocities.com/map_uthaithani1.com มีความรู้สึกว่าได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของจ.อุทัยธานีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดอุทัยธานี ได้รู้วิธีและขั้นตอนการทำมากยิ่งขึ้นและสามารถปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้

นางสาววรัญศญา บัวทอง
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

สวัสดีอาจารย์และเพื่อนที่รักทุกคน

เรื่องธูปหอมทองตะนาว

ดิฉัน น.ส.วรัญศญา  บัวทอง และ น.ส.ณันญา  คงตัน  ได้จัดทำเว็ปไวต์ URL: www.geocities.com/thongtanow วิธีการเรียนรู้ข้าพเจ้าทั้งสองคนได้ไปศึกษาหาความรู้ถึงสถานที่จริง เปิดดูในinternet เพื่อศึกษาหาความรู้ได้และสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวันและผู้ที่สนใจในการทำธูปก็สามารถคลิกเข้ามาดุในเว็ปไซต์ที่กล่าวได้

น.ส.ธัญวรรณ ฉลาดธัญกิจ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ   ดิฉันนางสาวน้ำทิพย์  ชวดนุตร์ และ นางสาวธัญวรรณ  ฉลาดธัญกิจ ได้ศึกษาเรื่อง  www.geocities.com/herble9999 ช่วยกันเริ่มศึกษาข้อมูลจาก Internet  หาที่อยู่ชื่อผู้ผลิต ที่ตั้งในการผลิต ชื่อผลิตภัณฑ์  จนสามารถไปศึกษาได้ ถึงแม้ว่าทางร้านเค้าจะปิดกิจการแล้ว  เราทั้ง 2 คนก็ได้แก้ไขสถานการณ์โดยไปซื้อน้ำใบบัวบกมาและถ่ายรูปที่บ้านของข้าพเจ้าเอง  น้ำใบบัวบกนี้ เป็นยารักษาได้แก้กระหายน้ำ เป็นต้น เราทั้ง 2 คนหวังว่า เว็บไซด์ที่ทำนี้  อาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย  ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

นาย วันรัช บัวประดิษฐ์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคลที่เป็นภูมิปัญาท้องถิ่น คือ

ตอบ การทำงานอะไรสักอย่าง เราต้องใช้ความอดทนและความพยายามแล้งจะประสบความสำเร็จเอง

2.นักเรียนควรนำภูมิปัญญาท้อถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

ตอบ ในการเรียนหนังสือเราจะต้องใช้ความอดทนและความพยายามในการอ่านหนังสือให้มากๆเพื่อที่จะทำให้เราเรียนหนังสือได้ดี

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรืเทคโนโลยีื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

ตอบ เตาและถ่านไม้นำมาใช้เผาเหล็ก

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียนคือ

ตอบ เครื่องตัดเหล็กอัตโนมัติและเครื่องประกอบชิ้นส่วนกรรไกรเราจะใช้เครื่องจักรในการทำงาน เพียงแต่ให้มนุษย์เป็นคนขาย

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

ตอบ จะจัดตั้งเป็นโรงงานขึ้น แล้วนำแรงงานชาวบ้านเข้ามาทำ และจัดส่งไปตามภูมิภาคและต่างประเทศ

 

ถ้าสนใจสามารถเข้าชมเว็บ www.geocities.com/kanki_uthaithani นี้ได้ครับ

น.ส.ปิยะรัตน์ ภูวะสุวรรณ์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะดิฉันมีความรู้สึกภูมิใจในการจัดทำธูปหอมทองตะนาวซึ่งเป็นสินค้าotopของจังหวัดอุทัยธานีทำให้สามารถเรียนรู้วิธีทำและนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้จึงนำมาจัดทำเป็นเว็บไซต์  www.geocities.com/tupchom_uthaithani ให้ทุกท่านได้ทราบเพื่อเป็นความรู้และนำไปประกอบอาชีพได้ จึงยินดีอย่างยิ่งที่จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา

นายฉัตรติยะ พรายอินทร์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

กระผมนายฉัตรติยะ  พรายอินทร์ ได้จัดทำโครงงานเรื่องเสื่อลำแพน URL คือ www.geocities.com/map_uthaithani1 นี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของการทำงานและได้รู้วิธีการทำงานว่ากว่าจะออกมานั้นต้องผ่านขั้นตอนใดบ้างผ่านอุปสรรค์ต่างๆกว่าจะได้งานแต่ละชิ้นออกมาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆได้ค้นหาแล้วนำไปใช้ตามทีเพื่อนๆต้องการ

การรวบรวมข้อมูล

ไปค้นหาจากแหล่งข้อมูลจริง

ปัญหาอุปสรรค์ของการทำงาน

คือการนำภาพมาลงในการอัฟโหลดและการสืบค้นข้อมูลบางประการ

ความรู้ที่ได้จากงานที่ไปศึกษา

1.ได้รู้เกี่ยวกับการทำงานชิ้นนั้นๆ

2.ได้รู้ว่ากว่าจะได้งานนั้นมานั้นต้องใช้วิธีขั้นตอนการทำอย่างไร

3.ให้เรารู้วิธีการแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

นายพิรชัช จูมโสดา
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การที่ผมได้ไปศึกษาวิธีการทำมีดนั้นทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับมีดเพิ่มขึ้นและได้รวบรวมความรู้ทั้งหมดมาทำเป็นเวปไซด์ ซึ่งให้ทุกคนได้รับความรู้และได้รับประโยชน์ หวังว่าทุกคนที่เข้ามาศึกษาเวปไซด์ของผมคงได้ความรู้และประโยชน์ไม่มากก็น้อย

นายเกรียงไกร ไทยจรรยา
IP: xxx.24.38.16
เขียนเมื่อ 

สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆทุกคน

กลุ่มผมสมุนไพรใบบัวบกมีสมชิกดังนี้

1.นาย เกรียงไกร  ไทยจรรยา  ม.6/3  เลขที่ 13

2.นาย  พีระพงษ์  พรมเพ็ง     ม.6/3  เลขที่  15

ได้จัดทำเว็บไซต์สมุนไพรใบบัวบกมีURLคือ

www.geosities.com/boiburbok_uthaithani

การจัดการเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ

ทำอะไรต้องทำให้จริงอย่าเพียงคิดแต่กำไรต้องคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ และคุณภาสินค้าของเราด้วย

 

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตปะจำวันอย่างไร

คุณธรรมนี้คือเราควรมีจรรยาบรรณในการจำหน่ายสินค้าหรือการแนะนำไม่ว่าะประกอบอาชีพอะไร

 

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

เครื่องมือและเทคโนโลยีภูมปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ

 

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

เทคโนโลยีการพาสเจอร์ไรต์สินค้า เพื่อความปลอดภัยของสินค้าและผู้บริโภคให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การอาหารและยาหรือ อย.กำหนดไว้

 

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

อาจจะคิดสร้างสรรค์สูตรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังกระจายสินค้าไปตามกลุ่มต่างๆกำหนดราคาสินค้าไม่สูงมากแบ่งปันผลกำไรกระจายสู่กลุ่มแม่บ้านในชุมชนกำไรบางส่วนก็เก็บไว้พัฒนาสถานที่ทำให้มีคุณภาพมากขึ้น

นางสาวน้ำผึ้ง จินดา
IP: xxx.24.38.16
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางสาวน้ำผึ้ง  จินดา เลขที่ 30  ม.6/3  จัดทำเว็บไซต์เรื่องจักสาน URL:www.geocities.com/jaksan_otop2005

นี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของการทำงานและได้รู้วิธีการทำงานว่ากว่าจะออกมานั้นต้องผ่านขั้นตอนใดบ้างผ่านอุปสรรค์ต่างๆกว่าจะได้งานแต่ละชิ้นออกมาเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆได้ค้นหาแล้วนำไปใช้ตามทีเพื่อนๆต้องการ

การรวบรวมข้อมูล

ไปค้นหาจากแหล่งข้อมูลจริง

ปัญหาอุปสรรค์ของการทำงาน

คือการนำภาพมาลงในการอัฟโหลดและการสืบค้นข้อมูลบางประการ

ความรู้ที่ได้จากงานที่ไปศึกษา

1.ได้รู้เกี่ยวกับการทำงานชิ้นนั้นๆ

2.ได้รู้ว่ากว่าจะได้งานนั้นมานั้นต้องใช้วิธีขั้นตอนการทำอย่างไร

3.ให้เรารู้วิธีการแก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

นายพีระพงษ์ พรมเพ็ง
IP: xxx.24.38.16
เขียนเมื่อ 

สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆทุกคน

กลุ่มผมสมุนไพรใบบัวบกมีสมชิกดังนี้

1.นาย เกรียงไกร  ไทยจรรยา  ม.6/3  เลขที่ 13

2.นาย  พีระพงษ์  พรมเพ็ง     ม.6/3  เลขที่  15

ได้จัดทำเว็บไซต์สมุนไพรใบบัวบกมีURLคือ

www.geosities.com/boiburbok_uthaithani

การจัดการเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ

ทำอะไรต้องทำให้จริงอย่าเพียงคิดแต่กำไรต้องคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ และคุณภาสินค้าของเราด้วย

 

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตปะจำวันอย่างไร

คุณธรรมนี้คือเราควรมีจรรยาบรรณในการจำหน่ายสินค้าหรือการแนะนำไม่ว่าะประกอบอาชีพอะไร

 

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ

เครื่องมือและเทคโนโลยีภูมปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ

 

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

เทคโนโลยีการพาสเจอร์ไรต์สินค้า เพื่อความปลอดภัยของสินค้าและผู้บริโภคให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การอาหารและยาหรือ อย.กำหนดไว้

 

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

อาจจะคิดสร้างสรรค์สูตรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังกระจายสินค้าไปตามกลุ่มต่างๆกำหนดราคาสินค้าไม่สูงมากแบ่งปันผลกำไรกระจายสู่กลุ่มแม่บ้านในชุมชนกำไรบางส่วนก็เก็บไว้พัฒนาสถานที่ทำให้มีคุณภาพมากขึ้น

น.ส.พุทธิดา อ่อนหลำ
IP: xxx.24.38.16
เขียนเมื่อ 

ดิฉันได้ทำเว็บไซต์ซึ่งมีURL ดังนี้ www.geocities.com/mapuaylung_uthai2005

มีความคิดเห็นว่า

ในการเรียนรู้การจัดทำเว็บไซต์นอกจากจะได้รู้ขั้นตอนการทำเว็บไวต์แล้วดิฉันยังได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆทำให้รู้จักนิสัยใจคอกันมากขึ้น  รู้จักมีความร่วมมือกันในการทำงาน มีความอดทนพยายามและความรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ สุดท้ายดิฉันก็รู้สึกภูมิใจที่งานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีถึงแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์เรียบร้อยแต่ก็ขอความกรุณาอาจารย์ให้เวลาในการแก้ไขงานให้สมบูรณ์ 

4444ขอบคุณล่วงหน้าค่ะอาจารย์4444

น.ส.วิรงรอง บำรุงรัตน์
IP: xxx.24.38.16
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะดิฉันจัดทำเว็บไซต์การทำธูปหอมทองตะนาวสมาชิกคือ 1.น.ส.วิรงรอง  บำรุงรัตน์     เลขที่ 36 ม. 6/3

     2.น.ส. ปิยะรัตน์  ภูวะสุวรรณ์ เลขที่ 42 ม. 6/3

ในการจัดทำเว็บไซต์ครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ให้ผู้สนใจการทำธูปหอมทองตะนาวให้คลิกเข้ามาชมได้ที่

www .geocities.com/tupchom_uthai

ความรู้สึกในการทำงานครั้งนี้มีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เรียนรู้โครงงานนี้

สุภาพร เพ็ชรอำไพ
IP: xxx.24.38.16
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉัน น.ส.สุภาพร  เพ็ชรอำไพ ได้จัดทำโคงรงงานเว็บไซด์ เรื่อง อิฐมอญ url คือ www.geocities.com/itmon_uthai99 เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมา เเละขั้นตอนการทำ รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นเกี่ยวกับอิฐมอญ จึงนำมาจัดทำเป็นเว็บไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง จากความอนุเคราะห์ของ นางคำนึง  หลากสุขถม  ซึ่งบอกวีธีการทำอย่างละเอียด  ระยะการเดินทางค่อนข้างไกลมีปัญหานิดหน่อย แต่ก็ไดรับความรู้เยอะมาก เเละสามารถนำมาใช้เป็นเเนวทางในการประกอบอาชีพ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

กนกอร สวนานุสรณ์
IP: xxx.24.38.16
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉัน กนกอร สวนานุสรณ์ ได้จัดทำเว็บไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจ.อุทัยธานี ในเรื่อง อิฐมอญ มีurlคือ www.geocities.com/itmon_uthai99 โดยในเว็บนี้ได้นำเสนอทั้งประวัติความเป็นมาของอิฐมอญซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เก่าแก่ของชาวอุทัยเรา และยังมีข้อมูลอีกหลายอย่างค่ะ

ในการทำงานครั้งนี้เราได้ไปศึกษาและเก็บข้อมูลที่สถานที่จริง คือบ้านของน้าคำนึง หลากสุขถม ซึ่งให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี ทั้งยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย เพื่อนๆ คนไหนสนใจก็อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมกันนะคะ ดีไม่ดีอย่างไรก็ติติงแนะนำกันมาได้ ยินดีน้อมรับทุกความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไปค่ะ 

นายวรุตม์ ฉัตรทิพากร
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

กระผมเป็นผู้สร้างเวบไซต์ เกี่ยวกับร้านแม่ป่วยลั้งและได้ศึกษาข้อมูลมากมาย ประวัติความเป็นมาของร้านแม่ป่วยลั้ง

มีความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

ขอขอบคุณอาจารย์จงรัก ที่สนับสนุนและให้คำปรึกษาและอบรมสั่งสอนตลอดมา

นายนราวิชญ์ ปาจิตร
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ผมทำเว็ปไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เรื่อง  " แม่ป่วยลั้ง "  ซึ่งใช้ URL ว่า " www.geocities.com/puaylung_indy " ซึ่งโครงงานนี้กลุ่มของผมได้ใช้กำลังกายและกำลังใจทั้งหมดที่มีจัดทำโครงงานเว็ปไซต์ชิ้นนี้ให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้  ซึ่งโครงงานนี้กลุ่มของเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมบ้างไม่มากก็น้อยและเรามั่นใจเหลือเกินว่าหากผู้เข้าชมสนใจและตั้งใจจะศึกษาจะได้รับความรู้ไปจากเว็ปไซต์ของเราเกี่ยวกับร้านแม่ป่วยลั้งไปได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์จงรักในการให้คำปรึกษาและอื่นๆอีกมากมายไว้ ณ ที่นี้ และหากเว็ปไซต์ของเรามีข้อผิดพลาดประการใดเราต้องขออภัยไว้  ณ  ที่นี้ด้วยขอรับ

นายนราวิชญ์ ปาจิตร
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ผมทำเว็ปไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เรื่อง  " แม่ป่วยลั้ง "  ซึ่งใช้ URL ว่า " www.geocities.com/puaylung_indy " ซึ่งโครงงานนี้กลุ่มของผมได้ใช้กำลังกายและกำลังใจทั้งหมดที่มีจัดทำโครงงานเว็ปไซต์ชิ้นนี้ให้ออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้  ซึ่งโครงงานนี้กลุ่มของเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมบ้างไม่มากก็น้อยและเรามั่นใจเหลือเกินว่าหากผู้เข้าชมสนใจและตั้งใจจะศึกษาจะได้รับความรู้ไปจากเว็ปไซต์ของเราเกี่ยวกับร้านแม่ป่วยลั้งไปได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์จงรักในการให้คำปรึกษาและอื่นๆอีกมากมายไว้ ณ ที่นี้ และหากเว็ปไซต์ของเรามีข้อผิดพลาดประการใดเราต้องขออภัยไว้  ณ  ที่นี้ด้วยขอรับ

นายปัญจพร พูลสุข
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ผมทำเว็ปไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เรื่อง  " แม่ป่วยลั้ง "  ซึ่งใช้ URL ว่า " www.geocities.com/puaylung_indy

การที่ผมได้ไปศึกษาหาความรู้ได้ข้อมูลมามากมาย

1.ประวัติของร้านเเม่ป่วยลั้ง

2.หลักการบริหารงาน

3.หลักการทำงาน

4.เรื่องการตลาดของร้านเเม่ป่วยลั้ง

และสุดท้ายนี้

ขอขอบคุณอาจารย์จงรัก ที่สนับสนุนและให้คำปรึกษาและอบรมสั่งสอนมาโดยตลอด

เคียงขวัญ สุกรณ์
IP: xxx.113.45.168
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ!! ทุกท่านที่อ่าน
ดิฉัน นางสาวเคียงขวัญ  สุกรณ์  นางสาวกาญจนา  เกษตรกิจการ และนายปัณณวัฒน์  เทศนา  ได้ร่วมกันจัดทำเว็บไซด์  "กรรไกรตัดกิ่ง"  ซึ่งมี URL ดังนี้  www.geocities.com/kankrai_2005

การรวบรวมข้อมูล   เราได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริง สอบถามจากผู้เป็นเจ้าของและผู้ริเริ่มทำผลิตภัณฑ์  ดิฉันมีหน้าที่สอบถามประวัติความเป็นมา  น.ส.เคียงขวัญเป็นผู้ถ่ายภาพและนายปัณณวัฒน์เป็นผู้สอบถามเกี่ยวกับวิธีการทำและวัสดุอุปกรณ์

กระบวนการจัดทำเว็บไซด์  ต้องอาศัยโปรแกรม Dreamweaver เป็นตัวหลักในการดำเนินงาน เพราะเป็นโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับระบบอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี  และใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพและหัวข้อให้เกิดความสวยงาม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำเว็บไซด์ คือ ทำให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทำกรรไกรตัดกิ่งมากขึ้น  รู้ถึงประวติความเป็นมา และรู้ถึงเทคนิคต่างๆในการทำกรรไกรตัดกิ่ง

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทำงาน  คือ  การ Upload ไม่สำเร็จเนื่องจากการจัดเรียงข้อมูลไม่เป็นระเบียบ

ข้อคิดที่ได้รับจากการทำงานภูมิปัญญาท้องถิ่น การที่จะทำอะไรสักอย่าง ควรตั้งใจทำและมีความรอบคอบ  งานนั้นก็จะประสบความสำเร็จ

นางสาวอรวรรณ เอกขระ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้า   นางสาวอรวรรณ   เอกขระ  ได้ทำเรื่อง  "เครื่องสีข้าวด้วยมือ"  ซึ่งเริ่มแรกเราก็หาไปค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและข้อมูลจากแหล่งอื่น  แหล่งภูมปัญญาท้องถิ่นจริงข้าพเจ้าไม่ได้ไปค้นหามาจริง  เพราะเนื่องด้วยแหล่งภูมิปัญญาจริงในตอนนี้ในจังหวัดอุทัยธานีหาเครื่องสีข้าวด้วยมือนี้ไม่ได้  แต่ข้อมูลยังมีในแหล่งข้อมูลต่างๆอยู่  พอข้าพเจ้าได้ข้อมูลมาแล้วข้าพก็จัดทำเป็นเว็บไซด์  ซึ่งในเว็บไซด์ของข้าพเจ้านี้ก็จะมี  บอกลักษณะของเครื่องสีข้าว  บอกส่วนประกอบของเครื่องสีข้าวว่ามีอะไรบ้าง  บอกวิธีใช้เครื่องสีข้าวด้วยมือว่าใช้อย่างไร  และก็บอกประโยชน์ของเครื่องสีข้าวว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 

น.ส.รัชลีพร พาที
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ดิฉันสร้างเว็บไซด์เรื่องการนวดสมุนไพรโดยขอ URL คือ http://www.geocities.com/nuadsamunpai โดยมีเพื่อนร่วมงาน คือ 1.นายกรกช แจงเขตต์การ และ น.ส.รัชลีพร พาที วิธีทำของดิฉันคือช่วยกันหาข้อมูลจากเว็บไซด์และจากไปสถานที่จริงบ้างจากนั้นก็นำข้อมูลที่หามาได้สร้างเข้าไปใน Dreamweaver พอสร้างเสร็จก็นำมาลิงค์กัน และก็จะกลายเป็นเว็บไซด์ที่ดิฉันได้สร้างขึ้นมา เพื่อจะให้เพื่อนๆได้ศึกษากัน ว่าการนวดสมุนไพรนวดอย่างไร และมีสมุนไพรอะไรบ้างที่ใช้รักษาโรคได้บ้าง ส่วนปัญหาในการทำงานคือแหล่งที่จะศึกษาหาไม่ค่อยได้ จะไปสถานที่จริงมันก็ไกล ข้อคิดที่ได้ ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่าภูมิปัญญาไทยมีอะไรบ้างที่เรายังไม่รู้

น.ส.กาญจนา ฟักเขียว
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน น.ส กาญจนา ฟักเขียว ได้จัดทำโครงงานเว็บไชต์เรื่อง ปลาแรด โดยขอ URL คือ www.geocities.com/fishthai และได้ไปสอบถามข้อมูลจากผู้เลี้ยงปลาแรด ดิฉันกับเพือนได้ช่วยกันค้นหาข้อมูลได้นำรูปและข้อมูลที่ศึกษามาสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ช่วยกันพิมพ์โดยแบ่งหน้าที่กันอย่างขัดเจน ร่วมมือกันทำงานกลุ่มเป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำเว็บไซต์คือ ทำให้มีความรู้ในสิ่งที่จัดทำและสามารถนำเสนอได้ในอินเทอร์เน็ต เพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะด้วย

ปัญหาในการทำงานคือ หาแหล่งข้อมูลยาก บ้านเพื่อนอยู่ห่างไกลกัน ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

ข้อคิดที่ได้จากการทำงาน  รู้ว่าจังหวัดอุทัยธานีก็มีดีเหมือนที่อื่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับปลาแรด

ชัยรัตน์ ลิขิตวศินพงศ์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

กระผมนาย ดิษพล  วัฒนธัญกรรม,นาย ชัยรัต ลิขิตวศินพงษ์ และ นาย ชวลิต วันทายนต์ ได้สร้าง Website เรื่องปลาเเรด ซึงมีความสนใจเป็นอย่างมากที่ได้ศึกษาเรื่องปลาเเรดในจังหวัดอุทัยธานี URLของพวกเราคือ http://www.geocities.com/disaponza โดยได้ทำการไปศึกษาด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นสถานที่จริง หรือ ศึกษาหาความรู้ทาง Internet เเละได้สร้าง Homepage ด้วยตนเองโดยมีการเเบ่งการทำงานดังนี้
1.การสืบหาข้อมูลทางinternet ทำร่วมกัน
2.การรวบรวมข้อมูล ทำโดย นาย ชัยรัต
3.การทำHomePage ทำโดยนายดิษพล

4.การสรุร่วมกันปงาน โดยทำ

5.ไปศึกษาสถานที่จริงร่วมกัน
การที่ได้ทำรายงานเรื่องปลาเเรดนี้ทำให้เราได้รู้ว่าปลาเเรดมีการวิวัฒนาการอย่างไรเเละต้องมีการเลี้ยงดูอย่างไรถึงจะจำหน่ายให้ได้กำไรดี โดยการที่ได้ทำการรวบรวมภาพในครั้งนี้ อยากบอกว่าทำได้ยากมากเพราะว่าภาพเเต่ละภาพเป็นภาพที่ถ่ายยากมากๆ เพราะว่ากว่าจะให้อาหารเเละกว่าจะถ่ายได้ปลาเเรดก็ทำเอาเหนื่อยอยู่เหมือนกัน เเต่ถึงอย่างไรงานนี้ก็ไม่ได้จบอยู่เเค่นี้ยังจะต้องมีการ up ไปเรื่อยๆโดยจะพัฒนาต่อไป ... ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

       การทํางานครั้งนี้ทําให้ผมรู้ว่าการที่จะทํางานกลุ่มต้องใช้ความสามัคคี ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม

 

นายวีรชน รัศมี ม.6/6 เลขที่ 6
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 
 • กระผมนายวีรชน รัศมี เลขที่  6 ม.6/6ได้จัดทำเว็ปไซด์นี้ขึ้นมา   เพื่อให้เพื่อนๆได้ศึกษา              
 • ได้จัดทำเว็บไซต์เรื่อง  ธูปหอมมี URL คือ  www.geocities.com/mum_tuphom  ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์  มีทั้งเนื้อหาเเละรูปภาพต่างๆ
 • กระบวนการจัดทำเว็บไซต์  ได้เข้าไปในโปรเเกรม  Dreamweaver  พิมพ์ข้อมูลเเละลงรูปภาพทั้งหมดลงไปเเละทำการ Link เชื่อมโยงไปมา  ต่อมาก็ไปขอพื้นที่เว็บไซต์ที่  www.geocities.com  ไปตั้งชื่อที่เว็บไซต์เเล้วก็นำข้อมูลมา  Upload
 • ผลที่ได้รับจากการทำเว็บไซต์  คือได้รู้ถึงวิธีการทำเว็บไซต์ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง  มีเทคนิคการทำอย่างไรเเละสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • ปัญหาเเละอุปสรรค  คือการ Upload ทั้งรูปเเละข้อมูลไม่ขึ้น  ข้อมูลมีน้อย  รูปภาพประกอบหายากเเละใช้เวลาการทำมาก
 • ข้อคิดที่ได้รับจากการทำงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีความอดทน  ความพยายาม  ความตั้งใจจริง  ความมุ่งมั้น  เเละความสามัคคีในการทำงานกลุ่มมากขึ้น
 • สุดท้ายนี้กระผมขอฝากเว็บไซต์ของกระผมไว้ให้ทุกๆคนได้เข้ามาชมด้วยนะคร้าบ......
น.ส.ดารัตน์ วงธัญกรณ์
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ กลุ่มเราจัดทำโครงงานเรื่อง ขนมกง ซึ่งมี URL คือ www.geocities.com/khanoomkong สมาชิกประกอบด้วย     1. น.ส. ดารัตน์  วงธัญกรณ์

2. น.ส.  ปิยนุช   อยู่รอง

กลุ่มเราได้ศึกษาสอบถามหาข้อมูลเรื่องขนมกงแล้วได้มาจัดทำเป็นเว็บไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่สนใจ ให้ทุกคนได้นำไปศึกษาค้นคว้า  และกลู๋มเราก็ได้จัดทำโครงงานนี้สำเร็จได้ไปด้วยดี

นางสาวนิษฐา เลิศศุภฤกษ์กุล
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ !! ทุกคน
ดิฉันนางสาวกนกวรรณ จิตตาพินิจมาศและนางสาวนิษฐา เลิศศุภฤกษ์กุล ได้ร่วมกันจัดทำเว็บไซต์เรื่อง "ปลาแรด" มี URL คือ
http://www.geocities.com/fish_thaithani

การรวบรวมข้อมูล เราได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริง สอบถามจากผู้เป็นเจ้าของและผู้ริเริ่มการเพาะเลี้ยงปลาแรด  ดิฉันมีหน้าที่สอบถามประวัติความเป็นมาและรายละเอียดต่าง ๆ ส่วนน.ส.กนกวรรณเป็นผู้ถ่ายภาพต่าง ๆ

กระบวนการจัดทำเว็บไซด์  ต้องอาศัยโปรแกรม Dreamweaver เป็นตัวหลักในการดำเนินงาน เพราะเป็นโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับระบบอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี  และใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพและหัวข้อต่าง ๆ ให้เกิดความสวยงาม

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำเว็บไซด์ คือ ทำให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาดแรดมากขึ้น รู้ถึงประวัติความเป็นมา และรู้ถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ทำให้ปลาแรดไม่มีกลิ่นคาวและเนื้อนปลาอร่อย

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทำงาน คือ  การ Upload ไม่สำเร็จเนื่องจากการจัดเรียงข้อมูลไม่เป็นระเบียบ

ข้อคิดที่ได้รับจากการทำงานภูมิปัญญาท้องถิ่น การที่จะทำอะไรสักอย่าง ควรจะมีความเป็นระเบียบ ตั้งใจทำงาน และรอบคอบ งานที่ออกมานั้นก็จะสำเร็จไปด้วยดี (",)

น.ส.ภัทราพร บุญประมวญ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์จงรัก  ดิฉันก็ขอแนะนำสมาชิกในกลุ่มก่อนเลยค่ะ

ดิชั้น น.ส.ภัทราพร  บุญประมวญค่ะ อีก 2 คนก็คือ พัชรภรณ์ มีแพง และ

สุรียาภรณ์  พุทธวงศ์ ในกลุ่มของดิชั้นก็ได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องขนมกง

ซึ่งมี URLคือ  www.geocities.com/kanomkong_uthai

1. การรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนแรกสมาชิกทุกคนในกลุ่มก็ได้ไปสัมภาษณ์โดยตรงจากผู้ผลิตเพื่อให้ได้ทราบถึงข้อมูลที่แท้จริง

2. ขั้นตอนการทำเว็บไซต์ ก็คือช่วยกันหาข้อมูล  และก็ช่วยกันทำค่ะ

3.ผลที่รับจากการทำเว็บไซต์ ได้ในเรื่องของการทำเว็บเก่งขึ้นซึ่งต้องใช้ความอดทนสูง  และทักษะในการทำ

4.ปัญญหาและอุปสรรค ที่เจอบ่อยก็คือการ  upload รูปภาพต่างๆ รูปไม่ขึ้น และ บางทีก็พิมพ์ข้อความผิดและจะต้องมานั่งแก้ไขแล้วต้องไป upload ใหม่

5.ข้อคิดที่ได้รับ ก็คือ ได้รู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านและได้รู้ว่าจังหวัดอุทัยธานีมีของดีอีกเพียบ  และเป็นขนมที่มีขั้นตอนการทำที่ไม่ยากมากนักค่ะ

นางสาวพัชรภรณ์ มีแพง
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์จงรัก  ดิฉันก็ขอแนะนำสมาชิกในกลุ่มก่อนเลยค่ะ

ดิชั้น น.ส.พัชรภรณ์  มีแพงค่ะ อีก 2 คนก็คือ ภัทราพร  บุญประมวญ และ สุรียาภรณ์  พุทธวงศ์ ในกลุ่มของดิชั้นก็ได้จัดทำเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องขนมกง

ซึ่งมี URLคือ  www.geocities.com/kanomkong_uthai

1. การรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนแรกสมาชิกทุกคนในกลุ่มก็ได้ไปสัมภาษณ์โดยตรงจากผู้ผลิตเพื่อให้ได้ทราบถึงข้อมูลที่แท้จริง

2. ขั้นตอนการทำเว็บไซต์ ก็คือช่วยกันหาข้อมูล  และก็ช่วยกันทำค่ะ

3.ผลที่รับจากการทำเว็บไซต์ ได้ในเรื่องของการทำเว็บเก่งขึ้นซึ่งต้องใช้ความอดทนสูง  และทักษะในการทำ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4.ปัญญหาและอุปสรรค การ  upload รูปภาพต่างๆ รูปไม่ขึ้น และ บางทีก็พิมพ์ข้อความผิดและจะต้องมานั่งแก้ไขแล้วต้องไป upload ใหม่

5.ข้อคิดที่ได้รับ ก็คือ ได้รู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านจังหวัดอุทัยธานี  และเป็นขนมที่มีโปรตีนสูงมากค่ะ เพราะทำมาจากถั่วเขียว

นาย ปฏิญญา สอนโยธา
IP: xxx.24.71.163
เขียนเมื่อ 

ผมดีใจมากที่ได้ทำเว็บไซต์นี้ ขอให้เว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจต่อไป ...

อารี ชื่นเรือง
IP: xxx.24.92.88
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ ดิฉันชื่อ น.ส.อารี  ชื่นเรือง ได้จัดทำเว็บไซต์เรื่อง

แม่ป่วยลั้งขึ้นซึ่งมีURL คือ WWW.geocities.com/mapuaylang_uthai2005

  ซึ่งดิฉันกับสมาชิกในกลุ่มได้ไปสอบถามหาข้อมูลที่ร้านแม่ป่วยลั้งและได้ถ่ายรูปไว้เพื่อนำมาประกอบในการทำงาน ได้รู้จักวิธีการทำข้าวกุ้งกรอบซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของร้านแม่ป่วยลั้ง ที่มีลักษณะและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของร้าน และได้ข้อคิดต่างๆในการทำงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

ดิฉันรู้สึกดีใจมากที่สามารถสร้างเว็บไซต์ได้สำเร็จ และภูมิใจที่สร้างเว็บไซต์นี้ด้วยตนเองได้รู้จักการทำงานกลุ่มและการแก้ไขปัญหา               

นาย พิรชัช จูมโสดา
IP: xxx.24.92.88
เขียนเมื่อ 

กระผม นาย พิรชัช  จูมโสดา ได้จัดทำเว็บไซต์เรื่องมีดช่างทินซึ่งมี urlคือwww.geocities.com/mid_uthaithani  กระผมได้ไปศึกษาหาข้อมูลมาและได้ข้อคิดจากการทำงานของมีดและสามารถนำข้อคิดที่ได้รับมาใช้ในการทำงานกลุ่ม             

กระผมมีความรู้สึกภูมิใจที่สามารถทำเว็บไซด์นี้ให้สำเร็จรล่วงไปได้ด้วยดีและได้เรียนรู้จากการทำงานกลุ่มและการแก้ไขปัญหา

นางสาวพาลิมน พุกเนียม
IP: xxx.24.69.105
เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะครูจงรัก
ดิฉันนางสาวพาลิมน  พุกเนียม 
      และนางสาวสิรินภา  กลับชัยนาท

ได้จัดทำเว็บไซต์ เรื่อง  ขนมกง   
http://www.geocities.com/khanomkong2005/

ได้รวบรวมข้อมูลได้การหาจากเว็บไซต์และสถานที่จริงกลุ่มสตรีตำบลหนองแก  ที่ผลิตขนมกง หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ได้จดบันทึกขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย  และปฏิบัติจริงพร้อมทั้งถ่ายรูป

ในกระบวนการจัดทำเว็บไซต์
-เข้าไปในโปรแกรม Dreamweaver และพิมพ์ข้อมูลและรูปภาพทั้งหมดลงไป  และก็ทำการ Link
-ต่อมาก็ไปขอพื้นที่เว็บไซต์ที่ www.geocities.com  และก็ไปตั้งชื่อในเว็บไซต์ และก็นำข้อมูลมา Upload

ผลที่ได้รับจาการทำเว็บไซต์ คือได้รู้วิธีการต่างๆ จากการทำเว็บไซต์และได้รู้เทคนิคมากขึ้น  และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ที่การ  Upload  คือรูปและBackground ไม่ขึ้น
ในการแก้ไข้ต้องเปลี่ยนนามสกุลของรูปและBackgroudและLinkใหม่อีกครั้งและก็Uploadใหม่อีกครั้ง

ข้อคิดที่ได้รับจากการทำงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ทำให้รู้จักรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายมากขึ้น
-ทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มมากขึ้น
-ทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจว่าเราก็ทำได้และยังมีการเผยแพร่
ขนมกงโบราณให้คนทั่วโลกได้รู้จัก
-ทำให้รู้สึกว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีมาก และในการทำงานต้องมีความพยายาม อดทน งานจะออกมาดี

PS.ขอขอบคุณ ครูจงรัก  เทศนา  ที่สอนให้พวกเราได้วิธีการทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

นางสาวภารดี สุพลจิตต์
IP: xxx.24.69.105
เขียนเมื่อ 
นางสาวภารดี  สุพลจิตต์  ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์  และจากบุคคลที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง  เมื่อได้เนื้อหาที่ต้องการแล้ว  ก็จัดการแบ่งหน้าที่โดยตามความถนัดของแต่ละบุคคลที่เข้าใจตรงจุดไหนก็จะทำตรงจุดนั้น  พิมพ์ข้อมูลที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ใน (Dreamweaver)  จากนั้นก็จัดเรียงข้อมูล  หน้าแรก คือ index หลังจากทำข้อมูลเรียบร้อยก็เข้าเว็บไซต์ขอพื้นที่ www.geocities.com และเราตั้งชื่อเว็บไซต์ที่ทำอย่างของดิฉันคือ  www.geocities.com/jugsan2005 สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดเล็กให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับการจักสาน  ในขณะทำก็เกิดการขัดข้องหลายๆ ด้าน  เช่นการอัพโหลด เป็นต้น  ซึ่งได้แฝงข้อคิดในด้านการหวงแหน  การรู้จักนำวัตถุดิบ  ที่มีอยู่มากในพื้นที่มาดัดแปลง  ให้เป็นเครื่องใช้และการร่วมมือกันทำงาน  สร้างความสามัคคีและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
พิณทิพย์ แช่มสกุล
IP: xxx.24.69.105
เขียนเมื่อ 

การรวบรวมข้อมูล เราได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริง และข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม เราสองคนมีหน้าที่เหมือนกันคือ ช่วยกันหาและดำเนินงาน

กระบวนการจัดทำเป็นเว็บไซต์ ต้องอาศัยโปรแกรม Dreamweaver เป็นตัวหลักในการดำเนินงาน เพราะเป็นโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับระบบอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำเว็บไซต์ คือ ทำให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับแม่ป่วยลั้งมากขึ้น สมานความสามัคคีและความสัมพันธ์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทำงาน ส่วนใหญ่จะพบกับปัญหาข้อมูล เพราะข้อมูลที่ได้มามีน้อย และไม่ค่อยมีเวลาทำงาน

ข้อคิดที่ได้รับจากการทำงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  การที่จะทำอะไรสักอย่าง ควรทำให้ดีที่สุดและตั้งใจทำ เพราะถ้าประสบความสำเร็จแล้ว จะเกิดความภูมิใจ

ณัฐสิทธิ์ นกนวล
IP: xxx.24.69.105
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่ผมจัดทำนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ผมอยู่

ผมทำภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี เรื่องธูปหอม

ทำขึ้นเพื่อเป็นความรู้ให้กับบุคคลที่สนใจ

ขอบคุณครับ

สิดาพร แนวทัศน์
IP: xxx.113.45.164
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

    เว็บไซต์ของดิฉันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปลาแรด ซึ่งเป็นปลาประจำจังหวัดอุทัยธานี กลุ่มเราได้ไปศึกษาจากสถานที่จริง โดยได้รับการเอื้อเฟื้อข้อมูลจากคุณลุงสมบัติ พูลสวัสดิ์ เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเลี้ยงปลาแรดซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 10ปี
          การเลี้ยงปลาแรดต้องใช้ความอดทน เนื่องจากว่า กว่าจะได้ปลาแรดซึ่งได้ขนาดตามท้องตลาดต้องการ ต้องใช้เวลาเลี้ยง ที่ยาวนานมาก ที่สำคัญต้องเอาใจใส่ในการเลี้ยงปลาแรดเพื่อความสมบูรณ์ของปลา
              เราเป็นชาวอุทัยธานี การที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตัวเองนั้น ทำให้รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่จะได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นของตัวเอง เผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์สืบไป

http://www.geocities.com/lamai_plaradขอเชิญชมเว็บไซต์ของดิฉันได้

ละไม ทวิทา
IP: xxx.113.45.164
เขียนเมื่อ 

สัวสดีค่ะ

    ดิฉันได้ทำเว็บไซต์เรื่องปลาแรด ปลาแรดเป็นปลาประจำจังหวัดอุทัยธานี ดิฉันจึงเลือกที่จะศึกษา ได้รับความร่วมมือจากคุณลุงสมบัติ พูลสวัสดิ์ และคุณครูจงรัก เทศนา ที่ได้ให้คำแนะนำและความรู้

   ในเว็บไซต์ประกอบด้วย ประวัติปลาแรด วิธีการเลี้ยงปลาแรด และขั้นตอนการจำหน่าย

 

 http://www.geocities.com/lamai_plarad 

นายสุทัศน์ ลือทุกสิ้น ม 6/1 เลขที่ 14
IP: xxx.24.86.126
เขียนเมื่อ 

เป็นเว็บไวต์ที่เสนอ ภูมิปัญญาของคนใบตำบลหนองเต่าที่ทมำขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของ ของคนในท้องถิ่นที่ทำง่ายและอร่อยมากๆ มีทั้งประวัติของผู้ทำ กระบวนการทำ วิธีการทำ ประวัติ ต่างๆ รวมทั้งแหล่ง จำหน่ายสามารถหาข้อมูลได้จาก เวบ นี้ ครับ www.goecities.com/khawkearbwow

ทิพย์สุดา ต๊กควรเฮง
IP: xxx.24.72.82
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  พวกเราสมาชิกกลุ่มผลงานเว็บไซต์ www.geocities.com/tinknife_uthai จะขอแนะนำตัว  สมาชิกของเรามีดังนี้ 
                  1.นายเจตธัช  เกตุทอง  เลขที่ 15  
                  2.นางสาวทิพย์สุดา  ต๊กควรเฮง  เลขที่ 20 
                  3.นางสาวสรัญญา  โรโต  เลขที่ 34 
   พวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  จังหวัดอุทัยธานี 
   การรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหนังสือและเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับจังหวัดอุทัยธานีของเราและดูจากเว็บไซต์ของรุ่นพี่ที่ทำไว้นำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ของเรา  แล้วไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าของกิจการคนปัจจุบัน คือ  พี่จุ่น  นายสุทธินันท์  แตงไทย  ซึ่งเป็นลูกชายของช่างทินและเก็บภาพถ่ายที่สนใจจะนำมาลงในเว็บไซต์  โดยช่วยกันหาข้อมูลและนางสาวสรัญญา  โรโต เป็นผู้จัดทำจนสำเร็จ  สำหรับการจัดทำเว็บไซต์พวกเราจะต้องมีการศึกษาการทำ Dream weaver  และ  Photoshop  จากการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีจากครูจงรัก  เทศนา  แล้วนำข้อมูลมาจัดเรียงลำดับจาก
                        1.ประวัติของช่างทิน
                        2.วัสดุ-อุปกรณ์
                        3.ขั้นตอนการทำ
                        4.รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
และมีการเพิ่มเติมการรวบรวมเว็บไซต์ของเพื่อนๆ ภายหลัง  โดยขอ URL จาก http://geocities.yahoo.com แล้ว Upload ข้อมูลที่เตรียมไว้เป็นอันสำเร็จ
   ปัญหาและอุปสรรคที่พบบ่อย  คือ  การรวมตัวของสมาชิกกลุ่มเป็นไปได้ยากเนื่องจากบ้านของแต่ละคนอยู่ไกลกัน
   ข้อคิดที่ได้  คือ  การทำงานกลุ่มด้วยความสามัคคี  จะทำให้งานประสบความสำเร็จ

กานต์ สุริยกานต์
IP: xxx.113.45.164
เขียนเมื่อ 

สวัสดีขอรับอาจารย์  ผมทำเว็ปไซต์เรื่อง มีดช่างทิน www.geocities.com/mid_uthaithaniนะครับ  ผมไม่ค่อยเก่งเรื่องคอม และผมก็ไม่มีเครื่องทำด้วยครับเพราะเครื่องในห้องเต็มครับจึงขออภัยอาจารย์ด้วยที่ทำงานออกมาไม่ดีครับ   สาเหตุที่ผมทำเรื่องนี้เพราะผมสนใจเรื่องมีด ผมจึงไปรวบรวมข้อมูลเรื่องมีดมาจากสถานที่จริง  และเอามาจากเว็ปไซต์ด้วย  เมื่อผมได้ทำเรื่องนี้แล้วผมได้วิธีการทำมีด รู้ขั้นตอนการทำ  และรู้ไปถึงความสามัคคีของคนงานว่ามีความให้ความรวมมือมากน้อยเพียงใดเราจึงควรนำมาเป็นแบบอย่าง

เขียนเมื่อ 

ณ ปัจจุบันยังไม่กฎหมายให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่มีการประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้มีจดแจงไว้เป็นฐานข้อมูล เพื่อเป็นการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน

(ซึ่งอยู่ในขั้นตอนที่กำลังรวบรวมฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา )

นายตามพงศ์ เหลืองบริบูรณ์
IP: xxx.113.45.168
เขียนเมื่อ 

 1. กลุ่มของข้าพเจ้าทำโครงงานเรื่องขนมไทย 4 ชนิด คือ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน และ URL ของกลุ่มข้าพเจ้าคือ www.utw.ac.th./sangnam/ หากสนใจก็เข้าไปเว็บนี้ดูได้

2. การเรียนรู้ของกลุ่มข้าพเจ้าคือ การได้ไปดูและสอบถามกันอย่างจริงจัง พร้อมทั้งแบ่งงานกันว่าใครจด ใครสัมภาษณ์  และใครถ่ายรูป ทำให้การทำงานเป็นไปได้รวดเร็ว ส่วนเวลาทำเว็บเราก็ช่วยกันทำ

3.จากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่าการทำขนมไทยจะให้ดีควรทำด้วยมือ ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยี  ส่วนด้านชื่อเสียงการทำขนมนั้นก็ต้องฝีมืออย่าตก

4.เทคนิคทางภูมิปัญญาที่ทำให้ประสบความสำเร็จคือ คติที่ว่า ต้องพยายามทุกสิ่งก็จะสำเร็จ สามารถนำมาเป็นคติในการเรียนและการทำงานของเราได้ อย่างสอดคล้อง

5.ความรู้สึกที่ได้ทำงานนี้ก็คือทำให้เรารู้จักการทำงานอย่างเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ บางครั้งอาจมีปัญหาบ้างแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ถ้าสมาชิกทุกคนมีจิตสำนึกในการทำงาน และยังได้อะไรหลายอย่างในการที่ไปสัมภาษณ์ พร้อมความรู้การทำขนมต่างๆอีก  ด้วย     ผมขอขอบคุณ  คุณครูจงรัก  ที่สอนให้รู้จักการทำงานที่มีการวางแผนทุกขั้นตอน ครับ

 

แพรวพรรณ ฉิมโหมด
IP: xxx.172.46.124
เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูทำเว็บไซต์เรื่องจักสาน www.utw.ac.th/pathra นะคะ พวกหนูมีวิธีการเรียนรู้โดยไปที่แหล่งเรียนรู้ และแบ่งหน้าที่กันทำงาน โ ดยคนหนึ่งเป็นผู้สัมภาษณ์ อีกคนหนึ่งเป็นผู้จดบันทึก ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ถ่ายรูปพวกหนูจะคอยสังเกตวิธีการทำขั้นตอนทุกอย่างโดยละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านอย่างง่ายๆคือเขาใช้วงเวียนไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นเองมาทำให้กระด้งกลม งานจักสานเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและความประณีตเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จากการศึกษาในครั้งนี้ทำให้ถึงความขยันหมั่นเพียรของชาวบ้าน และการรู้จักใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจมากที่ได้เห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรายังไม่เสื่อมสูญไปสืบทอดมาจนถึงลูกหลาน และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวของชุมชน
นางสาวสุธีรา เอื้ออุดมศิริกุล
IP: xxx.113.45.164
เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะคุณครูจงรัก เทศนา ดิฉันกลุ่มขนมไทยแม่ปราณี URL www.utw.ac.th./sangnam/ ใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้ค่ะ การทำงานของกลุ่มข้าพเจ้ารู้สึกดีที่ทุกคนร่วมกันทำงานถึงแม้จะมีความเห็นไม่ลงลอยกันบ้างในบางครั้ง มีการแบ่งการทำงานที่ดีและในขณะที่ไปสัมภาษณ์นั้นรู้ได้ว่าเราได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเพิ่มเติมและได้คติสอนใจจากเจ้าของร้าน คือ การพยายามที่จะทำอะไรอย่างตั้งใจจะทำให้เราทำงานสิ่งนั้นได้สำเร็จดี ส่วนการทำขนมนั้นป้าได้บอกเราว่าไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีเพราะขนมไทยหากทำด้วยมือจะได้รสชาติกว่า และความรุ้ที่ได้ทำงานนนี้ก็คือรู้สึกภูมิใจที่บ้านเรายังสามารถอนูรักษขนมไทยไว้ได้และอร่อยด้วย
นางสาวปาริชาติ ท่าเจ็ง
IP: xxx.113.45.168
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ 

1. กลุ่มของดิฉันสร้างเว็บไซต์เรื่องขนมกงหนองแก ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) คือ  http://www.utw.ac.th/uthaiwisdom/narirat/            

2.กลุ่มของดิฉันมีวิธีการเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การไปสัมภาษณ์และศึกษาจากผู้มีประสบการณ์จริงในการประกอบอาชีพทำขนมกง คุณอินทนา  สาระพัน และการร่วมมือกันทำงานงานในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดี ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน เช่น การถ่ายรูป การจดบันทึก การเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดทำเว็ปไซต์เสนอผลงาน ดังจะเห็นได้จากผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ          

3. ดิฉันได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้านจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาฯ
ใช้ในการทำงาน, ผลิตผลงานหรือผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียง คือ การปั้นขนมกงด้วยมือ เพื่อให้เหนียว และการใช้ตะแกรงไม้ไผ่รองขนมกง เพื่อพักน้ำมัน
          

4. ดิฉันจะนำเทคนิควิธีการที่ทำให้บุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นประสบผลสำเร็จในการทำงาน     มาประยุกต์ใช้กับตนเองในการเรียนรู้และการทำงาน คือ การทำงานหรือการเรียนทุกครั้งย่อมมีอุปสรรค สิ่งสำคัญที่จะทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ คือ ความพยายาม ไม่ท้อแท้ต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพียรพยายามลองผิดลองถูกในสิ่งที่ทำ ไม่นานนักเราย่อมได้พบกับความสำเร็จอย่างแน่นอน เหมือนกับคติสอนใจที่ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น         

5. ดิฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้ศึกษาข้อมูลถึงแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี จากผู้มีประสบการณ์จริง ทำให้ดิฉันมองเห็นอาชีพใหม่ๆที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน รวมถึงความเป็นมิตรไมตรีของผู้ให้สัมภาษณ์ และที่สำคัญดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสิ่งดีดี มีคุณค่า ให้พวกเราเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ศึกษา และร่วมกันอนุรักษ์เผยแพร่สืบต่อไป     สุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากเพื่อนๆทุกคนให้ภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยและเป็นชาวอุทัยธานี เพราะเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมาย ที่มีคุณค่า ให้เราได้ภาคภูมิใจ ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยค่ะ

นางสาวณัชชา สมบุญพูลพิพัฒน์
IP: xxx.147.122.169
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์จงรัก 
        กลุ่มของดิฉันสร้างได้สร้างเว็บไซต์เรื่องธุปหอมทองตะนาว ที่อยู่เว็บไซต์ (URL)คือ  
http://www.utw.ac.th/uthaiwisdom/paphicha
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลของข้าพเจ้าได้ไปศึกษาจากสถานที่จริงโดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากคุณชาตรีและคุณรำไพ  ทองตะนาว  ซึ่งเป็นเจ้าของ
โรง
ธูปหอมทองตะนาว  เมื่อได้ข้อมูลมาดิฉันและเพื่อนๆในกลุ่มเรียงลำดับความสำคัญและแบ่งงานตามความถนัดของสมาชิกในกลุ่มและจัดทำเป็นเว็ปไซต์  
สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการจัดทำเว็ปไซต์นี้  เทคนิคที่ทำให้ธูปหอมทองตะนาวประสบความสำเร็จ คือ การบริหารงานให้อยู่ในรูปของสหกรณ์ การจัดสรรรายได้ให้สมาชิกอย่างยุติธรรม ผู้นำกลุ่มมีความเสียสละและที่สำคัญความสามัคคีของสมาชิกซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวันความรู้สึกและประโยชน์ที่ได้รับ รู้สึกภูมิใจที่ท้องถิ่นของตนมีภูมิปัญญาที่ควรอนุรักษ์ ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของชุมชน รู้สึกดีใจที่เพื่อนในกลุ่มได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานให้สำเร็จ  อีกทั้งได้ฝึกฝนกระบวนการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  เป็นการหาความรู้จากสถานที่จริง ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิดอีกด้วย 

นางสาวสาวิตรี เพียรธัญญกรรม
IP: xxx.190.250.104
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์จงรัก 

1. กลุ่มของดิฉันสร้างเว็บไซต์เรื่องขนมกงหนองแก ที่อยู่เว็บไซต์ (URL) คือ  http://www.utw.ac.th/uthaiwisdom/wilasinee/            

2.กลุ่มของดิฉันมีวิธีการเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ประกอบการจริงโดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้เดินทางไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่หนองตางูซึ่งเป็นบริเวณสถานที่ผลิตสินค้าของมีดช่างทิน

3. ดิฉันได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้านจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาฯ
ใช้ในการทำงาน, ผลิตผลงานหรือผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียง คือ การเผาเหล็กโดยการใช้เตาไฟและการทำด้ามมีดจากวัสดุในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ งาช้าง เป็นต้น
          

4. ดิฉันจะนำเทคนิควิธีการที่ทำให้บุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นประสบผลสำเร็จในการทำงาน     มาประยุกต์ใช้กับตนเองในการเรียนรู้และการทำงาน คือ การทำงานที่มีผู้รับผลประโยชน์หลายฝ่าย จะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผู้ร่วมกระบวนการด้วย

5. ความประทับใจที่ดิฉันมีต่อการไปสัมภาษณ์คือผู้ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา มีการบอกเทคนิคดีๆให้ได้รับรู้ และช่างทำมีดก็มีการต้อนรับด้วยรอยยิ้มอย่างดีมาก

นางสาวรัชญา นันทาพจน์
IP: xxx.113.45.164
เขียนเมื่อ 

1. สร้างเว็บไซต์เรื่องขนมไทย แม่ปราณี และบอกที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่นักเรียนจัดทำ คือ www.utw.ac.th./sangnam/ เพื่อให้ผู้สนใจคลิก Link เข้าไปชมผลงานของกลุ่มข้าพเจ้า

2. ข้าพเจ้ามีวิธีการเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการวางแผนร่วมกันรวมถึงการแบ่งงานกันทำและการร่วม

มือกันทำงานงานในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่กัน คือ มีแกนนำที่คิดหัวข้อไปสัมภาษณ์ ค้นคว้าข้อมูล รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบ

รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบ เมื่อเสร็ดเรียบร้อยจึงลงมือทำ wabpage กัน

3. ท่านได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้านจากคุณป้าปราณีที่เป็นภูมิปัญญาฯใช้ในการทำงาน, ผลิตผลงานหรือผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียง คือ มีคติในการทำงาน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ มีความชอบ ความพยายาม ความตั้งใจ

4. ท่านคิดว่าจะนำเทคนิควิธีการที่ทำให้คุณป้าปราณีภูมิปัญญาท้องถิ่นประสบผลสำเร็จในการทำงาน มาประยุกต์ใช้กับตนเองในก

การเรียนรู้และการทำงานได้โดยมีความยึดหมั่น ตั้งใจว่าจะทำสิ่งใด จะต้องทำให้เสร็จสำเร็จ และผ่านไปได้ด้วยดีเสมอ

5. ความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้ไปศึกษาข้อมูลถึงแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี คือ มีความภูมิใจที่ได้นำเสนอให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงของดีเมืองอุทัยธานีกัน และข้าพเจ้าก็ได้ทราบถึงวีธีการทำขนมที่ข้าพเจ้าเคยแต่รับประทาน แต่ไม่เคยได้รู้ถึงวิธีทำ ซึ่งเป็นความรู้และประสบการ

นางสาวพรพรรณ บัวกลับ
IP: xxx.113.45.164
เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ...คุณครูจงรัก เพื่อนๆ ที่น่ารัก และทุกๆท่าน                ข้าพเจ้านางสาวพรพรรณ บัวกลับได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ เรื่อง  ปลาแรด  มี URL คือ  http://www.utw.ac.th/uthaiwisdom/thanitaซึ่งมีรายชื่อผู้ร่วมทำโครงงานทั้งหมด ดังนี้
 1. นางสาวฐานิตา  เสรีศิริวัฒนา       ชั้นม.6/1 เลขที่ 21
 2. นางสาวพนิดา   เมฆอิ่ม               ชั้นม.6/1 เลขที่ 28
 3. นางสาวพรพรรณ บัวกลับ            ชั้นม.6/1 เลขที่ 29
 4. นางสาวแนน     ภิรมย์พิน            ชั้นม.6/1 เลขที่ 43
    ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์ต่างๆ  และสถานที่จริงที่เกี่ยวกับจังหวัดอุทัยธานีของเราและดูจากเว็บไซต์ของรุ่นพี่ที่ทำไว้นำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ของเรา  แล้วไปสอบถามข้อมูลกับผู้รู้ คือ คุณเดือนเพ็ญ สุราฤทธิ์  ซึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงปลาแรดในกระชัง อาศัยอยู่บ้านแพในแม่น้ำสะแกกรัง โดยเก็บข้อมูลขั้นตอนต่างๆ จดบันทึก และภาพถ่ายไว้เพื่อนำมาลงในเว็บไซต์  สำหรับการจัดทำเว็บไซต์พวกเราจะต้องมีการศึกษาการทำ Dream weaver  และ  Photoshop  จากการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีจาก  ครูจงรัก  เทศนา  แล้วนำข้อมูลมาจัดเรียงลำดับจาก
                 1. ประวัติข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์
                2. ข้อมูลปลาแรด                3. วิธีการเลี้ยง                4. ทุน และอุปสรรควิธีการรวบรวมข้อมูลรวบรวมงานโดยศึกษาจากเว็ปไซต์และ รวบรวมข้อมูลโดยการไปสอบถามจากผู้ประกอบอาชีพ คือ คุณเดือนเพ็ญ สุราฤทธิ์ ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์นำข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดมา พิมพ์ลงใน Macromedia Dreamweaver MX2004  , ขอURL, up load รูปภาพและข้อมูลลงในเว็บไซต์ผลที่ได้รับจากการทำโครงงานเว็บไซต์ได้รู้ถึงวิธีการทำเว็บไซต์ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง เพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ปัญหาและอุปสรรคคือการ Upload รูปภาพ และBackground ในบางครั้งไม่แสดงผลการแก้ไขต้องเปลี่ยนชื่อรูปเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และ
นามสกุลของรูปเป็น .jpg แล้ว Link และ Uploadใหม่อีกครั้งก็จะแสดงผลให้
ข้อคิดที่ได้รับจากการทำงานภูมิปัญญาท้องถิ่นการที่ได้ทำงานครั้งนี้ได้อะไรที่คิดไม่ถึงหลายอย่าง เช่น ได้รู้ถึงความสามัคคีของเพื่อนการทำงานอย่างเป็นระบบ การวางแผนในการทำงาน  ฝึกความรับผิดชอบในการทำงานเป็นกลุ่มความรู้สึกที่มีต่อการทำงานเราคิดว่าการทำงานของพวกเรามีขั้นตอนพอใช้ได้เพราะว่าพวกเราได้ไปศึกษาถึงที่ทำงานจริงๆ จึงรู้ว่าการทำงานแต่ละขั้นตอนทำอย่างไรบ้าง แต่ทุกครั้งที่เราทำงานก็จะต้องมีอุปสรรคและอุปสรรคก็จะช่วยให้งานของเราออกมาดีเพราะถ้าเราคิดที่จะแก้ไขปัญหาก็จะยิ่งทำให้เราค้นคว้าว่าสาเหตุของปัญหาว่าคืออะไรจึงทำให้เรามีความอดทนและเพียรพยายามที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งจะต้องใช้เวลาซักหน่อยแต่มันก็คุ้ม PS.ขอขอบคุณ ครูจงรัก  เทศนา  ที่สอนให้พวกเราได้วิธีการทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

 

นางสาวชนม์นิภา แพร่กันทะมูล
IP: xxx.172.46.77
เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ อาจารย์จงรัก 1.กลุ่มของข้าพเจ้าได้สร้างเว็ปไซต์เรื่องมีดช่างทิน โดยมที่อยู่เว็ปไซต์ (URL)คือ http://www.utw.ac.th/uthaiwisdom/wilasinee/ 2.ข้าพเจ้ามีวิธีการเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการไปสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการโดยตรงซึ่งก็ได้ข้อมูลมาอย่างครบถ้วนและได้ดูวิธีการทำผลิตภัณฑ์ด้วย ทางผู้ประกอบการเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และกลุ่มของข้าพเจ้าก็ได้แบ่งหน้าที่กันทำโดยมีคนหนึ่งสัมภาษณ์ คนหนึ่งคอยบันทึกข้อมูล และอีกคนก็บันทึกภาพขณะที่สัมภาษณ์ 3.ข้าพเจ้าได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้านจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาใช้ในการทำงาน/ผลิตงานให้มีชื่อเสียงคือ การทำมีดให้มีความสวยงามและเป็นที่รู้จัก จะต้องใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีกรรมวิธีการทำที่ละเอียดอ่อนและประณีตบรรจง โดยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย เช่น เครื่องเจียเหล็ก เตาเผาเป็นต้น ตลอดจนตัวช่างเองก็ต้องมีประสบการณ์ในการทำมากด้วย ผลงานจึงมีคุณภาพ 4.ข้าพเจ้าคิดว่าจะนำเทคนิคและวิธีการที่ทำให้บุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นประสบผลสำเร็จในการทำงานมาประยุกต์ใช้กับตนเองโดย ไว้ว่าจะทำงานใดๆก็ตามจะทำมันด้วยความตั้งใจ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อที่ผลงานจะได้ออกมาดีมีคุณภาพ 5.ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้ศึกษาถูมิปัญญาท้องถิ่นมีดช่างทินเพราะเมื่อข้าพเจ้าได้ไปสัมภาษณ์จริง ก็รู้ว่าทุกขั้นตอนการทำ ผู้ทำมีความตั้งใจที่จะทำผลงานออกมาให้มีคุณภาพ มีชื่อเสียง และดีใจที่จังหวัดอุทัยธานีมีผลงานขึ้นชื่อ สามารถเผยแพร่ให้ผู้อื่นรู้ได้
P'lek
IP: xxx.150.209.46
เขียนเมื่อ 

โอ้โห...ไม่น่าเชื่อว่าอุทัยจะมีข้อมูลเยอะถึงขนาดนี้  พี่ทำงานด้านเน็ตนี้มา 10 กว่าปี ไม่เคยเห็นข้อมูลดีๆ ของจังหวัดนี้เท่าไรเลย ขอบคุณอาจารย์จงรัก ซึ่งได้มีไอเดียดีๆ แบบนี้ให้น้องๆ ได้ศึกษากัน จะพยายามอ่านผลงานของน้องๆทุกคนค่ะ คราวหน้าอยากอ่านข้อมูลธุรกิจต่างๆ ในจังหวัดค่ะ  เมื่อไม่นานมานี้ไป survey ที่ด่านช้าง ก็เพิ่งเห็นกับตาว่าโรงงานน้ำตาลที่นั่นใหญ่มากๆ  อาจมีอุตสาหกรรมหลักๆ ที่เราไม่รู้อยู่ที่อุทัย...บ้านเรานี่เอง.....พี่เล็ก (บ้านทุ่งนา)

นางสาวสุวิมล มุลเดช
IP: xxx.188.13.128
เขียนเมื่อ 
1. เว็บไซต์ของข้าพเจ้าเรื่อง ธูปหอมทองตะนาว โดยมีที่อยู่เว็บไซต์ (URL) คือ http://www.utw.ac.th/uthaiwisdom/paphicha 2. ข้าพเจ้าวิธีการเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและการร่วมมือกันทำงานงานในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่กันดังนี้ คือ การสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ประกอบการจริง โดยมีคุณชาตรีและคุณรำไพ ทองตะนาวเป็นผุให้ข้อมูล และแบ่งข้อมูลไปเรียบเรียงกันตามความสำคัญ และนำมารวบรวมจัดทำเว็บไซต์ 3. ข้าพเจ้าได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้านจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาฯ ใช้ในการทำงาน, ผลิตผลงานหรือผลิตภัณฑ์ให้มีชื่อเสียง คือ การวางแผนล่วงหน้า อดทนค่อย ๆพัฒนาฝีมือ ฝึกไปเรื่อย ๆ อะไรไม่ดี ก็นำไปปรับปรุงแก้ไข และการจัดตั้งชุมชนเป็นกลุ่มในการทำงานและการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มนั้น ๆ 4. ข้าพเจ้าคิดว่าจะนำเทคนิควิธีการที่ทำให้บุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นประสบผลสำเร็จในการทำงาน มาประยุกต์ใช้กับตนเองในการเรียนรู้และการทำงาน ดังนี้ ความอดทนต่องานที่เราทำเรา ขึ้นแล้วอย่าลง เดินไปให้ตรง ขึ้นไปให้สูง 5. ข้าพเจ้ามีความรู้สึกดังนี้ที่ได้ไปศึกษาข้อมูลถึงแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี คือ มีความภาคภูมิใจต่อความสามารถของชาวบ้านในอุทัยที่ถ่ายทอดความรู้ไปสู่เยาวชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี และทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่หายไป
นายกิตติภพ ธัญญกรรม ม6/4 เลขที่ 2
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

การรวบรวมข้อมูล

เราทั้งสองคนได้ไปรวบรวมงานโดยศึกษาจากเว้บไซด์ก่อน หลังจากนั้นก็ได้ไปถามจากผู้เรื่องเกี่ยวกับ ผ้าขาวม้า ที่ศูนย์ทอผ้าวัดผาทั่ง อยู่ที่อำเภอ บ้านไร่ ดิฉันเป็นคนถามข้อมูลส่วนเพื่อนเป็นคนเก็บภาพและเก็บรายละเอียดอื่นๆ เช่น ประวัติ ผ้าขาวม้าใช้ผ้าชนิดใด ประโยนช์ต่างๆ

กระบวนการจัดทำเว็บไซด์

ต้องอาศัยโปรแกรม Dreamweaver เป็นตัวหลักในการดำเนินงาน เพราะเป็นโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับระบบอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดีและใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพและหัวข้อให้เกิดความสวยงาม

ประโยชน์จากการทำเว็บไซด์

ทำให้เราได้รู้เกี่ยวกับผ้าขาวม้ามากขึ้น เช่น ผ้าขาวม้าทำมาจากผ้าฝ้าย และวิธีการทำต่างๆ และยังทำให้เราถึงประวัติความเป็นรวมไปถึงประโยชน์ของผ้าขาวม้าอีกด้วย

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

การรวบรวมข้อมูลไม่อยากเท่าไร แต่จะไปอยากตรงการ Upload เนื่องจากการจัดเรียงข้อมูลไม่เป็นระเบียบและการตั้งชื่อภาพผิด

ข้อคิดที่ได้รับจากการทำงานภูมิปัญญาท้องถิ่น

การที่ได้ทำงานครั้งนี้ได้อะไรที่คิดไม่ถึงหลายอย่าง เช่น ได้รู้ถึงความสามัคคีของเพื่อนการทำงานอย่างเป็นระบบและรวมไปถึงทำให้เรารู้ถึงนิสัยของเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

น.ส.วัชราวดี วาดพันธ์ ม6/3 เลขที่ 20
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

การรวบรวมข้อมูล เราได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริง และข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม เราสองคนมีหน้าที่เหมือนกันคือ ช่วยกันหาและดำเนินงาน

กระบวนการจัดทำเป็นเว็บไซต์ ต้องอาศัยโปรแกรม Dreamweaver เป็นตัวหลักในการดำเนินงาน เพราะเป็นโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับระบบอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำเว็บไซต์ คือ ทำให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับแม่ป่วยลั้งมากขึ้น สมานความสามัคคีและความสัมพันธ์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทำงาน ส่วนใหญ่จะพบกับปัญหาข้อมูล เพราะข้อมูลที่ได้มามีน้อย และไม่ค่อยมีเวลาทำงาน

ข้อคิดที่ได้รับจากการทำงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น การที่จะทำอะไรสักอย่าง ควรทำให้ดีที่สุดและตั้งใจทำ เพราะถ้าประสบความสำเร็จแล้ว จะเกิดความภูมิใจ

IP: xxx.172.196.68
เขียนเมื่อ 

นางสาว กาญจนา คำทองสุข ม.6/4 เลขที่ 41
IP: xxx.53.83.225
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉันสร้างเว็บไซต์เรื่อง ขนมใส่ไส้

เทคโนโลยีพื้นบ้านของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ในการสร้างงานทั้ง 2 ด้าน ดังนี้

1. ด้านอุปการณ์

- ใบตองห่อขนมใส่ไส้ ได้จากวัสดุธรรมชาติคือใบตอง

- ไม้กลัด ก็ได้จากวัสดุธรรมชาติเช่นกัน นั่นก็คือ ก้านมะพร้าว

2. ด้านเทคนิควิธีการ

- วิธีการทำหน้าที่ใช้น้ำมะพร้าวที่คั้นด้วยน้ำลอยดอกมะลิ ทำให้หอมหวน ชวนรับประทาน

-มะพร้าวที่ใช้จะต้องเป็นมะพร้าวทึนทึก (นี่คือเทคนิคเคล็ดลับความอร่อย)

- ปั้นไส้ให้เป้นก้อนกลมๆ พอประมาณ แล้ววางใส่ในหม้อ จากนั้นก็โรยด้วยดอกมะลิตามลงไป ปิดฝาให้สนิท

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการทำโครงงาน คือ

1. โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน

- ใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver8 ในการสร้างเว็บไซต์

- ใช้โปรแกรม Adobe PhotoShopCS3 ในการตกแต่งรูปภาพ

- ใช้โปรแกรม Microsoft Word 2003 ในการสร้างแผ่นพับ

- ใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2003 ในการสร้างงานนำเสนอ

2. เครื่องมือสมัยใหม่ที่ดิฉันใช้ในการรวบรวมข้อมูล

- ใช้กล้อง Digital ในการถ่ายภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายวีดิทัศน์ขั้นตอนการทำงาน

- ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างเว็บไซต์

นายอรรฆพล นิ่มไพบูลย์ เลขที่ 9 ชั้นม.6/5
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้านของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ในการสร้างงานทั้ง 2 ด้าน ดังนี้

 

1. ด้านเทคนิควิธีการ คือ

การสวดมนต์ ทำวัตรทุกเช้า และการฝึกสมาธิ

 

2.ด้านอุปกรณ์ คือ

เครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณ เช่น แจกันโบราณ พระรูปหล่อโบราณ

นายพิพัฒน์ สรสืบสาย เลขที่ 10 ชั้น ม.6/5
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

เทคโนโลยีพื้นบ้านของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ในการสร้างงานทั้ง 2 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านเทคนิควิธีการ คือ การสวดมนต์ ทำวัตรทุกเช้า และการฝึกสมาธิ

2.ด้านอุปกรณ์ คือ เครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณ เช่น แจกันโบราณ พระรูปหล่อโบราณ

นายพงษ์ทัช ดีพิจารณ์
IP: xxx.53.250.139
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมสร้างเว็บไซต์เรื่องวัดปากคลองมะขามเฒ่า

"เทคโนโลยีพื้นบ้าน"

เทคนิควีิธีการ

-เครื่องบดยาของหลวงปู่ศุข จะทำจากหินประดิษฐ์ขึ้นเพื่อทำยา เป็นอีกหนึ่งวิธี

ที่ช่วยทุ่นแรงในการผลิตยาแต่ละครั้ง

 

ด้านอุปกรณ์

1. ของใช้ในสมัยโบราณ

2. โอ่งน้ำมนต์

3. ซุ้มหน้าบัณหลวงปู่ศุข

4. ถ้วย ชาม ไหโบราณ

5. ประตูไม้สักโบราณ

 

 

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น